a pártfogó felügyelői, jogi segítségnyújtó és áldozatsegítő szolgálatként, valamint kárpótlási hatóságként kijelölt szervnél működő pártfogó felügyelők, kormánytisztviselők és kormányzati ügykezelők ügyviteli vizsgájáról

Jogszabály forrása:

22/2010. (XII. 28.) KIM rendelet

Megjelenés:

Hatályba lépés:

01-01-11

Releváns paragrafus(ok) száma:

5.§ d)

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

A pártfogó felügyelet szakmai területén tevékenykedők vizsgájának tárgyai és követelményei: a büntetőügyekben alkalmazható közvetítői eljárásra vonatkozó alapismeretek

Releváns honlap:

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=131057.228328

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

A pártfogó felügyelet szakmai területén tevékenykedők vizsgájának szabályait tartalmazza, amelyek között szerepel a büntetőügyekben alkalmazható közvetítői eljárásra vonatkozó alapismeretek,

Vitarendezési formák:

Területek:

A közszolgálati tisztviselőkről

Jogszabály forrása:

2011. évi CXCIX. törvény

Megjelenés:

2011.

Hatályba lépés:

12-30-11

Releváns paragrafus(ok) száma:

6.§28.

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

Pártfogó felügyelő: aki pártfogó felügyelői véleményt, környezettanulmányt készít, büntetőügyben közvetítői eljárást folytat le, szervezi és ellenőrzi a közérdekű munka végrehajtását, az egyéni pártfogó felügyelői terv szerint végrehajtja a pártfogó felügyeletet, pártfogói tevékenységet lát el a büntetés-végrehajtási intézetben, végzi az utógondozást, valamint ellátja a jogszabályban meghatározott más feladatait

Releváns honlap:

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=142936.240118

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

A pártfogó felügyelő feladatai: véleményt, környezettanulmányt készít, büntetőügyben közvetítői eljárást folytat le, szervezi és ellenőrzi a közérdekű munka végrehajtását, az egyéni pártfogó felügyelői terv szerint végrehajtja a pártfogó felügyeletet, pártfogói tevékenységet lát el a büntetés-végrehajtási intézetben, végzi az utógondozást, valamint ellátja a jogszabályban meghatározott más feladatait;

Vitarendezési formák:

Területek:

A közvetítői szakmai képzésről és továbbképzésről

Jogszabály forrása:

63/2009. (XII. 17.) IRM rendelet

Megjelenés:

2009.

Hatályba lépés:

01-01-10

Releváns paragrafus(ok) száma:

1-11.§

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

1. § A közvetítői névjegyzékbe (a továbbiakban: névjegyzék) történő felvételhez szakmai képzésként a 2–5. §-okban foglalt követelményeknek megfelelő, közvetítői tárgyú, csoportos formában tartott képzés elvégzése (a továbbiakban: képzés) fogadható el.
2. § (1) A képzés során egy csoportban legfeljebb 25 tag vehet részt.
(2) A képzésnek tematikájában egymásra épülő elméleti és gyakorlati részből kell állnia.
3. § (1) A képzés legalább 60 órás (óránként 45 perces időtartamú) elméleti részének a következő ismereti és készségelemeket kell magában foglalnia:
a) konfliktuselméleti alapismeretek és készségek,
b) tárgyalási alapismeretek és készségek,
c) közvetítői technikai, módszertani ismeretek és készségek,
d) folyamatvezetési, dinamikai ismeretek és készségek,
e) kérdezéstechnikai ismeretek és készségek,
f) különféle konfliktus-szintekhez illeszkedő közvetítői technikai ismeretek és készségek,
g) problémás szereplők kezelésével kapcsolatos közvetítői technikai ismeretek és készségek,
h) pszichológiai ismeretek és készségek, valamint
i) a közvetítői tevékenységre vonatkozó jogszabályi ismeretek.
(2) Az elméleti képzési rész két, legalább 30 órás időtartamú modulra bontható.
(3) Egy modul a képzés részét képező ismereti és készségelemek közül azoknak az együttese, amelyek a többi ismereti és készségelemhez képest önállóan kezelhetők, és a modul elsajátítását követően a kérelmező képes az abban foglalt ismereteket, készségeket egyénileg alkalmazni.
4. § (1) A képzés gyakorlati része során a gyakorlatszerzést – legalább egy befejezett, teljes közvetítői ügy vonatkozásában – a következő módozatok valamelyikével kell biztosítani:
a) szimulált esetgyakorlat,
b) mentorált esetgyakorlat,
c) esetmegbeszélő csoportban való részvétel,
d) esettanulmány készítése,
e) módszerspecifikus szupervízió.
(2) A szimulált esetgyakorlat célja egy megtörtént közvetítői ügy rekonstruálása, ennek során a közvetítő és a felek szerepének kiértékelése a képzés során szervezett csoport oktatójának és tagjainak részvételével.
(3) A mentorált esetgyakorlat során egy valós közvetítői eljárás tényleges lefolytatására kerül sor. A közvetítői eljárás lefolytatása, valamint a közvetítő és a felek szerepének kiértékelése folyamatos oktatói irányítás mellett valósul meg.
(4) A módszerspecifikus szupervízió oktató irányításával megvalósuló gyakorlatszerzési módozat, mely egy megtörtént közvetítői ügy elemzésére, az annak során történt hibák és legjobb módszerek feltárására szolgál, csoportos vagy konzultációs formában. A módszerspecifikus szupervízió során kizárólag az alkalmazott módszerek helyessége, és nem a közvetítés tartalma, eredménye alapján történik meg a közvetítői ügy vizsgálata.
5. § (1) A képzés szakmai irányításában és megtartásában olyan oktatónak is közre kell működnie, aki a képzés megindításakor legalább hároméves közvetítői oktatói gyakorlattal rendelkezik.
(2) Közvetítői oktatói gyakorlatnak a 3. § (1) bekezdés szerinti ismeretek, készségek, valamint a 4. § (1) bekezdés szerinti gyakorlatszerzési módozatok tárgyában oktatóként szerzett gyakorlat minősül.
(3) Az oktatók számának a képzésben szervezett csoport tagjainak számához kell igazodnia úgy, hogy a csoportban 15 főig legalább egy, 15 fő felett legalább két, az (1) bekezdés szerinti gyakorlattal rendelkező oktató részvételét kell biztosítani.
6. § (1) A képzés teljesítését a kérelmezőnek a képzést szervező intézmény által a képzés elvégzéséről kiállított igazolással (oklevéllel, bizonyítvánnyal) kell igazolnia.
(2) A kérelmezőnek az (1) bekezdés szerinti igazoláshoz csatolnia kell a képző intézmény nyilatkozatát
a) annak a csoportnak a létszámáról, amelyben a kérelmező a képzés során részt vett,
b) az a) pont szerinti csoportban közreműködő oktatók számáról,
c) a közreműködő oktatók 5. § (1) bekezdés szerinti gyakorlatának tartalmáról, továbbá időtartamáról,
d) a képzés elméleti részének időtartamáról, valamint
e) a képzésben oktatott 3. § (1) bekezdés szerinti ismeretekre és készségekre vonatkozó tematikáról és a gyakorlati rész során alkalmazott gyakorlatszerzési módozatokról.
(3) Külföldön elvégzett képzés esetében az (1) és (2) bekezdésben foglalt iratok magyar nyelvű fordítását is csatolni kell.
(4) A (2) bekezdésben foglalt adatok közül nem kell az intézmény nyilatkozatát csatolni azokról, amelyek a képzésről vagy a képzési programról vezetett hatósági nyilvántartásban rendelkezésre állnak. Ilyenkor a kérelmezőnek a képzés, képzési program azonosításához szükséges adatokat (a nyilvántartó hatóság megnevezése, a képzés, képzési program megnevezése és nyilvántartási száma) kell megadnia, melyek alapján a szükséges adatok közlése iránt az igazságügyi és rendészeti miniszter (a továbbiakban: miniszter) hivatalból keresi meg a nyilvántartást vezető hatóságot.
7. § (1) A továbbképzési kötelezettség továbbképzési kreditpontok megszerzésével teljesíthető.
(2) A közvetítői névjegyzékben szereplő természetes személynek (a továbbiakban: közvetítő) egy továbbképzési időszak folyamán 50 továbbképzési kreditpontot kell elérnie a következő továbbképzési formák közül legalább kétféle továbbképzési forma elvégzésével:
a) a 3. §-ban meghatározottak szerinti valamely elméleti képzési modul,
b) a 4. §-ban meghatározottak szerinti gyakorlati képzés valamely gyakorlatszerzési módozata,
c) a képzést szervező intézmény oktatójával együtt közvetítői eljárás lefolytatása, vagy
d) közvetítői tárgyú szakmai konferencián való részvétel.
(3) Közvetítői tárgyú szakmai konferenciaként olyan konferencia vehető figyelembe, amelyen legalább három előadás tárgya a polgári jogi közvetítés. A továbbképzési kötelezettség teljesítéséhez legfeljebb három szakmai konferencia vehető figyelembe.
(4) Egy továbbképzési forma elvégzéséért 10 továbbképzési kreditpont jár.
8. § (1) A közvetítő a továbbképzési kötelezettség teljesítését
a) a 7. § (2) bekezdés a)–c) pontjai esetében a képzést szervező intézmény,
b) a 7. § (2) bekezdés d) pontja esetében a részvételről és a konferencia programjáról a konferencia szervezője
által kiállított okirattal igazolja.
(2) Az igazolásokat a továbbképzési időszak utolsó napjáig, az 50 kreditpont elérését követően összegyűjtve kell megküldeni a miniszter részére.
8/A. § (1) Az 5. § (1) bekezdése szerinti oktató esetében a szakmai képzés igazolásának minősül az is, ha a képző intézmény nyilatkozik (ideértve a képzési programról vezetett nyilvántartásba vételi kérelmet is) arról, hogy az oktató a szakmai képzésben oktatóként közreműködött. A szakmai képzésben való oktatókénti közreműködés a közvetítő továbbképzési időszaka alatt a 7. § (2) bekezdés a) és b) pontjainak megfelelő alkalmazásával 10-10 kreditpont megszerzésének minősül.
(2) A felsőoktatási intézmény oktatási alaptevékenysége keretében közvetítést oktató, vagy a közvetítés jogintézményével kapcsolatos tudományos fokozatot megszerző személy e tevékenységének a miniszter számára történő bemutatásával is igazolhatja szakmai képzettségét. A felsőfokú oktatási intézményben történő oktatás a közvetítő továbbképzési időszaka alatt a 7. § (2) bekezdés a) és b) pontjainak megfelelő alkalmazásával 10-10 kreditpont megszerzésének minősül. A közvetítés jogintézményével kapcsolatos tudományos fokozatszerzés a közvetítő továbbképzési időszaka alatt 50 kreditpont megszerzésének minősül.
9. § (1) E rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba.
(2) E rendelet 1–6. §-ait a hatálybalépése után indult névjegyzékbe való felvételi eljárások során kell alkalmazni.
(3)2 E rendelet 8/A. §-át az egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az új Ptk. hatálybalépésével összefüggő módosításáról szóló 21/2014. (III. 13.) KIM rendelet hatálybalépésekor3 folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.
10. §4
11. § E rendelet az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a polgári és kereskedelmi ügyekben végzett közvetítés egyes szempontjairól szóló 2008/52/EK irányelve (2008. május 21.) 4. cikk (2) bekezdésének való megfelelést szolgálja.

Releváns honlap:

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=125134.261017

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

A közvetítői szakmai képzés legalább 60 órás (óránként 45 perces időtartamú) elméleti részének a következő ismereti és készségelemeket kell magában foglalnia:
a) konfliktuselméleti alapismeretek és készségek,
b) tárgyalási alapismeretek és készségek,
c) közvetítői technikai, módszertani ismeretek és készségek,
d) folyamatvezetési, dinamikai ismeretek és készségek,
e) kérdezéstechnikai ismeretek és készségek,
f) különféle konfliktus-szintekhez illeszkedő közvetítői technikai ismeretek és készségek,
g) problémás szereplők kezelésével kapcsolatos közvetítői technikai ismeretek és készségek,
h) pszichológiai ismeretek és készségek, valamint
i) a közvetítői tevékenységre vonatkozó jogszabályi ismeretek.

Vitarendezési formák:

Területek:

A hatósági közvetítőkről

Jogszabály forrása:

185/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet

Megjelenés:

2009.

Hatályba lépés:

10-01-09

Releváns paragrafus(ok) száma:

1-2.§

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

1. § Hatósági közvetítő az lehet, aki
a) magyar állampolgár vagy külön törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény szerint eljárási képességgel rendelkező személy,
b) felsőfokú végzettséggel vagy azzal egyenértékű elismert külföldi oklevéllel rendelkezik, és
c) hatósági közvetítői vizsgát vagy közigazgatási szakvizsgát tett vagy – a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény szerint – közigazgatási szakvizsgával egyenértékű képesítéssel rendelkezik.
2. § (1) A hatósági közvetítőt – kérelmére – a kérelmező lakóhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal veszi nyilvántartásba.
(2) A nyilvántartásba való felvétel iránti kérelemnek tartalmaznia kell
a) a kérelmező természetes személyazonosító adatait, valamint telefonszámát, elektronikus levélcímét vagy – ha azzal rendelkezik – ügyfélkapun keresztüli elérhetőségét,
b) a kérelmező felsőfokú iskolai végzettségét tanúsító oklevelének számát és keltét, valamint az oklevél kiállítójának megnevezését,
c) a kérelmezett hatósági közvetítői tevékenységi kör megnevezését és
d) a hatósági közvetítői vizsga letételét tanúsító igazolás sorszámát, a közigazgatásiszakvizsga-bizonyítvány számát vagy a közigazgatási szakvizsgával a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény szerint egyenértékű képesítést igazoló okirat megnevezését és számát.

Releváns honlap:

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=126377.226099

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

Hatósági közvetítő az lehet, aki magyar állampolgár vagy külön törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény szerint eljárási képességgel rendelkező személy, felsőfokú végzettséggel vagy azzal egyenértékű elismert külföldi oklevéllel rendelkezik, és hatósági közvetítői vizsgát vagy közigazgatási szakvizsgát tett vagy azzal egyenértékű képesítéssel rendelkezik.
A hatósági közvetítőt - kérelmére - a kérelmező lakóhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal veszi nyilvántartásba.

Vitarendezési formák:

Területek:

A közigazgatási hatósági eljárásban közreműködő hatósági közvetítők, tolmácsok és jelnyelvi tolmácsok díjazásának szabályairól, valamint a tanúk költségtérítéséről szóló 14/2008. (VI. 27.) IRM rendelet módosításáról

Jogszabály forrása:

42/2009. (IX. 15.) IRM rendelet

Megjelenés:

2009.

Hatályba lépés:

10-02-09

Releváns paragrafus(ok) száma:

1.§

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

A közigazgatási hatósági eljárásban közreműködő hatósági közvetítő munkadíja óránként 5000 Ft, amely az általános forgalmi adót nem tartalmazza.

Releváns honlap:

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=124730.179080

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

A közigazgatási hatósági eljárásban közreműködő hatósági közvetítő munkadíja óránként 5000 Ft, amely az általános forgalmi adót nem tartalmazza.

Vitarendezési formák:

Területek:

Az oktatásügyi közvetítői szolgálat, a könyvtári intézet, a közművelődési szakmai tanácsadó és szolgáltató szerv és a műbíráló szerv kijelöléséről

Jogszabály forrása:

1/2007. (I. 9.) Korm. rendelet

Megjelenés:

2007.

Hatályba lépés:

01-10-07

Releváns paragrafus(ok) száma:

1.§ [2]

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

Könyvtári intézetként a Kormány a Könyvtári Intézetet jelöli ki.

Releváns honlap:

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=108566.230524

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

Könyvtári intézetként a Kormány a Könyvtári Intézetet jelöli ki.

Vitarendezési formák:

Területek:

a büntető ügyekben közvetítői tevékenységet végző pártfogó felügyelő képesítési követelményeiről

Jogszabály forrása:

38/2015. (XII. 21.) IM rendelet

Megjelenés:

2015

Hatályba lépés:

2015-12-21

Releváns paragrafus(ok) száma:

1.§

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

A büntető ügyekben alkalmazható közvetítői tevékenységről szóló 2006. évi CXXIII. törvény 24. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A büntető ügyekben alkalmazható közvetítői tevékenységről szóló 2006. évi CXXIII. törvény szerinti tevékenységet az a pártfogó felügyelő láthat el, aki megfelel a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendeletben a pártfogó felügyelők számára meghatározott képesítési követelményeknek, és

a) az Igazságügyi Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) Igazságügyi Szolgálatok Jogakadémiája, vagy továbbképzési, illetve szakvizsgarendszerben akkreditált, vagy nemzetközi közvetítő szervezet legalább kétszer 30 órás, tematikájában egymásra épülő, közvetítés tárgyú elméleti és gyakorlati képzésében vett részt, vagy

b) magyar vagy külföldi egyetemi, főiskolai alap-, mester vagy posztgraduális képzésben közvetítő (mediátor) képesítést szerzett.

(2) A büntető ügyekben közvetítői tevékenységet végző pártfogó felügyelő folyamatosan részt vesz a Hivatal által működtetett mentori rendszerben, valamint a Hivatal által szervezett továbbképzésen, szupervízión és esetmegbeszélésen

Releváns honlap:

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=193063.316282

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

A büntető ügyekben közvetítői tevékenységet végző pártfogó felügyelő képesítési követelményei.

Vitarendezési formák:

Területek:

a közvetítői névjegyzékbe történő felvételi eljárás igazgatási szolgáltatási díjáról

Jogszabály forrása:

3/2006. (I. 26.) IM rendelet

Megjelenés:

2006.

Hatályba lépés:

03-01-06

Releváns paragrafus(ok) száma:

1-2.§

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

1. § A rendelet hatálya a közvetítői névjegyzékbe (a továbbiakban: névjegyzék) felvételét kérő természetes vagy jogi személyre, valamint jogi személyiség nélküli gazdasági társaságra (a továbbiakban együtt: kérelmező) terjed ki.
2. § (1) A névjegyzékbe történő felvételért a kérelmezőnek igazgatási szolgáltatási díjat (a továbbiakban: díj) kell fizetnie.
(2) A díj összege 7500 Ft.

Releváns honlap:

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=101546.141722

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

A névjegyzékbe történő felvételért a kérelmezőnek igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetnie. A díj összege 7500 Ft

Vitarendezési formák:

Területek:

A bírósági ügyvitel szabályairól

Jogszabály forrása:

14/2002. (VIII. 1.) IM rendelet

Megjelenés:

2002.

Hatályba lépés:

07-01-03

Releváns paragrafus(ok) száma:

75/A.§

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

75/A. § (1) A bírósági közvetítés ügyvitelére a 3., 10–16., 19., 25., 36. és 39. § nem alkalmazható.
(2) E fejezet alkalmazása során
a) bírósági közvetítői ügy: a bírósági közvetítés iránti kérelemben megjelölt peres vagy nemperes bírósági eljárás (a továbbiakban: alapügy) alatt a bírósági közvetítő által lefolytatott – lajtromozás szempontjából polgári nemperes ügycsoportba tartozó – bírósági közvetítői eljárás,
b) bírósági közvetítői ügy kezdőirata: a feleknek a bírósági közvetítési feladatokat ellátó bíróságnál előterjesztett, bírósági közvetítés lefolytatása iránti közös kérelme.
(3) Ha a bíróságon több bírósági közvetítő működik, az ügyelosztásra jogosult bírósági vezető a bíróság ügyelosztási rendje szerint jelöli ki az eljáró bírósági közvetítőt.
(4) A bírósági közvetítői ügy valamennyi iratát – az érkeztetést és lajstromozást követően a bírósági közvetítői ügy befejeződéséig – a bírósági közvetítő kezeli. A bírósági közvetítőnek a bírósági közvetítői ügy iratait a bíróság egyéb irataitól elkülönítetten és elzártan kell tartania.
(5) A bírósági közvetítő közvetítői ülésjegyzéket vezet, amely tartalmazza az adott napra kitűzött bírósági közvetítői ügyek és az alapügyek ügyszámait; a közvetítői ülésjegyzék nem nyilvános.
(6) Ha a bírósági közvetítői ügy kezdőirata a bírósági közvetítői ügy megindítása iránti kérelmen kívül egyéb kérelmet vagy nyilatkozatot is tartalmaz, arról csak a bírósági közvetítés iránti kérelmet tartalmazó másolatot kell készíteni és a bírósági közvetítői ügy iratai között azt kell elhelyezni.
(7) A bírósági közvetítői ügyről felvilágosítást és az iratokból másolatot a bírósági közvetítői ügy befejeződését követően is csak bírósági közvetítő adhat. A bírósági közvetítői ügyben részt vevő felekkel szóban (ideértve a telefon alkalmazását is) vagy írásban (ideértve a telefax és az elektronikus levél alkalmazását is) a bírósági közvetítő tart kapcsolatot; a bírósági közvetítői üggyel kapcsolatos időpontot (első közvetítői megbeszélés és a bírósági közvetítői eljárás ülésének napja) egyeztetheti és arról, valamint a megjelenéssel kapcsolatos teendőkről a feleket tájékoztathatja.
(8) A bírósági közvetítő adja meg a közvetítői tevékenységről szóló 2002. évi LV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 38/B. § (4) bekezdése szerinti tájékoztatást.
(9) Az első közvetítői megbeszélés és a bírósági közvetítői eljárás ülése a közvetítés céljának megfelelő helyen tartható meg.
(10) A bírósági közvetítői ügy befejezett, ha a Kvtv.-ben meghatározott okból befejeződik.

Releváns honlap:

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=64565.235201

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

bírósági közvetítői ügy: a bírósági közvetítés iránti kérelemben megjelölt peres vagy nemperes bírósági eljárás alatt a bírósági közvetítő által lefolytatott –polgári nemperes ügycsoportba tartozó – bírósági közvetítői eljárás. A feleknek kérelmet kell benyújtaniuk, csak utána kezdődhet az eljárás.

Vitarendezési formák:

Területek:

A közvetítői névjegyzék vezetéséről

Jogszabály forrása:

3/2003. (III. 13.) IM rendelet

Megjelenés:

2003.

Hatályba lépés:

07-01-03

Releváns paragrafus(ok) száma:

1.§

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

A közvetítői névjegyzéket (a továbbiakban: névjegyzék) elektronikus formában kell vezetni.

Releváns honlap:

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=73496.101773

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

A közvetítői névjegyzéket (a továbbiakban: névjegyzék) elektronikus formában kell vezetni

Vitarendezési formák:

Területek: