a szabálysértési ügyekben alkalmazható közvetítői eljárás egyes kérdéseiről

Jogszabály forrása:

73/2013. (XII. 18.) BM rendelet

Megjelenés:

2013.

Hatályba lépés:

2014-01-01

Releváns paragrafus(ok) száma:

1-7.§

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

. A közvetítő értesítése a közvetítői eljárásra utalásról

 1. § (1) A szabálysértési hatóság vagy a bíróság a közvetítői eljárásra utalásról szóló döntését a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (a továbbiakban: Szabs. tv.) 82/D. § (3) bekezdésében meghatározott iratokkal együtt 3 napon belül kézbesíti a közvetítői eljárás lefolytatására illetékes pártfogó felügyelői szolgálatnak (a továbbiakban: pártfogó felügyelői szolgálat). Ha a döntésnek a határidőben történő kézbesítése akadályba ütközik, a szabálysértési hatóság vagy a bíróság – az iratok postai úton történő megküldését megelőzően – a közvetítői eljárás lefolytatása érdekében értesítőlapot állít ki és azt haladéktalanul, de legfeljebb a döntéstől számított 3 napon belül megküldi a pártfogó felügyelői szolgálatnak.

(2) Az értesítőlap tartalmazza

 1. a) a szabálysértési hatóság vagy bíróság megnevezését, ügyszámát, valamint a döntés meghozatalának napját,
 2. b) a szabálysértésnek a Szabs. tv. szerinti megnevezését,
 3. c) az eljárás alá vont személy és a sértett természetes személyazonosító adatait, lakcímét, tartózkodási helyét, egyéb, rendelkezésre álló elérhetőségi adatait, nem természetes személy sértett nevét, székhelyét, képviselőjének nevét,
 4. d) a szabálysértési hatóság vagy a bíróság rendelkezésére álló, a közvetítői eljárás lefolytatása szempontjából lényeges más adatot.

(3) Az értesítőlap aláírt példánya elektronikus úton vagy telefaxon is továbbítható a pártfogó felügyelői szolgálat számára.

 1. A közvetítő kijelölése
 2. § (1) Ha a szabálysértési hatóság vagy a bíróság a pártfogó felügyelői szolgálatot közvetítői eljárás lefolytatása érdekében keresi meg, a pártfogó felügyelői szolgálat vezetője kijelöli az ügyben közvetítői tevékenységet végző pártfogó felügyelőt (a továbbiakban: közvetítő).

(2) Ha a közvetítői eljárásra utalt ügy körülményei ezt indokolják, egy ügyben több közvetítő is kijelölhető. Ez esetben a vezető közvetítőként kijelölt közvetítő teljesíti a Szabs. tv.-ben és e rendeletben a közvetítő számára előírt feladatokat.

(3) A közvetítő akadályoztatása esetén vagy a megállapodásban foglaltak teljesítésének ellenőrzésére a pártfogó felügyelői szolgálat vezetője más közvetítőt jelölhet ki.

 1. A közvetítői megbeszélés
 2. § (1) A közvetítői megbeszélést a pártfogó felügyelői szolgálat hivatali helyiségében kell megtartani.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően, a közvetítő döntése alapján a közvetítői megbeszélés a pártfogó felügyelői szolgálat illetékességi területén belül lévő járási, fővárosi kerületi hivatal erre alkalmas hivatali helyiségében is megtartható. A közvetítői eljárás lefolytatásáról a pártfogó felügyelői szolgálat a járási, fővárosi kerületi hivatal vezetőjét a helybiztosítás érdekében a döntést követően haladéktalanul értesíti.

(3) A közvetítő – ha a közvetítői eljárásban részt vevők érdekei indokolják – az (1) és (2) bekezdésben foglaltaktól eltérő helyszínt is meghatározhat.

(4) A közvetítői megbeszélésre történő idézésben a sértettet, az eljárás alá vont személyt, valamint a törvényes képviselőt a közvetítő röviden tájékoztatja a közvetítői eljárás lényegéről, jogkövetkezményeiről, valamint jogaikról és kötelezettségeikről.

(5) A közvetítői megbeszélést a közvetítő vezeti, aki meghatározza a közvetítői megbeszélés menetét, valamint a közvetítői megbeszélésen résztvevők felszólalásának rendjét.

 1. § (1) A közvetítői megbeszélés kezdetekor a közvetítő megállapítja a sértett és az eljárás alá vont személy személyazonosságát, és megkérdezi őket, hogy a közvetítői eljárás lényegére, jogkövetkezményeire, valamint a jogaikra és kötelezettségeikre történt írásbeli tájékoztatást megértették-e, nemleges válasz esetén a meg nem értett részt megmagyarázza.

(2) A közvetítői megbeszélésen a közvetítő a sértettet és az eljárás alá vont személyt meghallgatja. A közvetítő a sértettet és az eljárás alá vont személyt egymás jelenlétében is, és egymás távollétében is meghallgathatja. A sértett és az eljárás alá vont személy az üggyel kapcsolatos álláspontját szóban kifejtheti, és a rendelkezésére álló iratokat is bemutathatja.

(3) Ha a sértett és az eljárás alá vont személy meghallgatására egymás távollétében kerül sor, és lakóhelyük eltérő megyében van, a pártfogó felügyelői szolgálat vezetője megkereséssel élhet a sértett vagy az eljárás alá vont személy lakóhelye szerint illetékes pártfogó felügyelői szolgálathoz a meghallgatás lefolytatása érdekében.

(4) Ha a közvetítő a sértettet és az eljárás alá vont személyt egymás távollétében hallgatja meg, az így kapott tájékoztatást közölheti a közvetítői eljárásban részt vevő sértettel vagy más sértettel, az eljárás alá vont személlyel vagy más eljárás alá vont személlyel, továbbá a képviselővel azért, hogy a tájékoztatásban foglaltakat álláspontjuk kialakításánál figyelembe vehessék. Ha a tájékoztatást adó sértett úgy nyilatkozik, hogy a tájékoztatás vagy annak valamely része nem hozható más sértett, az eljárás alá vont személy vagy képviselő tudomására, e személyek a korlátozással érintett körben nem tájékoztathatóak. Ha a tájékoztatást adó eljárás alá vont személy úgy nyilatkozik, hogy a tájékoztatás vagy annak valamely része nem hozható a sértett, más eljárás alá vont más személy vagy képviselő tudomására, e személyek a korlátozással érintett körben nem tájékoztathatóak.

(5) Ha a sértett korlátozottan cselekvőképes, őt a közvetítő meghallgatja, az eljárás alá vont személy a nyilatkozatát ebben az esetben is közvetlenül a sértetthez intézi.

(6) A sértettnek – ha a törvényes képviselet kötelező, a törvényes képviselőnek is – és az eljárás alá vont személynek, nem természetes személy sértett esetében pedig a képviseletére feljogosított személynek a megállapodás megkötésekor és aláírásakor személyesen, együttesen meg kell jelenniük. A jogi képviselő távolmaradása a közvetítői megbeszélés megtartásának nem akadálya.

 1. A feljegyzés
 2. § (1) A közvetítői megbeszélésről készült feljegyzésben fel kell tüntetni
 3. a) a pártfogó felügyelői szolgálat megnevezését, az ügy számát és az eljárás alá vont személy nevét,
 4. b) annak a szabálysértési hatóságnak vagy bíróságnak a megnevezését és ügyszámát, amely az ügyet közvetítői eljárásra utalta,
 5. c) a közvetítői megbeszélés helyét, megkezdésének és befejezésének időpontját,
 6. d) a közvetítő, a sértett, az eljárás alá vont személy, a képviselők, továbbá a közvetítői megbeszélésen részt vett más személyek nevét,
 7. e) ismételt közvetítői megbeszélés esetén ennek tényét, valamint
 8. f) azt, hogy a közvetítői megbeszélésen létrejött-e megállapodás.

(2) A feljegyzésben röviden ismertetni kell a közvetítői megbeszélés menetét oly módon, hogy a jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése, valamint az eljárási szabályok megtartása nyomon követhető legyen, azzal, hogy a feljegyzés nem tartalmazhat a sértettre vagy az eljárás alá vont személyre vonatkozó olyan adatot, tényt vagy körülményt, amelyre a közvetítő titoktartási kötelezettsége kiterjed.

 1. A szabálysértési hatóság vagy a bíróság tájékoztatása a szabálysértési eljárás felfüggesztése meghosszabbításának szükségességéről
 2. § (1) A szabálysértési eljárás felfüggesztése meghosszabbításának szükségességéről a közvetítő legkésőbb a felfüggesztés lejártát megelőző 3. napig írásban tájékoztatja a szabálysértési hatóságot vagy a bíróságot.

(2) Ha a tájékoztatás határidőben történő megküldése akadályba ütközik, a közvetítő az írásbeli tájékoztatást megelőzően, a felfüggesztés lejártát megelőző 3. napig elektronikus úton vagy telefaxon tájékoztatja a szabálysértési hatóságot vagy a bíróságot.

(3) A szabálysértési hatóság vagy a bíróság a szabálysértési eljárás felfüggesztése időtartamának meghosszabbításáról 3 napon belül tájékoztatja a közvetítőt.

 1. A jelentés megküldése

7. § A jelentést a közvetítő postai úton továbbítja a szabálysértési hatóságnak vagy a bíróságnak. A Szabs. tv. 82/F. § (1) bekezdés szerinti kötelezettség teljesítése érdekében a közvetítő elektronikus úton vagy telefaxon is továbbíthatja jelentését a szabálysértési hatóságnak vagy a bíróságnak.

Releváns honlap:

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=165617.253984

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

A szabálysértési ügyekben alkalmazható közvetítői eljárás részleteinek szabályai

Vitarendezési formák:

Területek:

az Európa Tanácsnak a gyermekek szexuális kizsákmányolás és szexuális zaklatás elleni védelméről szóló Egyezménye kihirdetéséről, valamint ezzel összefüggésben egyes törvények módosításáról

Jogszabály forrása:

2015. évi XCII. törvény

Megjelenés:

2015.

Hatályba lépés:

2015-07-02

Releváns paragrafus(ok) száma:

31. cikk 1.c)

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

. a belső jog eljárási szabályainak megfelelő módon annak lehetővé tétele, hogy az áldozatokat meghallgassák, bizonyítékokat nyújthassanak be, megválaszthassák véleményük, igényeik és aggályaik közvetlenül vagy közvetítő közreműködésével történő kifejtésének módjait, valamint azt, hogy a véleményüket figyelembe vegyék;

Releváns honlap:

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=176490.297548

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

A nemzeti jogban biztosítani kell akár közvetítő útján is a bizonyítási eljárás lehetőségét.

Vitarendezési formák:

Területek:

A közvetítői igazolványról

Jogszabály forrása:

17/2015. (VIII. 28.) IM rendelet

Megjelenés:

2015.

Hatályba lépés:

2015-10-01

Releváns paragrafus(ok) száma:

1.§– 10.§

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

A közvetítői tevékenységről szóló 2002. évi LV. törvény 40. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) Az igazságügyért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) a közvetítő részére az 1. melléklet szerinti közvetítői igazolványt (a továbbiakban: igazolvány) állít ki.

(2) Az igazolvány ID/2 méretű, laminált fóliával fedett papírkártya, amely biztonsági okmányként kerül kibocsátásra.

(3) A közvetítő a névjegyzékbe vételi eljárás során, vagy új igazolványa kiállításához elektronikus úton, vagy papír alapon két darab felismerésre alkalmas színes arcképet (igazolványképet) küld meg a miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) részére.

2. § (1) Az igazolvány a közvetítőnek közvetítői tevékenység végzésére való jogosultságát igazolja, és – a személyazonosság igazolását kivéve – hatósági igazolvány felmutatása nélkül is tanúsítja a benne foglalt adatokat.

(2) Az igazolványt a közvetítő kizárólag a közvetítői tevékenysége során használhatja fel.

3. § (1) Az igazolványt a közvetítő köteles megőrizni és eljárása során magánál tartani. Az igazolványt a közvetítői tevékenységre való jogosultság igazolására az eljárásban résztvevő fél, vagy abban érintett személy kérésére fel kell mutatni.

(2) Az igazolvány másra át nem ruházható, letétbe nem helyezhető, biztosítékul nem adható és nem fogadható el.

4. § (1) Az igazolvány érvénytelenné válik, ha a közvetítőt törlik a közvetítői névjegyzékből, továbbá ha az igazolvány megrongálódott, elveszett, eltulajdonították vagy megsemmisült (a továbbiakban együtt: érvénytelenség).

(2) Új igazolvány kiállítása céljából a közvetítő köteles az igazolvány érvénytelenné válását – a törlésből eredő érvénytelenség kivételével – haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül bejelenteni a miniszternek.

5. § Új igazolvány kiadását a miniszter hivatalból vagy írásbeli, postai vagy jogszabályban meghatározott elektronikus úton benyújtott kérelemre teljesíti.

6. § (1) Az igazolványt be kell vonni, ha

a) a közvetítőt törlik a közvetítői névjegyzékből,

b) az igazolvány megrongálódott,

c) az igazolvány adataiban változás következett be, vagy

d) az elveszett, eltulajdonított igazolvány előkerült.

(2) Az igazolvány bevonásáról a miniszter – a közvetítő halála esetén történő törlés kivételével – döntést hoz, amelynek kézhezvételét követően a közvetítő köteles az igazolványt a döntésben megjelölt határidőn belül és módon visszaadni. A bevont igazolványt meg kell semmisíteni.

7. § A minisztérium

a) kiállítja az igazolványt, és azt a közvetítőnek a személyazonosság és az átvétel igazolása mellett átadja,

b) nyilvántartást vezet a kiállított igazolványokról,

c) ha új igazolvány kiadásának alapjául szolgáló körülmény bekövetkezéséről tudomást szerez hivatalból, egyébként a közvetítő bejelentése alapján gondoskodik az igazolvány bevonásáról és új igazolvány kiadásáról,

d) intézkedik az érvénytelen igazolvány sorszámának és az érvénytelenség tényének a Hivatalos Értesítőben történő közzétételéről,

e) ellátja a biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendeletben a biztonsági okmány kibocsátója részére előírt feladatokat.

8. § (1) Ez a rendelet 2015. október 1-jén lép hatályba.

9. § (1) E rendelet hatálybalépésekor a közvetítők igazolványáról szóló 2/2003. (III. 13.) IM rendelet alapján kiadott igazolványok érvényessége e rendelet szerinti érvénytelenné válásig, illetve bevonásig megmarad.

(2) E rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban az 1. § (3) bekezdésében foglaltakat úgy kell alkalmazni, hogy az arckép (igazolványkép) megküldésére a miniszter levélben szólítja fel a közvetítőt.

(3) A közvetítők e rendelet hatálybalépését megelőzően kiállított igazolványait a miniszter 2017. március 31-ig bevonja, és az 1. melléklet szerinti igazolványra kicseréli. Ehhez a közvetítőknek elektronikus úton, vagy papír alapon két darab felismerésre alkalmas színes arcképet (igazolványképet) kell megküldeniük a minisztérium erről szóló írásbeli tájékoztatásának kézhezvételét követő 30 napon belül. A minisztérium az új igazolvány átvételének módjáról a közvetítőt írásban tájékoztatja.

10. § E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanács irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Releváns honlap:

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=177397.297682

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

Az igazságügyért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) a közvetítő részére az 1. melléklet szerinti közvetítői igazolványt (a továbbiakban: igazolvány) állít ki.

Vitarendezési formák:

Területek:

a jogellenesen kivitt kulturális javak visszaszolgáltatásáról szóló 2001. évi LXXX. törvény módosításáról

Jogszabály forrása:

2015. évi CCVIII. törvény

Megjelenés:

A törvényt az Országgyűlés a 2015. december 1-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2015. december 12. A törvény a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2015. december 19. napjával.

Hatályba lépés:

2015-12-12

Releváns paragrafus(ok) száma:

7.§(2) f);

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

f) közvetítőként jár el a megkereső tagállam és a tárgy birtokosa vagy tulajdonosa között a visszaszolgáltatás ügyében, a bírósági eljárást megelőzően egyeztetést kezdeményez,

g) a tárgy visszaszolgáltatása érdekében választottbíráskodás kikötését kezdeményezheti a felek között, ha ezt a választottbíráskodásról szóló 1994. évi LXXI. törvény lehetővé teszi, és a megkereső tagállam és a tárgy birtokosa ehhez hivatalosan is hozzájárul.

Releváns honlap:

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=192872.315750

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

Közvetítő jár el a megkereső tagállam és a tárgy birtokosa vagy tulajdonosa között.

Vitarendezési formák:

Területek:

A közbeszerzésekről

Jogszabály forrása:

2015. évi CXLIII. törvény

Megjelenés:

2015.

Hatályba lépés:

2015-12-12

Releváns paragrafus(ok) száma:

9.§ (8) c)

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

9.§ (8) E törvényt – ha a beszerzés tárgya szolgáltatás megrendelése – nem kell alkalmazni az alábbi esetekben:

c) választottbírósági, közvetítői és békéltetői tevékenység

Releváns honlap:

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=191285.320596

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

A közvetítői tevékenységre nem vonatkoznak a közbeszerzési szabályok.

Vitarendezési formák:

Területek:

a 650/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 31. cikke szerinti megfeleltetési nemperes eljárásról, valamint egyes igazságügyi tárgyú törvénymódosításokról

Jogszabály forrása:

2015. évi LXXI. törvény

Megjelenés:

2015.

Hatályba lépés:

2017-06-18

Releváns paragrafus(ok) száma:

18.§ (3);

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

„(3) Ha a bíróság kötelező közvetítői eljárás igénybevételére kötelezi a feleket, ezzel egyidejűleg a per tárgyalását felfüggeszti. A bíróság a közvetítői eljárásra kötelező és tárgyalást felfüggesztő határozatában felhívja a feleket arra, hogy a bírósági közvetítés lefolytatása iránti közös kérelmüket nyolc napon belül terjesszék elő a bíróságon vagy a közvetítői eljárás igénybevételére kötelező végzés másolatát csatolják a közvetítőhöz intézendő felkéréshez. A bíróság a határozat közlésével egyidejűleg a jogi képviselő nélkül eljáró felet tájékoztatja a kötelező közvetítői eljárás kezdeményezésének törvényben meghatározott szabályairól.”

Releváns honlap:

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=176168.319320

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

Ha a bíróság kötelező közvetítői eljárás igénybevételére kötelezi a feleket, ezzel egyidejűleg a per tárgyalását felfüggeszti.

Vitarendezési formák:

Területek:

A Genfben, 2000. május 26. napján kelt, a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat kihirdetéséről és belföldi alkalmazásáról

Jogszabály forrása:

2015. évi LXXXIV. törvény

Megjelenés:

2015.

Hatályba lépés:

2015-06-29

Releváns paragrafus(ok) száma:

3. melléklet 8.2) ;3

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

2) A veszélyes árut szállító hajók adatainak a hajó és a hajózási hatóság közötti közvetítését arra alkalmas és a hajózási hatóság által megbízott szervezet is végezheti.

 

3) A 2) bekezdés szerint megbízott közvetítő szervezet tevékenységét az adatvédelmi szabályok és a 4) bekezdésben foglaltak megtartásával köteles végezni.

Releváns honlap:

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=176352.314097

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

A veszélyes árut szállító hajók adatainak a hajó és a hajózási hatóság közötti közvetítését arra alkalmas és a hajózási hatóság által megbízott szervezet is végezheti

Vitarendezési formák:

Területek:

Az igazságügyi szakértőkről

Jogszabály forrása:

2016. évi XXIX. törvény

Megjelenés:

2016.

Hatályba lépés:

2016-05-05

Releváns paragrafus(ok) száma:

163.§

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

 1. § Az egészségügyi közvetítői eljárásról szóló 2000. évi CXVI. törvény 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A közvetítői eljárás lefolytatását kérheti a beteg, a beteg halála esetén annak közeli hozzátartozója vagy örököse és a szolgáltató (a továbbiakban: felek). A kérelmet a Magyar Igazságügyi Szakértői Kamaránál kell előterjeszteni.”

Releváns honlap:

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=195302.321440

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

Az egészségügy területén a közvetítői eljárás lefolytatásának módosítása.

Vitarendezési formák:

Területek:

A javítóintézetek rendtartásáról

Jogszabály forrása:

1/2015. (I. 14.) EMMI rendelet

Megjelenés:

2015.

Hatályba lépés:

2015-01-17

Releváns paragrafus(ok) száma:

42.§ (2) b) c); 42.§ (3)

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

A fegyelmi bizottság az eljárás során

a Bv. tv. 376. § (2) bekezdése szerinti esetben felajánlhatja a közvetítői eljárás lehetőségét az érintett fiatalkorúak számára

 közvetítői eljárás igénybevétele esetén tájékoztatja az érintetteket a fegyelmi eljárás vagy a fegyelmi büntetés felfüggesztéséről, illetve annak folytatásáról

A fegyelmi bizottságnak nem tagja a közvetítői eljárást lefolytató javítóintézeti szakember

Releváns honlap:

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=173654.312325

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

A javító intézetben lefolytatott fegyelmi eljárás során lehetőség van közvetítői eljárásra is.

Vitarendezési formák:

Területek:

A tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról

Jogszabály forrása:

2014. évi LXXVI. törvény

Megjelenés:

2014.

Hatályba lépés:

01-02-15

Releváns paragrafus(ok) száma:

39.§(1) d)

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

39. § (1) Az SZTNH e fejezetben szabályozott eljárására a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) rendelkezéseit a következő eltérésekkel kell alkalmazni:
d) nem alkalmazhatók a Ket.-nek a közvetítő igénybevételére, a határozat közzétételére, az ügygondnokra, a költségmentességre és a végrehajtásra vonatkozó rendelkezéseit.

Releváns honlap:

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=172811.285433

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

A törvény hatálya alá tartozó ügyekben kizárja a Ket. szerinti közvetítés jogintézményét.

Vitarendezési formák:

Területek: