A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról

Jogszabály forrása:

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet

Megjelenés:

1997.

Hatályba lépés:

11-01-97

Releváns paragrafus(ok) száma:

30A.§-30/D.§

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

30/A. § (1) Ha a szülők, illetve a 28. § (1) bekezdése szerinti jogosultak a kapcsolattartás módjában vagy idejében nem tudnak egyezségre jutni, a gyámhivatal felhívja a feleket a gyermekvédelmi közvetítői (mediációs) eljárás igénybevételének a lehetőségére. Közvetítői eljárás a végrehajtási eljárás során is igénybe vehető. A közvetítői eljárásra a felek együttes kérelmére vagy a gyámhivatal kezdeményezésére a felek beleegyezésével kerülhet sor.
(2) Ha a kapcsolattartás szabályozására irányuló eljárás alatt vagy a végrehajtási eljárás során a felek bejelentik a gyermekvédelmi közvetítői eljárás igénybevételére vonatkozó szándékukat, a gyámhivatal tájékoztatást ad számukra a közvetítői eljárás helyéről, menetéről, és egyidejűleg elrendeli az előtte folyamatban lévő eljárás négy hónapra történő felfüggesztését.
(3) Ha a közvetítői eljárás 4 hónap alatt nem vezet eredményre, erről a közvetítő tájékoztatja a gyámhivatalt. Ilyen esetben a gyámhivatal az eljárást hivatalból folytatja.
(4) Amennyiben a közvetítői eljárás valamelyik fél együttműködésének hiánya miatt nem vezet eredményre, a másik fél kérelmére a gyámhivatal az eljárást 4 hónapon belül is folytatja.
30/B. §(1) A gyermekvédelmi közvetítői eljárás keretében a felek együttesen jelölik ki a közvetítőt a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékébe vagy az igazságügyért felelős miniszter által vezetett közvetítői névjegyzékbe felvett közvetítők közül. A névjegyzékek a gyámhivatal, valamint a gyermekjóléti szolgálat hivatali helyiségében is megtekinthetők.
(2) Ha a felek a közvetítő személyében megállapodtak, a gyámhivatal értesíti a közvetítőt a kijelölésről. A közvetítő az értesítéstől számított nyolc napon belül írásban nyilatkozik a kijelölés elfogadásáról vagy visszautasításáról, valamint a kijelölés elfogadása esetén arról is, hogy nem elfogult, illetve vele szemben a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvényben meghatározott kizáró okok nem állnak fenn.
30/C. § (1) A közvetítő a kijelölés elfogadásától számított 15 napon belül a feleket megbeszélésre hívja meg. Az első megbeszélésen a közvetítő tájékoztatja a feleket az eljárás menetéről, annak lényeges elemeiről és a titoktartási kötelezettségről.
(2) A közvetítő a feleket, valamint a 12 éven felüli gyermeket minden esetben meghallgatja, az ítélőképessége birtokában lévő gyermeket pedig csak a felek, illetve a gyámhivatal javaslata esetén hallgatja meg.
(3) Egy ügyben szükség szerint több megbeszélés is tartható.
30/D. § (1) Ha a felek között egyezség jön létre, azt a közvetítő írásba foglalja, melyet a közvetítő és a felek is aláírnak.
(2) A közvetítő az aláírt egyezséget 8 napon belül megküldi a kapcsolattartást szabályozó gyámhivatalnak. A gyámhivatal a felek kérelmére az egyezséget jóváhagyja.

Releváns honlap:

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=30875.240842

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

Ha a szülők, illetve a jogosultak a kapcsolattartás módjában vagy idejében nem tudnak egyezségre jutni, a gyámhivatal felhívja a felek figyelmét a gyermekvédelmi közvetítői eljárás igénybevételének a lehetőségére. Közvetítői eljárás a végrehajtási eljárás során is igénybe vehető. A közvetítői eljárásra a felek együttes kérelmére vagy a gyámhivatal kezdeményezésére a felek beleegyezésével kerülhet sor. A közvetítő az aláírt egyezséget 8 napon belül megküldi a kapcsolattartást szabályozó gyámhivatalnak. A gyámhivatal a felek kérelmére az egyezséget jóváhagyja.

Vitarendezési formák:

Területek:

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Jogszabály forrása:

1997. évi XXXI. törvény

Megjelenés:

1997.

Hatályba lépés:

1997-11-01

Releváns paragrafus(ok) száma:

40/A.§(2)ab); 62/E§; 132.§ [6]bek.

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

  1. ab) kapcsolattartási ügyeletet, ennek keretében közvetítői eljárást, ide nem értve a 62/E. § és a 132. § (6) bekezdése szerinti közvetítői eljárást

62/E. §441 A területi gyermekvédelmi szakszolgálat a Ptk. 4:177. § szerinti, a gyámhatósági eljárásban a családjában élő vagy a nevelésbe vett gyermek érdekére tekintettel elrendelt vagy a szülők kérelmére biztosított közvetítői eljárás esetén – a szülők egymással, illetve a gyermekkel való megfelelő együttműködésének kialakítása érdekében – közvetítőt biztosít. A közvetítő a területi gyermekvédelmi szakszolgálat, a gyámhatóság vagy a gyermekjóléti szolgálat, a gyermekjóléti központ székhelyén támogatott közvetítői eljárás keretében nyújt szolgáltatást az érintett szülő és gyermek számára.

A gyermek és hozzátartozói közötti kapcsolattartás szabályozása vagy annak végrehajtása iránti eljárásban felmerülő konfliktus megoldására a gyámhatóság kezdeményezheti a konfliktusnak közvetítői (mediációs) eljárás keretében történő rendezését. A közvetítő eljárás rendjét külön jogszabály szabályozza.

Releváns honlap:

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=29687.320872

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

A gyermek és hozzátartozói közötti kapcsolattartás kapcsolatos konfliktusok megoldására a gyámhatóság kezdeményezheti a konfliktusnak közvetítői (mediációs) eljárás keretében történő rendezését.

Vitarendezési formák:

Területek:

A Polgári Törvénykönyvről

Jogszabály forrása:

2013. évi V. törvény

Megjelenés:

2013.

Hatályba lépés:

03-15-14

Releváns paragrafus(ok) száma:

4:172.§

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

A bíróság indokolt esetben kötelezheti a szülőket, hogy a szülői felügyelet megfelelő gyakorlása és az ehhez szükséges együttműködésük biztosítása érdekében – ideértve a különélő szülő és a gyermek közötti kapcsolattartást – közvetítői eljárást vegyenek igénybe.

Releváns honlap:

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=159096.239298

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

A bíróság indokolt esetben kötelezheti a szülőket, hogy közvetítői eljárást vegyenek igénybe. A cél, hogy a szülői felügyelet megfelelő gyakorlásának elérése-

Vitarendezési formák:

Területek:

A Polgári Törvénykönyvről

Jogszabály forrása:

2013. évi V. törvény

Megjelenés:

2013.

Hatályba lépés:

03-15-14

Releváns paragrafus(ok) száma:

4:177.§

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

A gyámhatóság, kérelemre vagy a gyermek érdekében hivatalból, a szülői felügyeletet gyakorló szülő és a gyermekétől különélő szülő közötti megfelelő együttműködés kialakítása, a különélő szülő jogainak biztosítása – ideértve a különélő szülő és a gyermek közötti kapcsolattartást – érdekében a szülők számára közvetítői eljárás igénybevételét rendelheti el.

Releváns honlap:

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=159096.239298

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

A gyámhatóság a szülők számára közvetítői eljárás igénybevételét rendelheti el.
A cél a szülői felügyeletet gyakorló szülő és a gyermekétől különélő szülő közötti megfelelő együttműködés kialakítása.

Vitarendezési formák:

Területek: