A közszolgálati tisztviselők továbbképzésének minőségirányítási szabályzatáról

Jogszabály forrása:

12/2013. (III. 14.) KIM utasítás

Megjelenés:

2013.

Hatályba lépés:

2013-03-14

Releváns paragrafus(ok) száma:

5.4.4. ;5.5.

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

–    A facilitátor szó eredeti jelentése arra utal, hogy aki ezt a szerepet felvállalja, az nem tudást ad át, hanem mintegy megkönnyiti a tanulási folyamatot. Ez a megkönnyités elsősorban a tanuláshoz szükséges optimális feltételek megteremtését jelenti, mindenek előtt olyan csoportdinamikát, amelyet bizalom, nyitottság, őszinteség, motiváltság, egymásrafigyelés, és a másság tiszteletben tartása jellemez.

–                        A távoktatás, mint oktatási környezet online és/vagy virtuális környezetben folyatott tevékenységek. Térben és időben elkülönülnek egymástól a résztvevők, viszont egyes feladatok igényelhetik a közös megoldáskeresést, együtt dolgozást. Lehet tevékenység vagy tartalomközpontú ez a környezet. Az első esetben az oktató előre nem látja a kimenetet, facilitálni kell a résztvevők munkáját, ami nagyfokú módszertani alaposságot feltételez, felkészültséget igényel az oktatótól.

Releváns honlap:

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=159438.261540

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

Az oktató mint facilitátor a közszolgálati tisztviselők képzésében.

Vitarendezési formák:

Területek:

A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról

Jogszabály forrása:

17/2004. (V. 20.) OM rendelet

Megjelenés:

2004.

Hatályba lépés:

2004-05-20

Releváns paragrafus(ok) száma:

3.számú melléklet a természettudomány tantárgy tanításának pedagógiai alapelvei 1 A problémaalapú tanulás;

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

–          A tanár csapatkapitányi, segítői (facilitátor) szerepet játszik. Biztosítja a tanuláshoz és a munkához szükséges forrásokat, eligazít a további keresésben, beilleszkedik a kutató megbeszélésekbe, tanuló (ő is…).

–          További cél, hogy az osztály formális vezetője (az osztályfőnök) tevékeny és aktív részvételével egyrészt megismerhesse diákjait, másrészt azáltal, hogy a csoportalakulás kezdeti szakaszától együtt „dolgozik” a közösséggel, optimális irányba terelgetheti a csoportfejlődést, és azon belül – vagy azon túlmenően – facilitálhatja az individualizációs törekvéseket és folyamatokat.

–          Agressziókezelés  – Az asszertivitás élőképei – Az asszertivitás játékai.

Releváns honlap:

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0400017.OM

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

A kerettantervek keretén belül a facitálási technikák megjelenítése.

Vitarendezési formák:

Területek:

Az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről

Jogszabály forrása:

15/2006. (IV. 3.) OM rendelet

Megjelenés:

2006.

Hatályba lépés:

2006-04-03

Releváns paragrafus(ok) száma:

3.számú melléklet a mesterképzési szakok kimenő követelményei 7. b) a kulturális mediáció mesterképzés területén

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

  1. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:

– a változó társadalmi, gazdasági, kulturális környezet rendszerezett, alkotó megértésére, az új információk, problémák és jelenségek kritikus feldolgozására, a szociokulturális társadalmi folyamatok elemzésére, a szükségletek felmérésére, felismerésére, a felmerülő igények megjelenítésére, a látens és manifeszt igényekhez igazodó innovatív kulturális mediációs folyamatok tervezésére, s élményt nyújtó tapasztalatok szakszerű facilitálására,

Releváns honlap:

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0600015.OM

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

A kulturális mediáció mesterképzés során elsajátítandó kompetenciák között a facilitálás.

Vitarendezési formák:

Területek:

A Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról

Jogszabály forrása:

32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet

Megjelenés:

2012.

Hatályba lépés:

2012-10-08

Releváns paragrafus(ok) száma:

3.melléklet Mozgásnevelés 1.

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

1.          A szenzomotoros depriváció csökkentése, a szenzomotoros területen kialakult fejlődési elmaradások pótlása célzott ingerléssel, passzív mozgatással (mozgásérzékelés) és facilitált mozgások kiváltásával; az önindította mozgások ösztönzésével, a célirányos, akaratlagos mozgások optimális feltételeinek megteremtése érdekében a testkép, testséma kialakítása és fejlesztése.

A fej- és törzskontroll kialakulásának segítése az érintett testtájak ingerlésével, az izomzat erősítésével, a szükséges mozgáselemek facilitálásával, a kóros mozgásminták gátlásával.

A helyzetváltoztató mozgások kialakítása és fejlesztése a fordulás, a végtagok emelése, a fej- és törzskontroll facilitálásával.

Releváns honlap:

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=154929.229239

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

A facilitás szerepe a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése során a mozgásnevelés területén.

Vitarendezési formák:

Területek:

A felsőoktatási szakképzések képzési és kimeneti követelményeiről

Jogszabály forrása:

39/2012. (XI. 21.) EMMI rendelet

Megjelenés:

2012.

Hatályba lépés:

2012-11-21

Releváns paragrafus(ok) száma:

1. melléklet III.2.6. pont utolsó mondata;

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

6. A felsőoktatási szakképzés célja:

A végzettek …  Képesek az érintettekkel és egyéb szakemberekkel együttműködésben fejlesztő-segítő beavatkozásra, közösségi aktivitás generálására, helyi társadalom szerepvállalásának elősegítésére, különböző társadalmi csoportok együttműködésének „facilitálására”.

Releváns honlap:

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=155907.236998

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

A szociális munka felsőoktatási szakképzés céljában a facilitás.

Vitarendezési formák:

Területek:

A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről

Jogszabály forrása:

51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet

Megjelenés:

2012.

Hatályba lépés:

2012-12-21

Releváns paragrafus(ok) száma:

1.melléklet Kerettanterv az általános isola 1-4. évfolyamára, 7.2 Kerettanterv az Arany János Tehetséggondozó Programja 9. évf. tantárgyai és a 9-12. évf. . . . ; A köznevelési Hídprogramok kerettantervei

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

  • A megismerési folyamat irányításában általában, de a terepi látogatások és az önálló munka során különösen is fontos a tanító facilitátori szerepe és a segítő értékelés formáinak az alkalmazása.
  • További cél, hogy az osztály formális vezetője (az osztályfőnök) tevékeny és aktív részvételével egyrészt megismerhesse diákjait, másrészt azáltal, hogy a csoportalakulás kezdeti szakaszától együtt „dolgozik” a közösséggel, optimális irányba terelgetheti a csoportfejlődést, és azon belül – vagy azon túlmenően – facilitálhatja az individualizációs törekvéseket és folyamatokat. Az érzelmek, indulatok tudatosítása és az önismeret mellett az agressziókezelés hatékonyságának növelése, facilitálása a gyakorlatok célja.

A tervezést az osztály, illetve az egyes tanulók bevonásával, velük együtt ajánlott elvégezni. A diákközpontú pedagógus személyközpontú tanácsadó, facilitátor, akit alapvetően az jellemez, hogy képes – elsősorban indirekten – megteremteni a fejlődés lehetőségét, pozitív attitűddel és bizalommal fordul a diákok (és kollégák) felé annak érdekében, hogy partneri viszonyt tudjon fenntartani munkájában.

Releváns honlap:

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=157752.297666

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

A tanár/osztályfök mint facilitátor az osztályban, a diákok között.

Vitarendezési formák:

Területek: