A pénzügyi szolgáltatás közvetítői, a biztosításközvetítői és a tőkepiaci üzletkötői hatósági képzéssel és hatósági vizsgával összefüggő feladatokról.

Jogszabály forrása:

40/2015. (XII. 30.) NGM rendelet

Megjelenés:

2015

Hatályba lépés:

2015-12-30

Releváns paragrafus(ok) száma:

1. melléklet 1.3.8.

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

1.3.8. A békéltető testület feladata, jogköre

Releváns honlap:

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=193402.317553

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

Mint vizsgakövetelmény : 1.3.8. A békéltető testület feladata, jogköre

Vitarendezési formák:

Területek:

A jelzáloghitelre vonatkozó tájékoztatás szabályairól.

Jogszabály forrása:

3/2016. (I. 7.) NGM rendelet

Megjelenés:

2016.

Hatályba lépés:

2016-01-07

Releváns paragrafus(ok) száma:

2. melléklet

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

[Amennyiben a panasza helyben nem rendeződik az Ön számára kielégítően,] a következő szervezetekhez is fordulhat: Pénzügyi Békéltető Testület, (Adott esetben) vagy kapcsolatba léphet a FIN-NET hálózattal, amelytől elkérheti az Ön országában ezzel egyenértékű szerv adatait.

Releváns honlap:

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=193583.317968

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

Tájékoztató nyomtatvány tartalma a Pénzügyi Békéltető Testületről.

Vitarendezési formák:

Területek:

A Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről szóló 2014. évi XL. törvényben, valamint az egyes fogyasztói kölcsönszerződések devizanemének módosulásával és a kamatszabályokkal kapcsolatos kérdések rendezéséről szóló 2014. évi LXXVII. törvényben szabályozott polgári nemperes eljárásokban alkalmazandó űrlapokról.

Jogszabály forrása:

11/2015. (VI. 15.) IM rendelet

Megjelenés:

2015.

Hatályba lépés:

2015-06-15

Releváns paragrafus(ok) száma:

1.§(1)a),b);c)

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

 1. a) mellékletében meghatározott adattartalommal rendszeresített űrlapon kell előterjeszteni a Pénzügyi Békéltető Testület határozatának hatályon kívül helyezése iránti kérelmet,
 2. b) mellékletében meghatározott adattartalommal rendszeresített űrlapon kell előterjeszteni a Pénzügyi Békéltető Testületnek a kérelmet elutasító és az eljárást megszüntető döntésének hatályon kívül helyezése iránti kérelmet

c) 3. mellékletében meghatározott adattartalommal rendszeresített űrlapon kell előterjeszteni a Pénzügyi Békéltető Testület határozatának a megváltoztatása iránti kérelmet.

Releváns honlap:

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=176105.294433

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

A Pénzügyi Békéltető Testület eljárásához szükséges űrlapok formai, tartalmi követelményei.

Vitarendezési formák:

Területek:

A jelzáloghitel nyújtásával, közvetítéssel kapcsolatos eljárásra, a hiteltanácsadásra és a foglalkoztatottak szakmai ismereteire vonatkozó szabályokról

Jogszabály forrása:

462/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet

Megjelenés:

2015.

Hatályba lépés:

2015-01-29

Releváns paragrafus(ok) száma:

1.melléklet 2.9.;

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

2.9. fogyasztóvédelemre vonatkozó előírások, jogsérelem orvoslásának lehetőségei: belső panaszkezelés, a Magyar Nemzeti Bank és a Pénzügyi Békéltető Testület szerepe, jogköre, valamint a Központi Hitelinformációs Rendszerrel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségek, határidők.

Releváns honlap:

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=193345.317428

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

A Pénzügyi Békéltető Testület szerepe a jelzáloghitel nyújtásával, közvetítéssel kapcsolatos eljárásban.

Vitarendezési formák:

Területek:

A Magyarország Kormánya és Mongólia Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás kihirdetéséről

Jogszabály forrása:

52/2016. (III. 21.) Korm. rendelet

Megjelenés:

2016.

Hatályba lépés:

2016-02-21

Releváns paragrafus(ok) száma:

10. cikk

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

Az irányadó jog és választott bíróság

Az egyedi hitelszerződésre Magyarország joga az irányadó.

Az egyedi hitelszerződésből eredő vagy azzal összefüggésben keletkező minden vitát elsősorban békés és jóhiszemű tárgyalások útján kell rendezni. Amennyiben a kérdéses viták 60 (hatvan) naptári napon belül nem kerülnek rendezésre, a vitákat a párizsi Nemzetközi Kereskedelmi Kamara (ICC) Békéltető és Választottbírósági Szabályzatának megfelelően kell véglegesen rendezni 3 (három) választottbíró útján. A választottbírósági eljárást angol nyelven kell lefolytatni. Az eljárás helye Párizs, Franciaország.

Releváns honlap:

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=194557.321013

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

Vitákat a párizsi Nemzetközi Kereskedelmi Kamara (ICC) Békéltető és Választottbírósági Szabályzatának megfelelően kell véglegesen rendezni 3 (három) választottbíró útján

Vitarendezési formák:

Területek:

Az Európa Tanács keretében Strasbourgban, 1995. január 31-én, az illegális tengeri kereskedelemről szóló, az Egyesült Nemzetek keretében, a kábítószerek és pszichotróp anyagok tiltott forgalmazása elleni Egyezmény 17. Cikkében foglaltak teljesítése érdekében létrejött Megállapodás kihirdetéséről

Jogszabály forrása:

2003. évi V. törvény

Megjelenés:

2003.

Hatályba lépés:

2003-02-20

Releváns paragrafus(ok) száma:

Függelék

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

 1. A vitában résztvevő, a 34. Cikk 3. bekezdés szerinti döntőbíráskodást kérő Félnek a keresetről és a kereset alapját képező indokokról írásban értesítenie kell a másik Felet.
 2. Az érintett Feleknek meg kell határozniuk egy választott bíróságot.
 3. A választott bíróságnak három tagból kell állnia. Minden egyes Félnek ki kell jelölnie egy választott bírót. A két Félnek közös megegyezéssel kell kijelölnie az elnöklő választott bírót.
 4. Amennyiben a döntőbíráskodás kérésének időpontjától számított négy hónapon belül közös megegyezéssel nem történik ilyen kijelölés vagy megbízás, a szükséges kijelölést vagy megbízást az Állandó Döntőbíróság Főtitkárára kell bízni.
 5. Ha a Felek másképpen meg nem egyeznek, a bíróságnak magának kell meghatároznia a saját ügyrendjét.
 6. Amennyiben a Felek másképp nem egyeznek meg, a bíróságnak a nemzetközi törvények alkalmazandó szabályai alapján kell határoznia, az ilyen szabályok hiányában pedig,ex aequo et bono.
 7. A bíróságnak határozatát szavazati többség útján kell meghoznia. Határozatát jogerősnek és kötelező érvényűnek kell tekinteni.”
 8. §A Magyar Köztársaság Kormánya az Országgyűlés felhatalmazása alapján az Egyezmény megerősítéséről szóló okirat letétbe helyezésekor a következő nyilatkozatokat tette:

A Megállapodás 3. Cikkének (6) bekezdéséhez:

,,A Magyar Köztársaság kijelenti, hogy a Megállapodás 3. Cikkének (6) bekezdése értelmében nem fogja alkalmazni a 3. Cikk (2) és (3) bekezdésében foglaltakat.”

A Megállapodás 17. Cikkéhez:

,,A Magyar Köztársaság kijelenti, hogy a Megállapodás 17. Cikkének (1) bekezdése szerinti illetékes hatóság: az Országos Rendőr-főkapitányság Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központja.

A Magyar Köztársaság kijelenti, hogy a Megállapodás 17. Cikkének (2) bekezdése szerinti illetékes központi hatóság: a Legfőbb Ügyészség.”

A Megállapodás 19. Cikkének (3) bekezdéséhez:

,,A Magyar Köztársaság kijelenti, hogy amennyiben a megkeresések és az egyéb kapcsolattartást biztosító okmányok nem magyar nyelven vagy az Európa Tanács hivatalos nyelveinek egyikén készültek, ahhoz magyar, angol vagy francia nyelvek valamelyikére történő fordítást kell csatolni.”

 1. §(1) E törvény a kihirdetése napján lép hatályba.

(2)2 A Megállapodásba foglalt feladatok végrehajtása a 17. Cikk (2) bekezdése tekintetében a legfőbb ügyész, egyebekben a rendészetért felelős miniszter feladata

Releváns honlap:

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=73616.101939

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

A döntőbíráskodást kérő felek a kereset alapját adó indokokról kötelesek egymást tájékoztatni. A 3 tagú bírói testületet közösen határozzák meg. Ha ez nem történik meg, akkor az Állandó Döntőbíróság Főtitkár végzi a szükséges kijelölést. A bíróság határozatát szavazati többség útján hozza meg, határozata kötelező érvényű..

Vitarendezési formák:

Területek:

A fogyasztónak nyújtott hitelről

Jogszabály forrása:

2009. évi CLXII. törvény

Megjelenés:

2009.

Hatályba lépés:

2010-01-14

Releváns paragrafus(ok) száma:

5.§ (4),

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

(4) Az (1) bekezdés szerinti felvilágosítás során egyértelmű általános tájékoztatást kell nyújtani a hitelfelvétel folyamatáról, továbbá a Magyar Nemzeti Bank fogyasztóvédelmi hatósági jogköréről és a Pénzügyi Békéltető Testületnek a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvény szerinti pénzügyi fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezésében betöltött szerepéről.

Releváns honlap:

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=126248.316374

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

A Pénzügyi Békéltető Testület betöltött szerepéről.

Vitarendezési formák:

Területek:

A biztosítási tevékenységről

Jogszabály forrása:

2014. évi LXXXVIII. törvény

Megjelenés:

2014.

Hatályba lépés:

2014-12-25

Releváns paragrafus(ok) száma:

159.§(9); 4.melléklet 11.

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

(9) A panasz elutasítása esetén a biztosító válaszában írásban tájékoztatja az ügyfelet arról, hogy az MNBtv.-ben meghatározott fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértése esetén a Felügyeletnél fogyasztóvédelmi eljárást kezdeményezhet, vagy a szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita esetén bírósághoz fordulhat, vagy a Pénzügyi Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti, amennyiben a Pénzügyi Békéltető Testület eljárására vonatkozó szabályok alapján fogyasztónak minősül. A biztosítónak tájékoztatni kell e fogyasztót arról, hogy tett-e általános alávetési nyilatkozatot, meg kell adnia a Pénzügyi Békéltető Testület levelezési címét, továbbá a fogyasztó külön kérésére meg kell küldenie a Pénzügyi Békéltető Testület által készített és a biztosító rendelkezésére bocsátott kérelem nyomtatványt.

11. a 159. § (1) bekezdésre vonatkozó tájékoztatást, továbbá a panasz – annak jellege szerint – a Felügyelethez vagy a békéltető testületekhez való előterjesztésének lehetőségét, illetve tájékoztatást a bírói út igénybevételének lehetőségéről;

Releváns honlap:

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=173267.286921

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

A Pénzügyi Békéltető Testület eljárásának esetei a szakterületen.

Vitarendezési formák:

Területek:

A közbeszerzésekről

Jogszabály forrása:

2015. évi CXLIII. törvény

Megjelenés:

2015.

Hatályba lépés:

2015-11-01

Releváns paragrafus(ok) száma:

9.§(8) c),da) ;

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

(8) E törvényt – ha a beszerzés tárgya szolgáltatás megrendelése – nem kell alkalmazni az alábbi esetekben:

 1. c) választottbírósági, közvetítői és békéltetői tevékenység;
 2. d) jogi szolgáltatás igénybevétele, amennyiben annak tárgya

da) ügyvéd által ellátott jogi képviselet bírósági, választottbírósági, hatósági, békéltetői vagy közvetítői eljárásban, valamint az ehhez kapcsolódó, ügyvéd által nyújtott jogi tanácsadás,

Releváns honlap:

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=191285.320596

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

A közbeszerzési törvény szabályait nem kell alkalmazni választottbírósági, közvetítői és békéltetői tevékenység során.

Vitarendezési formák:

Területek:

A pénzügyi közvetítőrendszer egyes szereplőit érintő törvények jogharmonizációs célú módosításáról

Jogszabály forrása:

2015. évi CCXV. törvény

Megjelenés:

2015.

Hatályba lépés:

2015-12-22

Releváns paragrafus(ok) száma:

73.§(4);125.§(1)i); 126.§(3)f)

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

(4) Az (1) bekezdés szerinti felvilágosítás során egyértelmű általános tájékoztatást kell nyújtani a hitelfelvétel folyamatáról, továbbá a Magyar Nemzeti Bank fogyasztóvédelmi hatósági jogköréről és a Pénzügyi Békéltető Testületnek a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvény szerinti pénzügyi fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezésében betöltött szerepéről.

 1. i) adott esetben a közvetítővel kapcsolatos panasz kezeléséről, valamint fogyasztó esetében a Pénzügyi Békéltető Testület eljárásának igénybevételére vonatkozó lehetőségről.”
 2. f) a közvetítővel kapcsolatos panasz kezeléséről, valamint fogyasztó esetében a Pénzügyi Békéltető Testület eljárásának igénybevételére vonatkozó lehetőségről.”

Releváns honlap:

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=193133.317835

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

A pénzügyi Békéltető testület jogintézményének jogharmonizációs célú implementálásai.

Vitarendezési formák:

Területek: