A közvetítői igazolványról

Jogszabály forrása:

17/2015. (VIII. 28.) IM rendelet

Megjelenés:

2015.

Hatályba lépés:

2015-10-01

Releváns paragrafus(ok) száma:

1.§– 10.§

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

A közvetítői tevékenységről szóló 2002. évi LV. törvény 40. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) Az igazságügyért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) a közvetítő részére az 1. melléklet szerinti közvetítői igazolványt (a továbbiakban: igazolvány) állít ki.

(2) Az igazolvány ID/2 méretű, laminált fóliával fedett papírkártya, amely biztonsági okmányként kerül kibocsátásra.

(3) A közvetítő a névjegyzékbe vételi eljárás során, vagy új igazolványa kiállításához elektronikus úton, vagy papír alapon két darab felismerésre alkalmas színes arcképet (igazolványképet) küld meg a miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) részére.

2. § (1) Az igazolvány a közvetítőnek közvetítői tevékenység végzésére való jogosultságát igazolja, és – a személyazonosság igazolását kivéve – hatósági igazolvány felmutatása nélkül is tanúsítja a benne foglalt adatokat.

(2) Az igazolványt a közvetítő kizárólag a közvetítői tevékenysége során használhatja fel.

3. § (1) Az igazolványt a közvetítő köteles megőrizni és eljárása során magánál tartani. Az igazolványt a közvetítői tevékenységre való jogosultság igazolására az eljárásban résztvevő fél, vagy abban érintett személy kérésére fel kell mutatni.

(2) Az igazolvány másra át nem ruházható, letétbe nem helyezhető, biztosítékul nem adható és nem fogadható el.

4. § (1) Az igazolvány érvénytelenné válik, ha a közvetítőt törlik a közvetítői névjegyzékből, továbbá ha az igazolvány megrongálódott, elveszett, eltulajdonították vagy megsemmisült (a továbbiakban együtt: érvénytelenség).

(2) Új igazolvány kiállítása céljából a közvetítő köteles az igazolvány érvénytelenné válását – a törlésből eredő érvénytelenség kivételével – haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül bejelenteni a miniszternek.

5. § Új igazolvány kiadását a miniszter hivatalból vagy írásbeli, postai vagy jogszabályban meghatározott elektronikus úton benyújtott kérelemre teljesíti.

6. § (1) Az igazolványt be kell vonni, ha

a) a közvetítőt törlik a közvetítői névjegyzékből,

b) az igazolvány megrongálódott,

c) az igazolvány adataiban változás következett be, vagy

d) az elveszett, eltulajdonított igazolvány előkerült.

(2) Az igazolvány bevonásáról a miniszter – a közvetítő halála esetén történő törlés kivételével – döntést hoz, amelynek kézhezvételét követően a közvetítő köteles az igazolványt a döntésben megjelölt határidőn belül és módon visszaadni. A bevont igazolványt meg kell semmisíteni.

7. § A minisztérium

a) kiállítja az igazolványt, és azt a közvetítőnek a személyazonosság és az átvétel igazolása mellett átadja,

b) nyilvántartást vezet a kiállított igazolványokról,

c) ha új igazolvány kiadásának alapjául szolgáló körülmény bekövetkezéséről tudomást szerez hivatalból, egyébként a közvetítő bejelentése alapján gondoskodik az igazolvány bevonásáról és új igazolvány kiadásáról,

d) intézkedik az érvénytelen igazolvány sorszámának és az érvénytelenség tényének a Hivatalos Értesítőben történő közzétételéről,

e) ellátja a biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendeletben a biztonsági okmány kibocsátója részére előírt feladatokat.

8. § (1) Ez a rendelet 2015. október 1-jén lép hatályba.

9. § (1) E rendelet hatálybalépésekor a közvetítők igazolványáról szóló 2/2003. (III. 13.) IM rendelet alapján kiadott igazolványok érvényessége e rendelet szerinti érvénytelenné válásig, illetve bevonásig megmarad.

(2) E rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban az 1. § (3) bekezdésében foglaltakat úgy kell alkalmazni, hogy az arckép (igazolványkép) megküldésére a miniszter levélben szólítja fel a közvetítőt.

(3) A közvetítők e rendelet hatálybalépését megelőzően kiállított igazolványait a miniszter 2017. március 31-ig bevonja, és az 1. melléklet szerinti igazolványra kicseréli. Ehhez a közvetítőknek elektronikus úton, vagy papír alapon két darab felismerésre alkalmas színes arcképet (igazolványképet) kell megküldeniük a minisztérium erről szóló írásbeli tájékoztatásának kézhezvételét követő 30 napon belül. A minisztérium az új igazolvány átvételének módjáról a közvetítőt írásban tájékoztatja.

10. § E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanács irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Releváns honlap:

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=177397.297682

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

Az igazságügyért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) a közvetítő részére az 1. melléklet szerinti közvetítői igazolványt (a továbbiakban: igazolvány) állít ki.

Vitarendezési formák:

Területek:

A jogi segítségnyújtásról

Jogszabály forrása:

2003. évi LXXX. törvény

Megjelenés:

2003.

Hatályba lépés:

04-01-04

Releváns paragrafus(ok) száma:

3.§ [1]bek.

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

A támogatás abban az esetben biztosítható a félnek, ha
a) olyan jogvitában érintett, amellyel kapcsolatban a későbbiekben per lefolytatására kerülhet sor és a fél eljárási jogainak, kötelességeinek megismeréséhez jogi tanácsadásra vagy a későbbi perbeli jognyilatkozat megtétele érdekében beadvány készítésére van szükség,
b) peren kívül is lezárható jogvitában érintett és e felet a jogvita peren kívüli lezárásának lehetőségeiről indokolt tájékoztatni vagy részére olyan iratot készíteni, amely a jogvita lezárását szolgálja,
c) jogvita lezárását szolgáló peren kívüli közvetítésben vesz részt, és a közvetítést lezáró megállapodás aláírását megelőzően szükséges részére a jogi tanácsadás,
d) mindennapi megélhetését közvetlenül érintő kérdésben (így különösen lakhatással, munkajoggal összefüggő kérdések, közüzemi szolgáltatások igénybevétele) szükséges a jogról való tájékoztatás, beadvány, egyéb irat készítése,
e) közigazgatási eljárásban vesz részt, és eljárási jogainak, kötelességeinek megismeréséhez jogi tanácsadásra vagy jognyilatkozat megtétele érdekében beadvány készítésére van szükség,
f) abban a kérdésben van szüksége a jogi tanácsadásra, hogy jogainak védelme érdekében mely hatóságnál, szervezetnél milyen típusú eljárást kell indítania, illetve ilyen eljárás kezdeményezése vagy az eljárás során jognyilatkozat megtétele érdekében beadványt kell készíteni,
g) bűncselekmény áldozata és a bűncselekménnyel okozott kár, illetve a bűncselekménnyel összefüggésben keletkezett jog- vagy érdeksérelem elhárításához szükséges eljárás megindításához jogi segítő szakjogászi tanácsadására vagy beadvány (kereset, kérelem, feljelentés, vádindítvány stb.) szerkesztésére van szüksége,
h) polgári vagy büntetőeljárásban rendkívüli jogorvoslati kérelem elkészítéséhez kér segítséget,
i) átmeneti vagy tartós nevelésből kikerült fiatal felnőtt tartós lakhatásának, első lakáshoz jutásának elősegítése érdekében okiratszerkesztésre van szükség,
j) folyamatban lévő bírósági eljárásban vesz részt, és eljárási jogainak, kötelességeinek megismeréséhez vagy a jogvita peren kívüli lezárásához jogi tanácsadásra, okirat készítésére vagy perbeli jognyilatkozat megtétele érdekében beadvány készítésére van szüksége, feltéve, ha az eljárásban nem rendelkezik jogi képviselővel, és a pártfogó ügyvéd biztosítása nem is lenne indokolt.

Releváns honlap:

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=75608.238768

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

A szociálisan hátrányos helyzetben lévők számára létrehozott olyan intézményrendszer, amelyben a támogatottak szakszerű jogi tanácsot és eljárási jogi képviseletet kaphatnak jogaik érvényesítése és jogvitáik megoldása során. A támogatás a jogszabályban rögzített esetekben vehető igénybe (pl. perre kerülhet sor, közvetítésben vesz részt bűncselekmény elkövetője vagy elszenvedője, bírósági eljárásban vesz részt).

Vitarendezési formák:

Területek: