A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás kihirdetéséről

Jogszabály forrása:

1979. évi 19. törvényerejű rendelet

Megjelenés:

A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa csatlakozási okiratának letétbe helyezése az Egyesült Nemzetek Szervezetének főtitkáránál 1979. évi július hó 19. napján megtörtént. A Megállapodás a Magyar Népköztársaság tekintetében 1979. évi augusztus hó 18. napján lép hatályba.

Hatályba lépés:

1979-08-18

Releváns paragrafus(ok) száma:

11. Cikk; 17.Cikk 3.§

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

  1. Cikk
  2. A Megállapodásnak értelmezése vagy alkalmazása tekintetében két vagy több Szerződő Fél között keletkezett minden vitát lehetőség szerint a vitában részes Felek közötti tárgyalás útján kell rendezni.
  3. A tárgyalás útján nem rendezett vitás kérdést a vitában részes Szerződő Felek bármelyikének kívánságára választottbírósági eljárásnak kell alávetni és egy vagy több választottbíró elé kell terjeszteni, akiket a vitában részt vevő Felek kölcsönös megegyezéssel választanak. Ha a vitában részt vevő Felek a választottbírósági eljárásra irányuló kívánság kinyilvánításának napjától számított három hónapon belül a választottbíró vagy választottbírák kiválasztásában nem tudnak megegyezni, a vitában részes bármely Fél kérheti az Egyesült Nemzetek Szervezetének Főtitkárát, hogy egyetlen bírót jelöljön ki; a vitás ügyet döntés végett ahhoz a bíróhoz kell terjeszteni.
  4. A 2. pont rendelkezései szerint választott vagy kijelölt bíró, illetőleg bírák döntése a vitában részes Szerződő Felekre kötelező.
  5. Cikk
  6. § A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa a csatlakozási okirat letétbe helyezésekor a következő fenntartást tette:

„A Magyar Népköztársaság nem tekinti magára nézve kötelezőnek a Megállapodás 11. Cikkének a kötelező döntőbíráskodásra vonatkozó rendelkezéseit.”

Releváns honlap:

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=3587.5837

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

A közúti szállítás területén keletkezett viták rendezése, érdekesség, hogy ezen szabályokat Magyarország nem tekinti magára nézve kötelezőnek.

Vitarendezési formák:

Területek:

A magyar-litván nemzetközi közúti személy- és árufuvarozásról szóló egyezmény kihirdetéséről

Jogszabály forrása:

45/1994. (III. 31.) Korm. rendelet

Megjelenés:

1994.

Hatályba lépés:

03-31-94

Releváns paragrafus(ok) száma:

15. cikk

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

(1) A jelen Egyezmény végrehajtásának elősegítése és a felmerülő vitás kérdések mielőbbi rendezése érdekében a Szerződő Felek illetékes hatóságaik képviselőiből Vegyesbizottságot hoznak létre.
A Vegyesbizottság üléseit évente legalább egyszer, a Szerződő Felek országai területén váltakozva tartja.
(2) A Szerződő Felek a jelen Egyezmény értelmezésével és alkalmazásával kapcsolatosan felmerülő minden vitás kérdést Vegyesbizottságuk által folytatott tárgyalások és konzultációk útján oldják meg.
Ha a Szerződő Felek Vegyesbizottsága nem jut megegyezésre, az ügyet — kivéve, ha az engedélykontingens meghatározásáról van szó — elbírálásra ad hoc választottbíróság elé terjesztik. Ehhez mindkét Szerződő Fél saját részéről egy-egy választottbírát jelöl ki. A kijelölt választottbírák egy harmadik választottbírát jelölnek meg, akit a választottbíróság elnöki teendőinek ellátásával bíznak meg.
A döntőbíráskodási eljárás a felperes (panaszos) tartózkodási helyén vagy a Felek megegyezése esetén, más helyen történik.

Releváns honlap:

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=21393.33413

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

A felmerülő kérdések rendezése érdekében a felek illetékes hatóságaik képviselőiből Vegyesbizottságot hoznak létre.
Amennyiben a szerződő felek így nem tudják az egyezménnyel kapcsolatos vitájukat rendezni, döntőbíráskodást kérnek, amelynek szabályozták létrehozásának, működésének rendjét.

Vitarendezési formák:

Területek: