A Pártfogó Felügyelői Szolgálat tevékenységéről

Jogszabály forrása:

8/2013. (VI. 29.) KIM rendelet

Megjelenés:

2013.

Hatályba lépés:

2013-06-29

Releváns paragrafus(ok) száma:

11.§;16.§ a);16/A.§;16/B; §20.§ -23.§;32.§

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

 A közvetítői eljárásra utalást megelőző pártfogó felügyelői vélemény elkészítése

11. § (1) Ha az ügyész, illetve a bíróság az ügy közvetítői eljárásra utalására vonatkozó döntésének a meghozatala előtt pártfogó felügyelői vélemény beszerzését rendeli el, a 7-10. §-ban foglalt rendelkezéseket azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a pártfogó felügyelő a szakmai ténymegállapítások keretében elsősorban az alábbiakat mutatja be:

a) a terhelt vállalja-e és képes-e a sértettnek (a közvetítői eljárás során tisztázandó módon és mértékben) a bűncselekménnyel okozott sérelmet jóvátenni,

b) a sértett hajlandó-e elfogadni a terhelt jóvátételi szándékát,

c) a terhelt és a sértett is hozzájárul-e a közvetítői eljárás lefolytatásához,

d) a terhelt és a sértett kész-e együttműködni a közvetítői tevékenységet végző pártfogó felügyelővel a közvetítői megbeszélésen egyeztetendő, a tevékeny megbánást megalapozó megállapodás létrehozásában.

(2) A szakmai ténymegállapítások alapján a pártfogó felügyelő javaslatot tesz az ügy közvetítői eljárásra utalására vagy annak mellőzésére.

(3) A közvetítői eljárásra utalást megelőző pártfogó felügyelői vélemény elkészítése során a közvetlen lakókörnyezet megtekintésétől el lehet tekinteni, de a terhelt, a sértett, illetve cselekvőképtelen sértett esetében törvényes képviselőjének meghallgatása nem mellőzhető.

 

16. § A környezettanulmány IV. része bemutatja, illetve értékeli

a) az esetleges korábbi és a folyamatban lévő megelőző pártfogás, illetve pártfogó felügyelet tapasztalatait,

 

16/A. § A környezettanulmány V. része bemutatja a gyermekkorú, a terhelt, illetve az eljárás alá vont fiatalkorú változás iránti motivációját, jóvátétellel, az ügy esetleges közvetítői eljárásra utalásával kapcsolatos véleményét, szándékát.

16/B. § (1) A környezettanulmány VI. része tartalmazza a feltárt adatokon és következtetéseken alapuló, a gyermekkorú, a terhelt, illetve a fiatalkorú bűnmegelőzési szempontú veszélyeztetettségének az 59. § (2) bekezdése szerinti háromfokú skála alapján történő megjelölését, illetve a kockázati besorolás indokolását.

(2) Az (1) bekezdés szerinti veszélyeztetettség magas foka esetén – ha a megelőző pártfogás elrendelését törvény nem zárja ki – a környezettanulmány VI. része tartalmazza a megelőző pártfogói feladatokat ellátó pártfogó felügyelővel (a továbbiakban: megelőző pártfogó felügyelő) történő személyes találkozás gyakoriságára, és a bűncselekménnyel vagy a szabálysértéssel közvetlenül összefüggésbe hozható kockázati tényezők hatásának enyhítését célzó, a megelőző pártfogás tartamára előírható magatartási szabályokra (a továbbiakban: magatartási szabályok) vonatkozó javaslatot, valamint azoknak az intézményeknek, személyeknek a megnevezését, akiknek a közreműködését a magatartási szabályok megvalósításához célszerű igénybe venni.

(3) Ha a terhelt (1) bekezdés szerinti veszélyeztetettsége magas fokú és törvény a megelőző pártfogás elrendelését kizárja, a pártfogó felügyelő a környezettanulmány VI. részében a bűncselekménnyel közvetlenül összefüggésbe hozható kockázati tényezők hatásának enyhítését célzó magatartási szabályokra javaslatot tehet.

(4) Az (1) bekezdés szerinti veszélyeztetettség közepes foka esetén a pártfogó felügyelő – ha a megelőző pártfogás elrendelését nem javasolja – a veszélyeztetettség enyhítése céljából egyéb intézmények és személyek közreműködésére javaslatot tehet.

(5) A megelőző pártfogás tartamára javasolt magatartási szabályok körében előnyben kell részesíteni

a) a viselkedéskorrekciós, illetve kompetenciafejlesztésére irányuló csoportos vagy egyéni foglalkozások, különösen agresszióhelyettesítő tréning, szociális készségfejlesztő tréning, munkaerőpiaci tréning,

b) a közösségi jóvátételi, a sérelem okozását tudatosító programok, illetve a helyreállító technikák (konferenciamódszerek, mediáció, egyéb közösségi konfliktuskezelési technikák)

alkalmazását.

A KÖZVETÍTŐI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSA

20. § (1) Ha az ügyész, szabálysértési hatóság, illetve a bíróság a székhelye szerint illetékes kormányhivatalt közvetítői eljárás lefolytatása érdekében keresi meg, azt a kormányhivatal által kijelölt, közvetítői tevékenységet végző pártfogó felügyelő vagy közvetítői tevékenység végzésére szerződésben álló ügyvéd (a továbbiakban együtt: közvetítő) folytatja le.

(2) Ha a közvetítői eljárásban résztvevő eljárás alá vont személy, illetve terhelt vagy sértett fiatalkorú, akkor a kormányhivatal – pártfogó felügyelő kijelölése esetén – lehetőség szerint fiatalkorúak ügyeit ellátó pártfogó felügyelőt jelöli ki.

(3)

21. § (1) A közvetítő a közvetítői eljárás kezdetén tájékozódik arról, hogy készült-e az ügyben pártfogó felügyelői vélemény, ha igen, akkor intézkedik annak beszerzéséről és szükség esetén konzultál az azt elkészítő pártfogó felügyelővel.

(2) Ha a közvetítői eljárást a közvetítői tevékenység végzésére szerződésben álló ügyvéd folytatja le, és az ügyben korábban pártfogó felügyelői vélemény készült, akkor a kormányhivatal a közvetítői eljárás ügyiratainak megküldésével egyidejűleg a pártfogó felügyelői véleményt is továbbítja számára. A közvetítői tevékenység végzésére szerződésben álló ügyvéd szükség esetén konzultál a pártfogó felügyelői véleményt elkészítő pártfogó felügyelővel.

(3) Ha a szabálysértési ügyekben alkalmazható közvetítői eljárás egyes kérdéseiről szóló 73/2013. (XII. 18.) BM rendelet 2. § (2) bekezdése, illetve a büntető ügyekben alkalmazható közvetítői tevékenységről szóló 2006. évi CXXIII. törvény (a továbbiakban: Bkt.) 3. § (2) bekezdése alapján egy közvetítői eljárásban több közvetítő kijelölésére kerül sor, illetve, ha a kormánymegbízottal vagy a kormányhivatal valamennyi közvetítőjével szemben kizárási ok merül fel, akkor a területi illetékességtől eltérő kormányhivatal közvetítője is kijelölhető az illetékes kormánymegbízott megkeresése alapján.

22. § (1) Ha a közvetítői eljárás a Bkt. 15. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak szerint fejeződik be, a megállapodás teljesítését – a (2) bekezdésben és a 41. §-ban foglalt kivétellel – a közvetítő ellenőrzi.

(2) Ha a megállapodásban foglaltak indokolják, akkor az ellenőrzésre

a) az illetékes kormányhivatal más pártfogó felügyelője vagy

b) az illetékes kormányhivataltól eltérő – elsősorban a terhelt vagy a sértett lakóhelye vagy tartózkodási helye, illetve a teljesítés helye szerinti – kormányhivatal pártfogó felügyelője jelölhető ki, amelyről az érintett kormányhivatal – a b) pontban meghatározott esetben megkeresésre – dönt.

(3) Ha az ellenőrzésért felelős közvetítő, illetve pártfogó felügyelő megállapítja, hogy a terhelt nem teljesít vagy a megállapodás a sértett magatartása miatt nem teljesíthető, tájékoztatja az ügyet közvetítői eljárásra utaló ügyészt, illetve bíróságot, és a tájékoztatás tényéről egyidejűleg értesíti a sértettet, a terheltet, továbbá képviselőjüket.

23. § (1) Közvetítői eljárás során felmerült költség a közvetítői eljárás megindításától annak befejezéséig a felek érdekkörében felmerült, igazolt, a tevékeny megbánást megalapozó megegyezés létrejöttéhez szükséges költség, így különösen:

a) a sértettnek, az eljárás alá vont személynek, illetve a terheltnek, ezek törvényes képviselőinek, illetve a Bkt. 7. § (3) bekezdésében meghatározott segítőinek készkiadása,

b) a sértett és a terhelt meghatalmazott jogi képviselőjének készkiadása és díja,

c) a kirendelt védő készkiadása és díja,

d) a tolmács költségtérítése és díja.

(2) Azokat a költségeket és díjakat, amelyeket a Bkt. 17. § (2) bekezdése, illetve a Szabs. tv. 82/K. § (2) bekezdése alapján az állam visel, a Hivatal fizeti meg.

(3) A közvetítői eljárás során felmerült azon költségekről, amelyeket a Hivatal fizet meg vagy előlegez, a közvetítő tételes költségjegyzéket vezet. A további költségeket a közvetítő feljegyzésben rögzíti. A közvetítő úti- és szállásköltségének megállapításánál a pártfogó ügyvéd és a kirendelt védő részére megállapítható díjról és költségekről szóló 7/2002. (III. 30.) IM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-ában foglalt rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.

(4) Az R. rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a kirendelt védőnek a közvetítői eljárás során felmerült készkiadásait az ügyvéd által benyújtott tételes kimutatás alapján a közvetítő állapítja meg.

(5) A közvetítői eljárás során felmerült, a Hivatal által fizetett vagy előlegezett költségeket a közvetítői eljárás befejezésekor a közvetítő a költségjegyzék lezárásával és összegzésével állapítja meg.

 

32. § (1) A közérdekű munka végrehajtására új munkahely kijelöléséről a pártfogó felügyelő az ügyész vagy a bv. bíró indítványára, illetve a kijelölt munkahely vagy az elítélt kérelmére határoz. A határozat kézbesítésére a 30. § (3)-(6) és (8) bekezdése az irányadó.

(2) Ha az új munkahely kijelölése folytán a közérdekű munka végrehajtásának ellenőrzésére más kormányhivatal az illetékes, a kormányhivatal az ügy iratait annak a kormányhivatalnak küldi meg, amelynek az illetékességi területén az új munkahely működik.

(3) Más kormányhivatalhoz illetékességből történő áttétel esetén a pártfogó felügyelő 15 napon belül értesíti erről az elítélt korábbi lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes állami foglalkoztatási szervet.

(4) Ha az új munkahely kijelölésére a foglalkoztathatósági vizsgálat elvégzését követő egy éven túl kerül sor, a pártfogó felügyelő új foglalkoztathatósági szakvélemény elkészítését kezdeményezi.

Releváns honlap:

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=161495.291951

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

A pártfogói eljárásban lefolytatható közvetítői eljárás szabályairól.

Vitarendezési formák:

Területek: