A Magyarország Kormánya és az Egyesült Arab Emírségek Kormánya közötti Légiközlekedési Megállapodás kihirdetéséről

Jogszabály forrása:

2014. évi XLIV. törvény

Megjelenés:

2014.

Hatályba lépés:

03-06-15

Releváns paragrafus(ok) száma:

18. CIKK 2.

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

2. Amennyiben a Szerződő Felek tárgyalások útján nem tudnak megegyezni, megállapodhatnak arról, hogy a vitát valamely személy vagy testület elé utalják közvetítés céljából.

Releváns honlap:

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=171935.289334

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

Vita esetén közvetítőhöz fordulhatnak a szerződést aláíró felek.

Vitarendezési formák:

Területek:

A Magyarország Kormánya és az Egyesült Arab Emírségek Kormánya közötti Légiközlekedési Megállapodás kihirdetéséről

Jogszabály forrása:

2014. évi XLIV. törvény

Megjelenés:

2014.

Hatályba lépés:

10-06-14

Releváns paragrafus(ok) száma:

18. cikk

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

Vitás esetekben, kivéve ha az e cikkben a további lehetőség szerint vagy a Szerződő Felek eltérően nem állapodnak meg , akkor a döntőbíróság határozza meg az eljárás helyét és a bíráskodásának hatáskörét a jelen megállapodással összhangban.

Releváns honlap:

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1400044.TV

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

Amennyiben a Szerződő Felek eltérően nem állapodnak meg , akkor a döntőbíróság határozza meg az eljárás helyét és a bíráskodásának hatáskörét.

Vitarendezési formák:

Területek:

Magyarország Kormánya és az Egyesült Arab Emírségek Kormánya közötti Légiközlekedési Megállapodás kihirdetéséről

Jogszabály forrása:

2014. évi XLIV. törvény

Megjelenés:

2014.

Hatályba lépés:

10-06-14

Releváns paragrafus(ok) száma:

18.CIKK 1.2.3. pont.

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

18. CIKK
VITÁS KÉRDÉSEK RENDEZÉSE
1. A Szerződő Felek között jelen megállapodás értelmezésével vagy alkalmazásával kapcsolatban felmerülő bármely vitát a Szerződő Felek először tárgyalások útján kísérlik megrendezni.
2. Amennyiben a Szerződő Felek tárgyalások útján nem tudnak megegyezni, megállapodhatnak arról, hogy a vitát valamely személy vagy testület elé utalják közvetítés céljából.
3. Ha a Szerződő Felek nem fogadják el a békéltetést, vagy ha tárgyalások útján nem tudnak megegyezni, a vitát bármelyik Szerződő Fél kérésére döntéshozatal céljából három (3) választottbíróból álló választottbíróság elé terjesztik.

Releváns honlap:

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=171935.289334

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

A felek a vitás kérdéseket tárgyalások útján kísérlik meg rendezni, amennyiben nem tudnak megállapodni, személy vagy testület elé utalhatják, ha nem fogadják el a békéltetést választottbírósághoz.');

Vitarendezési formák:

Területek:

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Kínai Népköztársaság Hongkongi Különleges Közigazgatású Területének Kormánya között Budapesten, 2001. április 26-án aláírt légiközlekedési megállapodás kihirdetéséről

Jogszabály forrása:

19/2002. (II. 20.) Korm. rendelet

Megjelenés:

2002.

Hatályba lépés:

02-20-02

Releváns paragrafus(ok) száma:

18. cikk

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

Viták rendezése
(1) Amennyiben a Szerződő Felek között a jelen Megállapodás értelmezésével vagy alkalmazásával kapcsolatban vita merül fel, azt a Szerződő Felek először tárgyalások útján kísérlik meg rendezni.
(2) Amennyiben a Szerződő Felek tárgyalások útján nem tudják rendezni a vitát, úgy azt döntéshozatalra a megállapodásuk szerinti személy vagy testület elé, illetve bármelyik Szerződő Fél kérésére három választott bíróból álló választott bíróság elé terjeszthetik, amelyet a következők szerint állítanak össze:
a) a választott bírósági eljárásra vonatkozó kérés kézhezvételétől számított harminc (30) napon belül mindegyik Szerződő Fél megnevez egy-egy választott bírót. E két választott bíró a másodikként megnevezett választott bíró kinevezését követő hatvan (60) napon belül megegyezik a választott bíróság elnökeként tevékenykedő harmadik választott bíró személyében, aki a vita szempontjából semlegesnek minősülő állam állampolgára kell, hogy legyen;
b) amennyiben a fenti határidőkön belül valamelyik kijelölés nem történik meg, úgy bármelyik Szerződő Fél kérheti a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet Tanácsának elnökét, hogy harminc (30) napon belül jelölje ki a szükséges választott bíró(ka)t. Amennyiben a Tanács elnöke úgy ítéli meg, hogy az az ország, amelynek ő állampolgára, nem tekinthető semlegesnek a vita szempontjából, úgy az ilyen alapon nem kizárt rangidős alelnök végzi a kinevezést.
(3) Ha ezen Cikk a későbbiekben másként nem rendelkezik, vagy a Szerződő Felek másként nem állapodnak meg, a döntőbíróság saját maga határozza meg bíráskodásának körét és az eljárást. A bíróság utasítására vagy bármelyik Szerződő Fél kérésére a bíróság teljes felállását követő harminc (30) napon belül értekezletet tartanak a döntőbíráskodás pontos tárgyát képező kérdések és a követendő eljárások meghatározására.
(4) Ha a Szerződő Felek másként nem állapodnak meg, vagy a bíróság másként nem írja elő, a bíróság teljes felállását követő negyvenöt (45) napon belül mindegyik Szerződő Fél benyújt egy-egy memorandumot. A válaszok hatvan (60) nap múlva esedékesek. A bíróság bármelyik Szerződő Fél kérésére, vagy saját belátása szerint a válaszok esedékességét követő harminc (30) napon belül meghallgatást tart.
(5) A bíróság törekszik arra, hogy a meghallgatást követő harminc (30) napon belül, illetve meghallgatás hiányában mindkét válasz benyújtása után igyekszik írásos döntését meghozni. A bíróság többségi szavazattal hozza meg döntését.
(6) A döntés kézhezvételétől számított tizenöt (15) napon belül a Szerződő Felek magyarázatra irányuló kérelmet nyújthatnak be, és a kérelem benyújtásától számított tizenöt (15) napon belül kell a magyarázatot megadni.
(7) A bíróság döntése kötelező a Szerződő Felekre nézve.
(8) A Szerződő Felek saját maguk viselik az általuk kijelölt választott bíró költségeit. A bíróság egyéb költségeit, beleértve a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet Tanácsa elnökének vagy alelnökének ezen Cikk (2) b) bekezdésének végrehajtásával kapcsolatban felmerülő költségeit, a Szerződő Felek egyenlő arányban viselik.

Releváns honlap:

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=64740.91737

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

A vitát a felek először tárgyalások útján kívánják rendezni. Ha a Szerződő Felek másként nem állapodnak meg, a döntőbíróság saját maga határozza meg bíráskodásának körét és az eljárást. A bíróság döntése kötelező, a költségeket a felek közösen viselik.

Vitarendezési formák:

Területek:

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Belga Királyság Kormánya között Budapesten, 2001. május 22-én aláírt légi közlekedési megállapodás kihirdetéséről

Jogszabály forrása:

178/2003. (XI. 5.) Korm. rendelet

Megjelenés:

2003.

Hatályba lépés:

11-05-03

Releváns paragrafus(ok) száma:

18. Cikk [3-4] bek.

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

Viták rendezés
A választott bíróság a következők szerint áll fel:
Bármely Szerződő Fél, a vita választott bíróság útján történő rendezésére vonatkozó, diplomáciai úton eljuttatott kérésének másik Szerződő Fél általi kézhezvételétől számított hatvan (60) napon belül mindegyik Szerződő Fél megnevez egy választott bírót. A harmadik választott bíró kijelöléséről e két választott bíró állapodik meg további hatvan (60) napon belül.
A harmadik választott bírónak egy harmadik állam polgárának kell lennie, aki választott bíróság elnökeként tevékenykedik és meghatározza a választott bíróság ülésének helyszínét.
Amennyiben valamelyik Szerződő Fél a meghatározott időtartamon belül nem tud választott bírót megnevezni, vagy a harmadik választott bírót a meghatározott időtartamon belül nem jelölik ki, bármely Szerződő Fél kérheti a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet Tanácsának elnökét, hogy a szükséges választott bírót vagy bírókat jelölje ki.
(4) A döntőbíróság a jelen Megállapodással összhangban megállapítja bíráskodásának hatáskörét és meghatározza eljárási rendjét.

Releváns honlap:

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=76707.107564

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

Mindegyik félnek 60 napon belül meg kell nevezni egy választott bírót.E két választott bíró állapodik meg a 3. bíró személyéről 60 napon belül. Amennyiben valamelyik Szerződő Fél a meghatározott időtartamon belül nem tud választott bírót megnevezni, vagy a harmadik választott bírót a meghatározott időtartamon belül nem jelölik ki, bármely Szerződő Fél kérheti a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet Tanácsának elnökét, hogy a szükséges választott bírót vagy bírókat jelölje ki.

Vitarendezési formák:

Területek:

A magyar-szlovák légiközlekedési, Pozsonyban, 1999. szeptember 6-án aláírt Megállapodás kihirdetéséről

Jogszabály forrása:

39/2000. (III. 24.) Korm. rendelet

Megjelenés:

2000.

Hatályba lépés:

03-24-00

Releváns paragrafus(ok) száma:

16. cikk

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

Viták rendezése
(1) A jelen Megállapodás vagy Függeléke értelmezésével vagy alkalmazásával kapcsolatban felmerülő bármely vitát a Szerződő Felek légügyi hatóságainak közvetlen tárgyalások útján kell rendezni. Abban az esetben, ha a vita a fent említett hatóságok között vagy diplomáciai úton nem rendezhető, akkor a vitát bármely Szerződő Fél kérésére az alábbi eljárással összhangban választott bíróság elé terjesztik.
(2) A választott bíróság három választott bíróból áll, akiket a következőképpen választanak ki:
a) a választott bíróságot igénylő kérés kézhezvételétől számított harminc (30) napon belül mindegyik Szerződő Fél megnevez egy választott bírót. E két választott bíró a megnevezésüket követő hatvan (60) napon belül egy harmadik választott bíró kijelölésében egyezik meg, aki a választott bíróság elnökeként fog tevékenykedni,
b) amennyiben valamelyik Szerződő Fél nem tud választott bírót megnevezni, vagy a harmadik választott bíró személyében az a) pontban foglaltaknak megfelelően nem egyeznek meg, bármely Szerződő Fél kérheti a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet Tanácsának elnökét, hogy jelölje ki a szükséges választott bírót vagy választott bírákat harminc (30) napon belül. Ha a Tanács elnöke valamelyik Szerződő Fél országának állampolgára, akkor az ilyen alapon nem kizárt rangidős alelnök végzi a kinevezést.
(3) Hacsak másként nem állapodnak meg, a döntőbíróság a jelen Megállapodással összhangban megállapítja bíráskodásának hatáskörét és meghatározza az eljárást. A bíróság utasítására vagy bármelyik Szerződő Fél kérésére a bíróság teljes felállását követő tizenöt (15) napon belül konferenciát tartanak a döntőbíráskodás tárgyát képező kérdésekről és a követendő pontos eljárásokról.
(4) Hacsak másként nem állapodnak meg, a bíróság teljes felállását követő negyvenöt (45) napon belül mindegyik Szerződő Fél benyújt egy memorandumot. A válaszok hatvan (60) nap múlva esedékesek. Bármelyik Szerződő Fél kérésére vagy saját belátása szerint a válaszok esedékességét követő tizenöt (15) napon belül a bíróság meghallgatást tart.
(5) A bíróság törekszik írásbeli döntést adni a meghallgatás megtörténtét követő harminc (30) napon belül, illetve meghallgatás hiányában mindkét válasz beadását követően. A bíróság többségi döntése az iránymutató.
(6) A döntés kézhezvételétől számított tizenöt (15) napon belül a Szerződő Felek magyarázatra irányuló kérelmet nyújthatnak be, és e kéréstől számított tizenöt (15) napon belül kell a magyarázatot megadni.
(7) Mindegyik Szerződő Fél nemzeti jogszabályaival összhangban a választott bíróság döntésének vagy ítéletének teljes hatályt ad.
(8) A választott bíróság költségei, beleértve a választott bírák díjait és költségeit, a Szerződő Felek között egyenlően oszlanak meg. A Tanács Elnöke által a jelen Cikk (2) bekezdése b) pontjának eljárásaival kapcsolatban felmerülő bármilyen költségek a választott bíróság költségeinek részeként tekintendők.

Releváns honlap:

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=48873.72417

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

A felek a vitákat tárgyalásos úton rendezik. Ha nem rendezhető így, akkor választott bíróság elé terjesztik. A felek választanak egy-egy bírát, akik kiválasztják a harmadik, elnöklő tagot. Ha ez sikertelen, akkor bármelyik fél kérheti a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet Tanácsának elnökét, hogy jelölje ki a szükséges választott bírót');

Vitarendezési formák:

Területek:

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Vietnami Szocialista Köztársaság Kormánya között Hanoiban, 1998. február 4-én aláírt légiközlekedési megállapodás kihirdetéséről

Jogszabály forrása:

51/1999. (III. 31.) Korm. rendelet

Megjelenés:

1999.

Hatályba lépés:

03-31-99

Releváns paragrafus(ok) száma:

17. cikk

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

A viták rendezése
(1) A Szerződő Felek között a jelen megállapodás értelmezésével vagy alkalmazásával kapcsolatban felmerülő bármely vitát a Szerződő Felek először tárgyalások útján kísérlik meg rendezni.
(2) Ha a Szerződő Felek tárgyalások útján nem tudnak megegyezni, megállapodhatnak arról, hogy a vitát döntéshozásra valamely személy vagy testület elé utalják; ha nem így állapodnak meg, a vitát bármely Szerződő Fél döntéshozatalra három választottbíróból álló választottbíróság elé terjesztheti. Mindegyik Szerződő Fél megnevez egy választottbírót és a harmadikat az így megnevezett két bíró jelöli ki. A Szerződő Felek a választottbírót hatvan (60) napon belül nevezik ki, attól a naptól számítva, amikor bármelyik Szerződő Fél kézhez veszi a vita ilyen választottbírósági rendezésére vonatkozó kérésről diplomáciai úton eljuttatott értesítést a másik Szerződő Féltől, a harmadik választottbírót meghatározott időn belül kell kijelölni; ha a harmadik választottbírót nem nevezték ki az adott időn belül, akkor a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet Tanácsának elnöke bármelyik Szerződő Fél kérésére kinevezhet egy választottbírót vagy választottbírókat, az esettől függően. Ilyen esetben a harmadik választottbíró egy harmadik állam állampolgára, és ő lesz a választottbíróság elnöke.
(3) A döntőbíróság a jelen megállapodással összhangban megállapítja bíráskodásának hatáskörét, és meghatározza eljárási rendjét.
(4) A Szerződő Felek elfogadják a jelen Cikk (2) bekezdése szerint hozott bármely döntést. Ha valamelyik Szerződő Fél nem tartja be a döntést, ez a másik Szerződő Fél számára alapot szolgáltat a jelen megállapodás 4. Cikkének alkalmazására.
(5) A nemzeti választottbírók költségeit a megfelelő Szerződő Felek viselik. A választottbíróság egyéb költségeit, többek között a harmadik választottbíró díját és költségeit, egyenlő arányban osztják meg.

Releváns honlap:

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=40696.62629

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

Amennyiben a szerződő felek tárgyalásos úton nem tudják az egyezménnyel kapcsolatos vitájukat rendezni, döntőbíráskodást kérnek, egyben szabályozzák hatáskörét és a döntőbíráskodás eljárási rendjét is. . A felek kineveznek egy-egy választott bírót, akik közös megegyezéssel kijelölik a harmadikat, aki a bíróság elnöke lesz. Ha a kijelölés sikertelen, bármelyik fél az Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet Tanácsának főtitkárához fordulhat , hogy ő jelölje ki az elnököt.

Vitarendezési formák:

Területek:

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Moldovai Köztársaság Kormánya között Budapesten, 1995. április 19-én aláírt légiközlekedési megállapodás kihirdetéséről

Jogszabály forrása:

131/1996. (VIII. 28.) Korm. rendelet

Megjelenés:

1996.

Hatályba lépés:

08-28-96

Releváns paragrafus(ok) száma:

19. cikk

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

Viták rendezése
1. A jelen Megállapodás vagy Függeléke értelmezésével vagy alkalmazásával kapcsolatban felmerülő bármely vitát a Szerződő Felek légügyi hatóságainak közvetlen tárgyalások útján kell rendezni. Abban az esetben, ha a vita a fent említett hatóságok között vagy diplomáciai úton nem rendezhető, akkor a vitát bármely Fél kérésére az alábbi eljárással összhangban választott bíróság elé terjesztik.
2. A választott bíróság három választott bíróból áll, akiket a következőképpen választanak ki:
a) a választott bíróságot igénylő kérés kézhezvételétől számított 30 napon belül mindegyik Szerződő Fél megnevez egy választott bírót. E két választott bíró a megnevezésüket követő 60 napon belül egy 3. választott bíró kijelölésében egyezik meg, aki a választott bíróság elnökeként fog tevékenykedni;
b) amennyiben valamelyik Szerződő Fél nem tud választott bírót megnevezni, vagy a 3. választott bíró személyében az a) bekezdésben foglaltaknak megfelelően nem egyeznek meg, bármely Szerződő Fél kérheti a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet Tanácsának elnökét, hogy jelölje ki a szükséges választott bírót vagy választott bírákat 30 napon napon belül. Ha a Tanács elnöke valamelyik Szerződő Fél országának állampolgára, akkor az ilyen alapon nem kizárt rangidős alelnök végzi a kinevezést.
3. Hacsak másként nem állapodnak meg, a döntőbíróság a jelen Megállapodással összhangban megállapítja bíráskodásának hatáskörét, és meghatározza az eljárást. A bíróság utasítására vagy bármelyik Szerződő Fél kérésére a bíróság teljes felállását követő 15 napon belül konferenciát tartanak a döntőbíráskodás tárgyát képező kérdésekről és a követendő pontos eljárásokról.
4. Hacsak másként nem állapodnak meg, a bíróság teljes felállását követő 45 napon belül mindegyik Szerződő Fél benyújt egy memorandumot. A válaszok 60 nap múlva esedékesek. Bármelyik Szerződő Fél kérésére vagy saját belátása szerint a válaszok esedékességét követő 30 napon belül a bíróság meghallgatást tart.
5. A bíróság törekszik írásbeli döntést adni a meghallgatás megtörténtét követő 30 napon belül, illetve meghallgatás hiányában mindkét válasz beadását követően. A bíróság többségi döntése az iránymutató.
6. A döntés kézhezvételétől számított 30 napon belül a Szerződő Felek magyarázatra irányuló kérelmet nyújthatnak be, és e kéréstől számított 30 napon belül kell a magyarázatot megadni.
7. Mindegyik Szerződő Fél nemzeti jogszabályaival összhangban a választott bíróság döntésének vagy ítéletének teljes hatályt ad.
8. A választott bíróság költségei, beleértve a választott bírák díjait és költségeit, a Szerződő Felek között egyenlően oszlanak meg. A Tanács elnöke által a jelen Cikk 2. bekezdése b) pontjának aláírásaival kapcsolatban felmerülő bármilyen költségek a választott bíróság költségeinek részeként tekintendők.

Releváns honlap:

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=27414.43582

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

A felek a vitákat tárgyalásos vagy egyéb békés úton rendezik. Amennyiben a Szerződő Feleknek nem sikerül ezekkel a tárgyalásokkal megoldást elérni, a vitát bármely Szerződő Fél kérésére egy három döntőbíróból álló bírósághoz utalják. Egyet-egyet a Szerződő Felek jelölnek ki, a harmadikat pedig az ilyen módon választott két döntőbíró nevezi k.i A harmadik döntőbíró nem lehet egyik Szerződő Fél állampolgára sem. Ha a kinevezés nem történik meg, akkor bármely Szerződő Fél kérheti a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet Tanácsának elnökét, hogy jelölje ki a szükséges választott bírót

Vitarendezési formák:

Területek:

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya között Budapesten, 1989. december 18-án aláírt légiközlekedési egyezmény kihirdetéséről

Jogszabály forrása:

86/1997. (V. 28.) Korm. rendelet

Megjelenés:

1997.

Hatályba lépés:

05-28-97

Releváns paragrafus(ok) száma:

14. cikk

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

Megbeszélések, viták rendezése
(1) A Felek légügyi hatóságai az együttműködés szellemében időről időre tanácskoznak annak érdekében, hogy az Egyezmény végrehajtását és rendelkezéseinek megtartását biztosítsák.
(2) Bármely Fél légügyi hatósága bármikor kérheti, tanácskozást igényelhet, hogy az Egyezmény értelmezése, alkalmazása, módosítása vagy az Egyezménnyel összefüggő bármely vitás kérdés tárgyában egyeztessék álláspontjaikat. Az álláspontok egyeztetését, ami történhet szóban vagy írásban, a kérelem beérkezésétől számított hatvan napon belül kell megkezdeni a másik Félnél. A határidő meghosszabbításában a Felek légügyi hatóságai megállapodhatnak.
(3) Ha egy véleményeltérés az Egyezmény értelmezése vagy alkalmazása terén a jelen Cikk (1) és (2) bekezdése szerint nem szüntethető meg, az egyik Szerződő Fél kérésére azt döntőbíróság elé viszik, amelynek tevékenységére a következő megállapodások érvényesek:
a) A döntőbíróságot esetről esetre hozzák létre, amelyben mindkét Szerződő Fél egy tagot jelöl, és mindkét tag egy harmadik ország állampolgárával mint elnökkel egyeznek meg, akit a Felek Kormányai jelölnek. A tagokat két hónapon belül, az elnököt három hónapon belül jelölik azután, hogy az egyik Fél bejelentette, hogy a véleményeltérést döntőbíróság elé kívánja terjeszteni.
b) Amennyiben az a) alpontban megnevezett határidőket nem tartják be, az egyik Fél kérheti más megállapodás hiányában a Polgári Repülésügyi Szervezet (ICAO) elnökét a megfelelő kinevezések megtételére. Ha az elnök az egyik Fél állampolgára vagy más okból akadályoztatva van, akkor az őt helyettesítő alelnök teszi meg a kinevezéseket.
c) A döntőbíróság szavazati többséggel dönt. Döntése kötelező a Felekre. Mindkét Fél viseli tagjának költségeit, illetve képviseltetését a döntőbíróság előtti eljárásban; az elnök költségeit és az egyéb költségeket a Felek viselik azonos mértékben megosztva. Egyébként a döntőbíróság maga szabályozza az eljárást.

Releváns honlap:

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=30414.48733

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

A Felek légügyi hatóságai az együttműködés szellemében időről időre tanácskoznak, hogy az Egyezmény végrehajtását és rendelkezéseinek megtartását biztosítsák. Bármely Fél légügyi hatósága bármikor kérheti bármely vitás kérdés tárgyában egyeztessék álláspontjaikat. Ha a konfliktus nem oldódik meg, akkor a felek döntőbíráskodást kérhetnek.

Vitarendezési formák:

Területek:

Magyar Köztársaság Kormánya és a Holland Királyság Kormánya között Budapesten, 1991. szeptember 12-én aláírt légiközlekedési megállapodás kihirdetéséről

Jogszabály forrása:

32/1997. (II. 20.) Korm. rendelet

Megjelenés:

1997.

Hatályba lépés:

02-20-97

Releváns paragrafus(ok) száma:

18. cikk

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

Viták rendezése
1. Amennyiben a Szerződő Felek között ezen Egyezmény értelmezésével vagy alkalmazásával kapcsolatban bármilyen vita merül fel, a Szerződő Felek törekednek arra, hogy azt közvetlenül egymás, illetve a légügyi hatóságok közötti tárgyalásokkal vagy diplomáciai csatornákon keresztül rendezzék.
2. Amennyiben a Szerződő Feleknek nem sikerül ezekkel a tárgyalásokkal rendezést elérni, a vitát bármely Szerződő Fél kérésére egy három döntőbíróságból álló bírósághoz utalják, egyet-egyet a Szerződő Felek jelölnek ki, a harmadikat pedig az ilyen módon választott két döntőbíró nevezi ki azzal a feltétellel, hogy ez a harmadik döntőbíró nem lehet egyik Szerződő Fél állampolgára sem.
Mindegyik Szerződő Fél attól az időponttól számított hatvan napon belül jelöl ki egy döntőbírót, amikor bármelyik Szerződő Fél diplomáciai úton keresztül kézhez vette a vita választottbíróságon történő rendezésének kéréséről szóló értesítést, a harmadik döntőbírót pedig egy további hatvannapos időtartamon belül nevezik ki.
Amennyiben bármelyik Szerződő Félnek nem sikerül a hatvannapos meghatározott időtartamon belül egy döntőbírót kijelölnie, vagy a harmadik döntőbírót nem nevezik ki a meghatározott időtartamon belül, a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet Tanácsának elnökét kérheti meg bármelyik Szerződő Fél, hogy nevezzen ki egy döntőbírót, illetve döntőbírókat.
3. Az ezen Cikk 2. bekezdésének értelmében hozott döntést a Szerződő Felek számukra kötelező érvényűnek fogadják el.

Releváns honlap:

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=29709.47040

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

A felek a vitákat tárgyalásos vagy egyéb békés úton rendezik. Amennyiben a Szerződő Feleknek nem sikerül ezekkel a tárgyalásokkal megoldást elérni, a vitát bármely Szerződő Fél kérésére egy három döntőbíróból álló bírósághoz utalják. Egyet-egyet a Szerződő Felek jelölnek ki, a harmadikat pedig az ilyen módon választott két döntőbíró nevezi k.i A harmadik döntőbíró nem lehet egyik Szerződő Fél állampolgára sem. Ha bármely Szerződő Fél kérheti a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet Tanácsának elnökét, hogy jelölje ki a szükséges választott bírót

Vitarendezési formák:

Területek: