A Magyar Köztársaság és a Horvát Köztársaság között a szociális biztonságról szóló, Budapesten, 2005. február 8-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről

Jogszabály forrása:

2005. évi CXXV. Törvény

Megjelenés:

2005.

Hatályba lépés:

11-24-05

Releváns paragrafus(ok) száma:

42. cikk

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

Jogviták rendezése
(1) A jelen Egyezmény értelmezéséből és alkalmazásából eredő jogvitákat az illetékes hatóságok megállapodás útján rendezik.
(2) Amennyiben a jogvita az (1) bekezdés szerint nem rendeződik, az egyik Szerződő Fél Kormányának indítványára az ügyet döntőbíróság elé terjesztik.
(3) A döntőbíróságot esetenként hívják össze. Mindkét Szerződő Fél Kormánya kinevez egy-egy tagot, és a két tag közös megegyezéssel választ elnököt egy harmadik ország állampolgára személyében, akit a két Szerződő Fél Kormánya megerősít. A tagokat két hónapon belül, az elnököt pedig három hónapon belül kell kinevezni, miután az egyik Szerződő Fél Kormánya értesítette a másik Szerződő Fél Kormányát arról, hogy a vitás ügyet döntőbíróság elé kívánja terjeszteni.
(4) Amennyiben a (3) bekezdésben felsorolt határidőket nem tartják be, más megegyezés hiányában bármelyik Szerződő Fél Kormánya kérheti az Emberi Jogok Európai Bíróságának elnökét, hogy eszközölje a szükséges kinevezéseket. Amennyiben az Emberi Jogok Európai Bíróságának elnöke az egyik Szerződő Fél állampolgára, vagy más okból akadályoztatva van, a kinevezéseket az elnökhelyettes eszközöli. Amennyiben az elnökhelyettes is az egyik Szerződő Fél állampolgára, vagy ő is akadályoztatva van, a kinevezéseket a bíróságnak a rangja szerint őt követő tagja eszközöli, aki egyik Szerződő Félnek sem állampolgára.
(5) A döntőbíróság döntéseit szavazattöbbséggel hozza meg a jelen Egyezmény és a nemzetközi jog elvei alapján. A bíróság döntései kötelező érvényűek és ellenük jogorvoslatnak helye nincs.
(6) A döntőbíróságba az általa kinevezett tag költségeit mindegyik Szerződő Fél maga viseli. Az elnök költségeit, valamint az eljárással kapcsolatos egyéb költségeket a Szerződő Felek egyenlő arányban viselik. A döntőbíróság a költségek viseléséről másként is határozhat.
(7) Egyéb, ezen cikkben nem szabályozott kérdésekben a döntőbíróság maga dönt, és az eljárás szabályairól maga rendelkezik.

Releváns honlap:

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=95410.134225

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

Amennyiben a szerződő felek tárgyalásos úton nem tudják az egyezménnyel kapcsolatos vitájukat rendezni, döntőbíráskodást kérnek, egyben szabályozzák a döntőbíráskodás rendjét is. Mindkét fél kinevez egy-egy tagot, ők pedig egy 3. országból elnököt választanak. A döntés kötelező érvényű.

Vitarendezési formák:

Területek:

A Magyar Köztársaság Kormánya és Québec Kormánya között a szociális biztonságról szóló, Ottawában, 2004. május 12-én aláírt Megállapodás kihirdetéséről

Jogszabály forrása:

2006. évi XVII. törvény

Megjelenés:

2006.

Hatályba lépés:

07-01-06

Releváns paragrafus(ok) száma:

27. cikk

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

Vitás kérdések rendezése
1. A Szerződő Felek között a Megállapodás értelmezésével vagy alkalmazásával kapcsolatban felmerülő vitás kérdéseket az illetékes hatóságok által kijelölt személyek a lehetséges mértékig megkísérlik békés úton rendezni.
2. Ha a vitás kérdéseket az 1. bekezdés szerint nem sikerült rendezni, akkor e kérdések megoldása érdekében a Szerződő Fél által kijelölt miniszterek haladéktalanul egyeztetnek bármely Szerződő Fél kérésére.
3. Amennyiben egy vitás kérdést sem az 1., sem a 2. bekezdésben foglaltak szerint nem lehet rendezni, akkor azt bármely Szerződő Fél kérésére döntőbíróság elé terjesztik.
4. Amennyiben a Szerződő Felek közös megegyezéssel másként nem rendelkeznek, a döntőbíróság három döntőbíróból áll, akik közül mindegyik Szerződő Fél egy-egy főt jelöl, és ez a két jelölt harmadik személyt választ, aki a döntőbíróság elnöke lesz.
5. A döntőbíróság maga határozza meg ügyrendjét.
6. A döntőbíróság döntése végleges, és mindkét Szerződő Félre kötelező erejű.

Releváns honlap:

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=102244.143163

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

Amennyiben a szerződő felek tárgyalásos vagy egyéb úton nem tudják az egyezménnyel kapcsolatos vitájukat rendezni, akkor a kijelölt miniszterek egyeztetnek. Ha ezeken a módokon nem lehet rendezni, akkor döntőbíráskodást kérnek.

Vitarendezési formák:

Területek:

A Magyar Köztársaság és a Németországi Szövetségi Köztársaság között a szociális biztonságról szóló, 1998. május 2-án, Budapesten aláírt Egyezmény kihirdetéséről

Jogszabály forrása:

2000. évi XXX. Törvény

Megjelenés:

2000.

Hatályba lépés:

05-18-00

Releváns paragrafus(ok) száma:

39. cikk [2-3] bek.

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

(2) Ha valamely vitás kérdés így nem rendezhető, úgy azt az egyik szerződő állam követelésére döntőbíróság elé terjesztik.
(3) A döntőbíróságot esetenként hozzák létre oly módon, hogy mindkét szerződő állam kirendel egy-egy tagot, akik egymás között megállapodnak az elnök személyéről, aki valamely harmadik állam állampolgára, és akit a két szerződő állam kormányai neveznek ki. A tagokat két hónapon belül, az elnököt pedig három hónapon belül kell kinevezni, attól számítva, miután az egyik szerződő állam értesítette a másik szerződő államot arról, hogy a vitás kérdést döntőbíróság elé kívánja terjeszteni.

Releváns honlap:

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=48699.72107

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

A vitás kérdések az illetékes hatóságuk útján rendeződnek. Amennyiben így nem tudják vitájukat rendezni, döntőbíráskodást kérnek. Egyben szabályozzák a döntőbíráskodás rendjét is: a felek delegálnak tagokat, akik választanak egy semleges elnököt.

Vitarendezési formák:

Területek:

A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Jugoszláv Szövetségi Népköztársaság Kormánya között állampolgáraik szociális biztonságával kapcsolatos kérdések rendezése tárgyában Budapesten, az 1957. évi október hó 7. napján kötött egyezmény kihirdetéséről

Jogszabály forrása:

1959. évi 20. törvényerejű rendelet

Megjelenés:

1959.

Hatályba lépés:

05-09-59

Releváns paragrafus(ok) száma:

21. cikk

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

(1) A jelen Egyezmény végrehajtása során esetleg felmerülő vitákat a Szerződő Felek kijelölt államigazgatási szervei akár írásbeli érintkezés útján, akár paritásos alapon létesített szakértői bizottság bevonásával döntik el.
(2) Abban az esetben, ha az (1) bekezdésben meghatározott eljárás megegyezésre nem vezetne, a vita eldöntését a Szerződő Felek közös megegyezéssel létesített döntőbíróságra bízzák. A döntőbíróságnak a vitát a jelen Egyezmény alapelvei szerint és szellemében kell eldöntenie és határozata mindkét Szerződő Felet kötelezi.

Releváns honlap:

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=502.959

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

A felek a vitákat írásbeli érintkezés útján, vagy paritásos alapon létesített szakértői bizottság bevonásával döntik el .Abban az esetben, ha az eljárás megegyezésre nem vezetne, a vita eldöntését a Szerződő Felek közös megegyezéssel létesített döntőbíróságra bízzák.

Vitarendezési formák:

Területek: