A Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország közös államhatárán, Szécsény és Pető (Pet’ov) települések közötti közúti Ipoly-híd és a kapcsolódó létesítmények megépítéséről szóló Egyezmény kihirdetéséről

Jogszabály forrása:

317/2007. (XI. 23.) Korm. rendelet

Megjelenés:

2008. I. 10-én az 5/2008. (I. 11.) KüM határozat alapján

Hatályba lépés:

2008-01-10

Releváns paragrafus(ok) száma:

11. Cikk ;

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

  1. Cikk

(1) Jelen Egyezmény értelmezésével és végrehajtásával összefüggő viták rendezése a Szerződő Felek jelen Egyezmény 10. Cikkében megjelölt szerveinek a feladata. Megegyezés hiányában a vitás kérdéseket a Szerződő Felek elé kell terjeszteni.

(2) Amennyiben az (1) bekezdésben megjelölt módon a vitát nem sikerül rendezni, azt az egyik Szerződő Fél kérése alapján döntőbíróság elé terjesztik.

(3) Szerződő Felek a döntőbíróságot ad hoc módon hozzák létre úgy, hogy bármelyik Szerződő Féltől eredő igénybejelentést követő két hónapon belül saját állampolgáraik közül egy-egy döntőbírót jelölnek ki. A döntőbíróság elnöke egy harmadik állam polgára lesz, akinek személyéről a két döntőbíró állapodik meg.

(4) A (3) bekezdésben megjelölt döntőbíróság előtti eljárásban a nemzetközi jog szabályai az irányadóak. A döntőbíróság előtti eljárás során az UNCITRAL választottbírósági szabályai az irányadóak.

(5) A döntőbíróság szavazattöbbséggel dönt; döntése mindkét Szerződő Félre nézve kötelező. A Szerződő Felek viselik a saját döntőbírájuk tevékenységével összefüggő költségeket. A döntőbíróság eljárásával összefüggő további költségeket a Szerződő Felek közösen, egyenlő arányban viselik.

(6) Amennyiben az egyik Szerződő Fél azon szándékának, hogy döntőbírósághoz kíván fordulni, bejelentésétől számított hat hónapon belül a döntőbírók nem tudnak megegyezni a döntőbíróság elnökének személyéről, s nem is állapodnak meg másként, az érintett Szerződő Fél a Hágai Állandó Választottbíróság főtitkárához fordul, hogy nevezze ki a döntőbíróság elnökét. Abban az esetben, ha az Állandó Választottbíróság főtitkára az egyik Szerződő Fél állampolgára lenne, az Állandó Választottbíróság opciós szabályai szerint kell eljárni

Releváns honlap:

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=112582.161188

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

A két ország közös államhatárán, Szécsény és Pető (Pet’ov) települések közötti közúti Ipoly-híd és a kapcsolódó létesítmények megépítéséről szóló Egyezmény során fellépő viták rendezési módja.

Vitarendezési formák:

Területek:

A transzferábilis rubelben lebonyolódó sokoldalú elszámolások, valamint a Nemzetközi Gazdasági Együttműködési Bank megalapítása tárgyában Moszkvában, 1963. október 22-én aláírt Egyezmény és a Nemzetközi Gazdasági Együttműködési Bank Alapszabályának módosításáról szóló, Moszkvában, 1970. december 18-án aláírt Jegyzőkönyv kihirdetéséről

Jogszabály forrása:

A transzferábilis rubelben lebonyolódó sokoldalú elszámolások, valamint a Nemzetközi Gazdasági Együttműködési Bank megalapítása tárgyában Moszkvában, 1963. október 22-én aláírt Egyezmény és a Nemzetközi Gazdasági Együttműködési Bank Alapszabályának módosításáról szóló, Moszkvában, 1970. december 18-án aláírt Jegyzőkönyv kihirdetéséről

Megjelenés:

A Jegyzőkönyv maga, 1973. június 26-án lépett véglegesen hatályba.

Hatályba lépés:

1973-06-26

Releváns paragrafus(ok) száma:

37. Cikk

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

  1. Cikk

A Bank és ügyfelei között felmerülő vitákat döntőbíróság dönti el, amelyet a felek megállapodása szerint vagy a működő döntőbíróságok közül választanak, vagy pedig újonnan alakítanak.

Ilyen megállapodás hiányában a vitákat a Bank székhelye országának Kereskedelmi Kamarája mellett működő Döntőbíróság dönti el.

Releváns honlap:

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=2449.4049

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

A Nemzetközi Gazdasági Együttműködési Bank eljárásai során keltkezett viták rendezése.

Vitarendezési formák:

Területek:

A fontos kombinált nemzetközi szállítási vonalakról és ezek létesítményeiről Genfben, 1991. február 1-jén létrehozott Európai Megállapodás kihirdetéséről

Jogszabály forrása:

62/1994. (IV. 22.) Korm. rendelet

Megjelenés:

1994. (IV. 22.)

Hatályba lépés:

04-22-94

Releváns paragrafus(ok) száma:

12. Cikkely

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

12. Cikkely
A VITÁS ÜGYEK RENDEZÉSE
1. Minden két vagy több Szerződő Fél közötti vitát, amely a Megállapodás értelmezésével vagy alkalmazásával kapcsolatos, és amelyet a vitában álló Felek nem tudnak tárgyalás útján vagy más módon rendezni – amennyiben a vitában álló Szerződő Felek egyike ezt kívánja -, a vitában álló Felek közötti közös megállapodással választott egy vagy több döntőbíróból álló döntőbíróság elé kell terjeszteni. Ha a vitában álló Felek a döntőbírósági döntési igény felmerülésétől számított 3 hónap elteltéig nem tudnak megállapodni a döntőbírói vagy döntőbírók kiválasztásában, a Felek bármelyike kérheti az Egyesült Nemzetek Főtitkárát, hogy jelöljön ki egyetlen döntőbírót, akihez a vitát döntésre elő kell terjeszteni.
2. Az ezen Cikkely 1. pontja szerint kijelölt döntőbíró vagy döntőbírók ítélete kötelező a vitában álló Szerződő Felekre.

Releváns honlap:

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=21555.281998

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

Amennyiben a felek nem tudnak megegyezni a döntőbíró személyében, kérheti az Egyesült Nemzetek Főtitkárát, hogy jelöljön ki egyetlen döntőbírót.

Vitarendezési formák:

Területek: