a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája 94. ülésszakán elfogadott 2006. évi Tengerészeti Munkaügyi Egyezmény kihirdetéséről

Jogszabály forrása:

2013. évi IV. törvény

Megjelenés:

2013.

Hatályba lépés:

02-25-13

Releváns paragrafus(ok) száma:

2. Fejezet, 9. pont B2.4.2 Útmutató - Az éves szabadság kivétele 1.

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

9. Amennyiben erre vonatkozóan nincs hatályban kollektív szerződés vagy döntőbírósági ítélet, illetve amennyiben az illetékes hatóság úgy határoz, hogy a hatályos kollektív szerződésben vagy döntőbírósági ítéletben a jelen Előírás 7. vagy 8. bekezdésére vonatkozóan hozott rendelkezések elégtelenek, akkor az illetékes hatóság köteles meghatározni a megfelelő rendelkezéseket, amelyek elegendő pihenőidőt biztosítanak az érintett tengerészek számára.
B2.4.2 Útmutató – Az éves szabadság kivétele
1. Az éves szabadság kivételének időzítését – hacsak azt előírás, kollektív szerződés, döntőbírósági ítélet, vagy a nemzeti gyakorlattal összhangban lévő egyéb eszköz meg nem határozza – a hajótulajdonos állapítsa meg az érintett tengerészekkel vagy azok képviselőivel folytatott egyeztetést követően, és amennyire csak lehetséges, velük egyetértésben.

Releváns honlap:

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300004.TV

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

Az éves szabadság kivételének kérdésében döntőbírói ítélet is lehet releváns.

Vitarendezési formák:

Területek:

A Módosított Európai Szociális Karta kihirdetéséről

Jogszabály forrása:

2009. évi VI. törvény

Megjelenés:

2009.

Hatályba lépés:

03-14-09

Releváns paragrafus(ok) száma:

4-5. cikk

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

4. cikk
A méltányos díjazáshoz való jog
A méltányos díjazáshoz való jog tényleges gyakorlásának biztosítása érdekében a Felek vállalják, hogy
1. elismerik a dolgozók jogát olyan díjazáshoz, amely nekik és családjuknak tisztes életszínvonalat biztosít;
2. elismerik a dolgozók jogát a megnövelt díjazáshoz túlmunka esetén, ez alól csak meghatározott esetek lehetnek kivételek;
3. elismerik valamennyi férfi és nő jogát az egyenlő bérezéshez egyforma értékű munka végzése esetén;
4. elismerik valamennyi dolgozó jogát ahhoz, hogy a foglalkoztatásuk beszüntetése esetén erről ésszerű időn belül kapjanak előzetes értesítést;
5. a bérekből csak abban az esetben engednek levonni, és csak a nemzeti törvények vagy előírások által meghatározott mértékben, ha azokat rögzített kollektív megállapodások vagy döntőbírósági ítéletek írják elő.
Ezen jogok gyakorlását szabadon aláírt kollektív szerződések, törvényes bérmegállapító mechanizmus vagy az országos viszonyoknak megfelelő egyéb eszközök révén kell elérni.
5. cikk
Szervezkedési jog
Annak érdekében, hogy biztosítsák vagy elősegítsék a dolgozók és munkáltatók számára helyi, országos vagy nemzetközi szervezetek létrehozását gazdasági és szociális érdekeik védelmére, valamint hogy csatlakozhassanak ilyen szervezetekhez, a Felek vállalják, hogy nem lesz olyan nemzeti törvény, ami korlátozza, vagy végrehajtása esetén korlátozhatja ezt a szabadságot. Annak mértékét, hogy a jelen cikk biztosítékai mennyiben vonatkoznak a rendőrségre is, nemzeti törvények vagy rendeletek határozzák meg. Hasonlóképpen a nemzeti törvények és előírások határozzák meg azt, hogy ezek a garanciák milyen mértékben érvényesek a fegyveres erők tagjaira.

Releváns honlap:

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=123505.208972

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

A felek elismerik a dolgozók jogát a díjazáshoz. A méltányos díjakhoz való jog elvének keretén belül, a bérekből csak abban az esetben engednek levonni, ha azokat rögzített kollektív megállapodások vagy döntőbírósági ítéletek írják elő. A levonás mértéke csak a nemzeti törvények vagy előírások által meghatározott lehet.

Vitarendezési formák:

Területek:

Az Európai Szociális Karta kihirdetéséről

Jogszabály forrása:

1999. évi C. törvény

Megjelenés:

1999.

Hatályba lépés:

12-22-99

Releváns paragrafus(ok) száma:

4. cikk 5.

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

A méltányos díjazáshoz való jog tényleges gyakorlásának biztosítására a Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a munkabérből csak olyan levonásokat engednek meg, amelyeket az ország törvényei vagy jogszabályai írnak elő, vagy a kollektív szerződések vagy döntőbírói ítéletekben rögzített feltételeknek és mértékeknek.
Ezeket a jogokat a szabadon létrehozott kollektív szerződések, a törvényes bérrögzítő mechanizmusok vagy a nemzeti feltételeknek megfelelő egyéb eszközök révén kell gyakorolni.

Releváns honlap:

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=41354.222064

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

A méltányos díjazáshoz való jog keretében a bérlevonással kapcsolatos kérdéseket döntőbírói ítélet is szabályozhatja. A jogokat kérdéseket kollektív szerződések, törvényes bérrögzítő mechanizmusok szabályozzák.

Vitarendezési formák:

Területek:

A kollektív tárgyalások előmozdításáról szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1981. évi 67. ülésszakán elfogadott 154. számú Egyezmény kihirdetéséről

Jogszabály forrása:

2000. évi LXXIV. Törvény

Megjelenés:

2000.

Hatályba lépés:

06-25-00

Releváns paragrafus(ok) száma:

Preambulum

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája,
amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa hívott össze Genfben, és amely 1981. június 3-án hatvanhetedik ülésszakára ült össze, és
megerősítve a Philadelphiai Nyilatkozat azon rendelkezését, amely leszögezi, hogy ,,a Nemzetközi Munkaügyi Szervezetnek lényeges kötelezettsége a világ nemzetei között olyan programok előmozdítása, amelyek a kollektív tárgyalási jog tényleges elismerésére fognak vezetni””, és megjegyezve, hogy ez az elv ,,a világ minden lakójára teljes mértékben vonatkozik””, és
tekintettel azon meglévő nemzetközi normák rendkívüli fontosságára, amelyeket az egyesülési szabadságról és a szervezkedési jog védelméről szóló 1948. évi Egyezmény, a szervezkedési és a kollektív tárgyalási jogról szóló 1949. évi Egyezmény, a kollektív szerződésekről szóló 1951. évi Ajánlás, az önkéntes békéltetői és döntőbírói eljárásról szóló 1951. évi Ajánlás, a munkaügyi kapcsolatokról (közszférában alkalmazottak) szóló 1978. évi Egyezmény és Ajánlás, valamint a munkaügyi irányításról szóló 1978. évi Egyezmény és Ajánlás tartalmaz, ..

Releváns honlap:

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=49281.72988

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

Az egyezmény aláírói vállalják, hogy a nemzeti szinten zajló a kollektív tárgyalások során szükség szerint döntőbírót vesznek igénybe.

Vitarendezési formák:

Területek:

A közszolgálatban foglalkoztatottak szervezkedési szabadságának védelméről és a foglalkoztatási feltételeik megállapításával kapcsolatos eljárásokról szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1978. évi 64. ülésszakán elfogadott 151. számú Egyezmény kihird

Jogszabály forrása:

2000. évi LXXIII. törvény

Megjelenés:

2000.

Hatályba lépés:

06-25-00

Releváns paragrafus(ok) száma:

8. cikk

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

Az adott ország feltételeivel összhangban, törekedni kell a foglalkoztatási feltételek megállapításából eredő viták rendezésére, a felek közötti tárgyalás formájában, vagy független és pártatlan eljárás, nevezetesen békéltetés, közvetítés és választott bíróság útján, mégpedig oly módon, hogy az biztosítsa az érdekelt felek bizalmát.

Releváns honlap:

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=49270.72977

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

Törekedni kell a vitás ügyek békés úton való rendezésére a felek bizalmával: felek közötti tárgyalás formájában, vagy független és pártatlan eljárás, nevezetesen békéltetés, közvetítés és választott bíróság útján. Az adott ország feltételeit figyelembe kell venni.

Vitarendezési formák:

Területek:

A munkabér védelméről szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1949. évi 32. ülésszakán elfogadott 95. számú Egyezmény kihirdetéséről

Jogszabály forrása:

2000. évi LIV. Törvény

Megjelenés:

2000.

Hatályba lépés:

06-25-00

Releváns paragrafus(ok) száma:

13. cikk 1.

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

A munkabér készpénzben történő kifizetése esetén a kifizetést kizárólag munkanapokon és a munkahelyen, vagy annak közelében lehet teljesíteni, feltéve, ha az adott nemzet jogalkotása, kollektív szerződés vagy döntőbírói ítélet másként nem rendelkezik, továbbá, valamely más, az érintett munkavállalók által ismert megoldás nem minősül ennél megfelelőbbnek.

Releváns honlap:

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=49078.72752

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

A munkabérek készpénzben történő kifizetése során keletkezett vitában amennyiben született döntőbírói ítélet, akkor annak megfelelően kell eljárni.

Vitarendezési formák:

Területek:

A fizetett tanulmányi szabadságról szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1974. évi 59. ülésszakán, 1974. június 24-én elfogadott egyezmény kihirdetéséről

Jogszabály forrása:

1976. évi 13. tvr.

Megjelenés:

1976.

Hatályba lépés:

05-22-76

Releváns paragrafus(ok) száma:

5. cikk, 11. cikk.

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

5. cikk
A fizetett tanulmányi szabadság megvalósítása országos törvényhozás, kollektív szerződések, döntőbírósági határozatok, vagy más, az ország gyakorlatának megfelelő módon kerül megvalósításra.
11. cikk
A fizetett tanulmányi szabadságra való jogosultság egy olyan munkaviszony időtartamhoz kötendő, amely szükséges a társadalombiztosítási és más, a munkaviszonyból eredő jogosultságok megszerzéséhez úgy, ahogy azt az országos törvényhozás, a kollektív szerződések, a döntőbírósági határozatok, vagy az országos gyakorlat előírják.

Releváns honlap:

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=2516.4137

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

A fizetett tanulmányi szabadságra gyakorlati alkalmazása során figyelembevételre kerülnek a döntőbírósági határozatok is.

Vitarendezési formák:

Területek: