Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezmény kihirdetéséről

Jogszabály forrása:

1995. évi LXXXII. törvény

Megjelenés:

2000.

Hatályba lépés:

12-31-10

Releváns paragrafus(ok) száma:

14. cikkely 7-8.

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

Az egyeztetésre vonatkozó járulékos eljárásokat — amint megvalósítható — a Felek Konferenciája fogadja el és a békéltetésre vonatkozó mellékletben rögzítse.
Ezen Cikkely rendelkezései vonatkoznak minden kapcsolódó jogi okiratra, amit a Felek Konferenciája elfogadhat, kivéve, ha az okirat másként rendelkezik.

Releváns honlap:

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=24078.37896

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

Az egyezménnyel kapcsolatos békéltetésre vonatkozó szabályokat mellékletben rögzítik.

Vitarendezési formák:

Területek:

A környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló, Aarhusban, 1998. június 25-én elfogadott Egyezmény kihirdetéséről

Jogszabály forrása:

2001. évi LXXXI. törvény

Megjelenés:

2001.

Hatályba lépés:

12-04-07

Releváns paragrafus(ok) száma:

16. cikk

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

Vitás kérdések rendezése
1. Amennyiben az Egyezmény értelmezésével vagy alkalmazásával kapcsolatosan két vagy több Fél között vita merül fel, akkor tárgyalás révén vagy bármely olyan módon keressék a megoldást, amit a vitában részt vevő Felek elfogadnak.
2. Ezen Egyezmény aláírásakor, ratifikálásakor, elfogadásakor, jóváhagyásakor vagy ahhoz való csatlakozáskor, illetve azt követően bármikor a Fél a Letéteményessel írásban közölheti, hogy az ezen Cikk 1. bekezdésével összhangban meg nem oldott vitás kérdésre vonatkozóan elfogadja a vitás kérdések alábbi rendezési eszközeinek egyikét vagy mindkettőt kötelező jelleggel, az ugyanazon kötelezettséget elfogadó bármely más Fél vonatkozásában:
a) a vitás kérdés beterjesztése a Nemzetközi Bírósághoz;
b) döntőbíráskodás a II. mellékletben megállapított eljárással összhangban.
3. Amennyiben a vitában Részes Felek a vitás kérdés mindkét megoldási eszközét elfogadták ezen Cikk 2. bekezdése szerint, a vitás kérdés csak a Nemzetközi Bírósághoz terjeszthető be, kivéve, ha a Felek másképpen állapodnak meg.

Releváns honlap:

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=57275.82846

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

Amennyiben az egyezmény aláírói tárgyalásos vagy egyéb békés úton nem tudják az egyezménnyel kapcsolatos vitájukat rendezni, vagy a nemzetközi bírósághoz fordulnak vagy döntőbíráskodást kérnek, egyben szabályozzák a döntőbíráskodás rendjét is.

Vitarendezési formák:

Területek:

A környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló Stockholmi Egyezmény kihirdetéséről

Jogszabály forrása:

2008. évi V. törvény

Megjelenés:

2008.

Hatályba lépés:

03-01-08

Releváns paragrafus(ok) száma:

18. cikk

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

A viták rendezése
(1) A Részes Felek a köztük az Egyezmény értelmezésével vagy alkalmazásával kapcsolatban felmerülő vitákat tárgyalásokon vagy a maguk választotta egyéb békés módon rendezik.
(2) Az Egyezmény megerősítésekor, elfogadásakor, jóváhagyásakor, hozzá való csatlakozáskor vagy azt követően bármikor bármely Részes Fél, mely nem regionális gazdasági integrációs szervezet, írásos okiratot nyújthat be a Letéteményeshez, melyben nyilatkozhat, hogy az Egyezmény értelmezésével vagy alkalmazásával kapcsolatos viták esetén, bármely olyan Részes állam tekintetében, amely azonos kötelezettséget vállal, külön megállapodás nélkül kötelezőnek ismeri el a viták rendezésének következő módjait:
a) a Részes Felek konferenciája által a lehető leghamarabb elfogadott, mellékletben megállapított eljárás szerint a vita döntőbíráskodásra bocsátása;
b) a vita Nemzetközi Bíróság elé terjesztése.
(3) Azon Részes Felek, melyek regionális gazdasági integrációs szervezetek, hasonló értelmű nyilatkozatot tehetnek a döntőbíráskodással kapcsolatban a fenti (2) bekezdés a) pontjában meghatározott eljárás szerint.
(4) A (2) vagy a (3) bekezdésben leírtak szerint készített nyilatkozat érvényben marad mindaddig, míg megfogalmazása szerint hatályát nem veszti, vagy három hónappal azt követően, hogy hatályon kívül helyezéséről a Letéteményest írásban értesítik.
(5) A Nemzetközi Bíróságon vagy a döntőbíráskodáson folyó eljárást sem új nyilatkozat, sem hatályon kívül helyezésről szóló értesítés, sem valamely nyilatkozat érvényét vesztése nem befolyásolja semmilyen módon, amennyiben a vitában résztvevő Részes Felek másképp nem rendelkeznek.
(6) Amennyiben a vitában részt vevő Részes Felek nem fordulnak a viták rendezésének (2) bekezdésben leírt módjaihoz, és tizenkét hónappal az után, hogy valamely Részes Fél bejelentette, hogy vitája van egy másikkal, az érintett Részes Felek nem tudták rendezni vitájukat, a vitát bármely Részes Fél kérésére békéltetésre kell bocsátani. A békéltető bizottság ajánlásokkal kiegészített jelentést készít. A békéltető bizottságra vonatkozó eljárásokat egy mellékletbe foglalják, melyet a Részes Felek konferenciája legkésőbb második ülésén elfogad.

Releváns honlap:

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=116446

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

Megadja a viták rendezésének békéltetés útján történő megoldásának a lehetőségét, azzal, hogy annak részletes szabályait a Felek Konferenciájukon rendezik.
A Felek a vitás kérdéseket tárgyalásokon vagy egyéb békés módon rendezik. Ha a vita rendezése nem történik meg 12 hónappal a bejelentés után, akkor a vitát bármely Részes Fél kérésére békéltetésre kell bocsájtani.

Vitarendezési formák:

Területek:

A környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló Stockholmi Egyezmény kihirdetéséről

Jogszabály forrása:

2008. évi V. törvény

Megjelenés:

2008.

Hatályba lépés:

03-01-08

Releváns paragrafus(ok) száma:

18. cikk

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

A viták rendezése
(1) A Részes Felek a köztük az Egyezmény értelmezésével vagy alkalmazásával kapcsolatban felmerülő vitákat tárgyalásokon vagy a maguk választotta egyéb békés módon rendezik.
(2) Az Egyezmény megerősítésekor, elfogadásakor, jóváhagyásakor, hozzá való csatlakozáskor vagy azt követően bármikor bármely Részes Fél, mely nem regionális gazdasági integrációs szervezet, írásos okiratot nyújthat be a Letéteményeshez, melyben nyilatkozhat, hogy az Egyezmény értelmezésével vagy alkalmazásával kapcsolatos viták esetén, bármely olyan Részes állam tekintetében, amely azonos kötelezettséget vállal, külön megállapodás nélkül kötelezőnek ismeri el a viták rendezésének következő módjait:
a) a Részes Felek konferenciája által a lehető leghamarabb elfogadott, mellékletben megállapított eljárás szerint a vita döntőbíráskodásra bocsátása;
b) a vita Nemzetközi Bíróság elé terjesztése.
(3) Azon Részes Felek, melyek regionális gazdasági integrációs szervezetek, hasonló értelmű nyilatkozatot tehetnek a döntőbíráskodással kapcsolatban a fenti (2) bekezdés a) pontjában meghatározott eljárás szerint.
(4) A (2) vagy a (3) bekezdésben leírtak szerint készített nyilatkozat érvényben marad mindaddig, míg megfogalmazása szerint hatályát nem veszti, vagy három hónappal azt követően, hogy hatályon kívül helyezéséről a Letéteményest írásban értesítik.
(5) A Nemzetközi Bíróságon vagy a döntőbíráskodáson folyó eljárást sem új nyilatkozat, sem hatályon kívül helyezésről szóló értesítés, sem valamely nyilatkozat érvényét vesztése nem befolyásolja semmilyen módon, amennyiben a vitában résztvevő Részes Felek másképp nem rendelkeznek.
(6) Amennyiben a vitában részt vevő Részes Felek nem fordulnak a viták rendezésének (2) bekezdésben leírt módjaihoz, és tizenkét hónappal az után, hogy valamely Részes Fél bejelentette, hogy vitája van egy másikkal, az érintett Részes Felek nem tudták rendezni vitájukat, a vitát bármely Részes Fél kérésére békéltetésre kell bocsátani. A békéltető bizottság ajánlásokkal kiegészített jelentést készít. A békéltető bizottságra vonatkozó eljárásokat egy mellékletbe foglalják, melyet a Részes Felek konferenciája legkésőbb második ülésén elfogad.

Releváns honlap:

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=116446.165987

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

Az egyezmény aláírói amennyiben tárgyalásos vagy egyéb békés úton nem tudják az egyezménnyel kapcsolatos vitájukat rendezni, döntőbíráskodást kérnek. Ha ezt nem teszik meg és a konfliktus 12 hónap múlva is fennáll, bármely fél kérhet bíráskodást.

Vitarendezési formák:

Területek:

A nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő levegőszennyezésről szóló, 1979. évi Genfi Egyezményhez kapcsolódó, a savasodás, az eutrofizáció és a talaj közeli ózon csökkentéséről szóló, 1999. december 1-jén, Göteborgban aláírt Jegyzőkönyv kihirdetés

Jogszabály forrása:

195/2006. (IX. 25.) Korm. rendelet

Megjelenés:

2006.

Hatályba lépés:

10-03-06

Releváns paragrafus(ok) száma:

11. cikk

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

Vitás kérdések rendezése
1. Amennyiben a jelen Jegyzőkönyv értelmezése vagy alkalmazása során bármely két vagy több Fél között vita támadna, az érintett Felek tárgyalásos vagy tetszésük szerint bármely más békés úton kötelesek rendezni a vitát. A vitában érintett Felek kötelesek tájékoztatni a Végrehajtó Testületet a vitájukról.
2. A jelen Jegyzőkönyv ratifikálása, elfogadása, jóváhagyása, vagy az ahhoz történő csatlakozás során, illetve azt követően bármikor, azon Felek, amelyek nem regionális gazdasági integrációs szervezetek, a Letéteményeshez benyújtott írásos nyilatkozatban kijelenthetik, hogy valamely, a Jegyzőkönyv értelmezése vagy alkalmazása kapcsán támadt vita esetén, az alábbi rendezési módok valamelyikét, vagy mindkettőt magukra nézve ipso facto és külön megállapodás nélkül kötelezőnek tekintik mindazon Felekkel kapcsolatban, amelyek ezen kötelezettséget maguk is elfogadják:
(a) A vitás kérdés Nemzetközi Bíróság elé terjesztése;
(b) Döntőbíráskodás a Felek által a Végrehajtó Testület ülésén – amint az megoldható – elfogadott eljárás szerint, a döntőbíráskodásra vonatkozó melléklet alapján.
Az a Fél, amely regionális gazdasági integrációs szervezet, hasonló eredménnyel járó nyilatkozatot tehet a fenti (b) pontban meghatározott döntőbíráskodással kapcsolatban.
3. A 2. bekezdés szerint tett nyilatkozat érvényben marad mindaddig, amíg megfogalmazása szerint érvénye le nem jár, vagy három hónapig azt követően, hogy a Letéteményest a visszavonásról írásban értesítik.
4. Egy új nyilatkozat, egy a visszavonásról szóló értesítés, vagy valamely nyilatkozat érvényességének lejárta nem befolyásolja a Nemzetközi Bíróságon vagy a döntőbíráskodáson folyó eljárás menetét semmilyen módon, amennyiben a vitában résztvevő Felek másképp nem állapodnak meg.
5. Kivéve azt az esetet, ha a vitában érintett Felek egyformán elfogadták a vita rendezésének 2. bekezdésben leírt rendezési módját, és tizenkét hónappal a vita fennállásáról szóló írásbeli értesítést követően az érintett Felek nem tudták rendezni vitájukat az 1. bekezdésben leírt módon, a vitát bármely, a vitában érintett Fél kérésére békéltető eljárásra kell bocsátani.
6. Az 5. bekezdés céljából fel kell állítani egy békéltető bizottságot. A bizottságot az érintett Felek által egyenlő számban delegált tagokból kell összeállítani, vagy ha a békéltetésben résztvevő egyes Felek érdeke megegyezik, akkor az adott érdekcsoport delegálja a tagokat, továbbá az így delegált bizottsági tagok megválasztják a bizottság elnökét. A bizottság ajánlás jellegű döntést hoz, amelyet a Feleknek jóhiszeműen kell figyelembe venni.

Releváns honlap:

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=104519.147637

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

A vitatott kérdések rendezésére fel kell állítani egy békéltető bizottságot. A bizottságot az érintett Felek által egyenlő számban delegált tagokból kell összeállítani, vagy ha a békéltetésben résztvevő egyes Felek érdeke megegyezik, akkor az adott érdekcsoport delegálja a tagokat, továbbá az így delegált bizottsági tagok megválasztják a bizottság elnökét.

Vitarendezési formák:

Területek:

A nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő levegőszennyezésről szóló, 1979. évi Genfi Egyezményhez kapcsolódó, a savasodás, az eutrofizáció és a talaj közeli ózon csökkentéséről szóló, 1999. december 1-jén, Göteborgban aláírt Jegyzőkönyv kihirdetés

Jogszabály forrása:

195/2006. (IX. 25.) Korm. rendelet

Megjelenés:

2006.

Hatályba lépés:

10-03-06

Releváns paragrafus(ok) száma:

11. cikk

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

Vitás kérdések rendezése
1. Amennyiben a jelen Jegyzőkönyv értelmezése vagy alkalmazása során bármely két vagy több Fél között vita támadna, az érintett Felek tárgyalásos vagy tetszésük szerint bármely más békés úton kötelesek rendezni a vitát. A vitában érintett Felek kötelesek tájékoztatni a Végrehajtó Testületet a vitájukról.
2. A jelen Jegyzőkönyv ratifikálása, elfogadása, jóváhagyása, vagy az ahhoz történő csatlakozás során, illetve azt követően bármikor, azon Felek, amelyek nem regionális gazdasági integrációs szervezetek, a Letéteményeshez benyújtott írásos nyilatkozatban kijelenthetik, hogy valamely, a Jegyzőkönyv értelmezése vagy alkalmazása kapcsán támadt vita esetén, az alábbi rendezési módok valamelyikét, vagy mindkettőt magukra nézve ipso facto és külön megállapodás nélkül kötelezőnek tekintik mindazon Felekkel kapcsolatban, amelyek ezen kötelezettséget maguk is elfogadják:
(a) A vitás kérdés Nemzetközi Bíróság elé terjesztése;
(b) Döntőbíráskodás a Felek által a Végrehajtó Testület ülésén – amint az megoldható – elfogadott eljárás szerint, a döntőbíráskodásra vonatkozó melléklet alapján.
Az a Fél, amely regionális gazdasági integrációs szervezet, hasonló eredménnyel járó nyilatkozatot tehet a fenti (b) pontban meghatározott döntőbíráskodással kapcsolatban.
3. A 2. bekezdés szerint tett nyilatkozat érvényben marad mindaddig, amíg megfogalmazása szerint érvénye le nem jár, vagy három hónapig azt követően, hogy a Letéteményest a visszavonásról írásban értesítik.
4. Egy új nyilatkozat, egy a visszavonásról szóló értesítés, vagy valamely nyilatkozat érvényességének lejárta nem befolyásolja a Nemzetközi Bíróságon vagy a döntőbíráskodáson folyó eljárás menetét semmilyen módon, amennyiben a vitában résztvevő Felek másképp nem állapodnak meg.
5. Kivéve azt az esetet, ha a vitában érintett Felek egyformán elfogadták a vita rendezésének 2. bekezdésben leírt rendezési módját, és tizenkét hónappal a vita fennállásáról szóló írásbeli értesítést követően az érintett Felek nem tudták rendezni vitájukat az 1. bekezdésben leírt módon, a vitát bármely, a vitában érintett Fél kérésére békéltető eljárásra kell bocsátani.
6. Az 5. bekezdés céljából fel kell állítani egy békéltető bizottságot. A bizottságot az érintett Felek által egyenlő számban delegált tagokból kell összeállítani, vagy ha a békéltetésben résztvevő egyes Felek érdeke megegyezik, akkor az adott érdekcsoport delegálja a tagokat, továbbá az így delegált bizottsági tagok megválasztják a bizottság elnökét. A bizottság ajánlás jellegű döntést hoz, amelyet a Feleknek jóhiszeműen kell figyelembe venni.

Releváns honlap:

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=104519.147637

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

A vitát tárgyalásos vagy más békés úton kell rendezni. A Felek kötelesek tájékoztatni a Végrehajtó Testületet a vitájukról. Emellett a felek nyilatkoznak arról, hogy vita esetén a kérdést a Nemzetközi Bíróság elé terjesztik vagy döntőbíráskodásra kerül sor a végrehajtó Testület ülésén.
A döntőbíráskodás rendjét szabályozza aszerint a döntőbíráskodásra vonatkozó melléklet alapján kell lefolytatni. Ha a felek 12 hónapon belül nem tudnak megegyezni, békéltető bizottságot kell felállítani, mely ajánlás jellegű döntést hoz.

Vitarendezési formák:

Területek:

„A sivatagosodás elleni küzdelemről a súlyos aszállyal és/vagy sivatagosodással sújtott országokban, különös tekintettel Afrikára” ENSZ Egyezmény kihirdetéséről

Jogszabály forrása:

2003. évi CVII. Törvény

Megjelenés:

2003.

Hatályba lépés:

12-19-03

Releváns paragrafus(ok) száma:

28. cikk

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

Viták rendezése
1. A Részes Felek az Egyezmény értelmezésével vagy alkalmazásával kapcsolatban felmerülő bármiféle vitát tárgyalás vagy más, általuk választott békés úton rendeznek.
2. Az Egyezmény ratifikálása, elfogadása, jóváhagyása, a hozzá való csatlakozás során vagy bármikor később, egy Részes Fél, amelyik nem regionális gazdasági integrációs szervezet, írásban a Letéteményesnek nyilatkozatot tehet, hogy az Egyezmény értelmezésével vagy alkalmazásával kapcsolatban felmerülő bármiféle vita rendezésére a következő megoldások egyikét vagy mindkettőt kötelezően elismeri bármely, ugyanazon kötelezettséget elfogadó részes Felet illetően:
a) döntőbíráskodás, összhangban a Részes Felek Konferenciája által elfogadott és mellékletben lefektetett eljárással, a gyakorlatilag lehetséges legrövidebb időn belül;
b) a vita beterjesztése a Nemzetközi Bírósághoz.
3. Az a Részes Fél, amelyik regionális gazdasági integrációs szervezet, hasonlóképpen nyilatkozhat a 2. a) bekezdésben említett eljárással összhangban álló döntőbíráskodást illetően.
4. A 2. bekezdés szerinti nyilatkozat mindaddig érvényben marad, amíg az abban megfogalmazott feltételek szerint érvényét nem veszti, vagy el nem telt három hónap az után, hogy írásbeli visszavonását a Letéteményesnél letétbe helyezték.
5. A nyilatkozat lejárta, a visszavonás vagy egy újabb nyilatkozattétel semmiképpen sem befolyásolja a döntőbíróság vagy a Nemzetközi Bíróság előtti folyamatban lévő ügyeket, hacsak a Részes Felek meg nem egyeznek a vita más módon történő rendezésében.
6. Ha a Részes Felek valamely vita rendezésére a 2. bekezdésben foglalt megoldások közül nem ugyanazt vagy azok egyikét sem fogadják el, és nem rendezik tizenkét hónapon belül a vitájukat azt követően, hogy az egyik fél értesíti a másikat arról, hogy vitás kérdés merült fel közöttük, a vitát bármelyikük kérésére békéltetésre terjesztik elő a Részes Felek Konferenciája által elfogadott és mellékletben rögzített eljárásnak megfelelően, amilyen gyorsan csak lehetséges.

Releváns honlap:

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=76045.106206

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

Amennyiben a szerződő felek tárgyalásos vagy egyéb úton nem tudják az egyezménnyel kapcsolatos vitájukat rendezni, bármely fél kérhet döntőbíráskodást vagy az ügy beterjesztését a nemzetközi bírósághoz. Ha a vita 12 hónapon belül nem rendeződik, akkor bármely fél kérésére békéltetésre terjeszthetik elő.

Vitarendezési formák:

Területek:

A nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő levegőszennyezésről szóló 1979. évi Genfi Egyezményhez kapcsolódó, a kénkibocsátások további csökkentéséről szóló, Oslóban, 1994. június 14-én elfogadott Jegyzőkönyv kihirdetéséről

Jogszabály forrása:

2004. évi CVIII. Törvény

Megjelenés:

2004.

Hatályba lépés:

11-26-04

Releváns paragrafus(ok) száma:

9. cikk

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

Vitás kérdések megoldása
1. Abban az esetben, ha bármely két vagy több Fél között vita van a jegyzőkönyv magyarázatát vagy alkalmazását illetően, az érintett Feleknek a vitás kérdés tárgyalásos, vagy bármilyen más, saját maguk választotta békés úton való megoldására kell törekedniük. A vitában résztvevő Feleknek értesíteniük kell vitájukról a Végrehajtó Testületet.
2. A jegyzőkönyv ratifikálásakor, elfogadásakor, jóváhagyásakor vagy csatlakozás esetén, vagy bármilyen későbbi időpontban egy Fél, amely nem egy egyesült regionális gazdasági szervezet, írott formában letétbe helyezheti bármely, a jegyzőkönyv magyarázatával vagy alkalmazásával kapcsolatos vitára vonatkozó nyilatkozatát, mely szerint köteles tényként elismerni és megegyezés nélkül, bármely Félre vonatkozóan elfogadni ugyanazt a kötelezettséget a viták rendezésére a következő módok egyikén:
a) a vita beterjesztése Nemzetközi Bírósághoz;
b) döntőbíráskodás (egyeztető eljárás) a Végrehajtó Testület ülésén a lehető legrövidebb időn belül a Felek által elfogadott módon, a döntőbíráskodásra (egyeztető eljárásra) vonatkozó melléklet szerint.
Egy Fél, amely egy egyesült regionális gazdasági szervezet, egy olyan nyilatkozatot tehet az egyeztető eljárással kapcsolatban, amely összhangban van a fenti b) bekezdésbeli eljárással.
3. A 2. paragrafus szerinti nyilatkozatnak addig kell hatályban maradnia, amíg letelik a határideje, vagy a visszavonásáról szóló írott feljegyzésnek Letéteményesnél történő letétbe helyezését követő három hónapig.
4. Egy új nyilatkozat, visszavonásra vonatkozó értesítés, vagy egy nyilatkozat letelte semmiképpen sem befolyásolhatja a Nemzetközi Bíróság vagy döntőbíróság előtt folyamatban lévő eljárásokat, hacsak a vitában résztvevő Felek másként nem egyeznek meg.
5. Azt az esetet kivéve, amikor az egymással vitában álló Felek a vita elrendezésének ugyanazt a 2. paragrafus szerinti módját elfogadták, amennyiben 12 hónappal azután, hogy az egyik Fél jegyzéket adott át a másiknak, hogy vitában állnak, az érintett Felek nem tudták rendezni vitájukat az 1. paragrafusban említettek szerint, a vitát bármely, a vitában érintett Fél kérésére fel kell terjeszteni kiegyezésre.
6. Az 5. paragrafus értelmében a vitában résztvevő bármely Fél kérésére egyeztető bizottságot kell létrehozni. A bizottságnak úgy kell megalakulnia, hogy tagjai közt egyenlő számban legyenek az érintett Felek jelöltjei, vagy a bizottságban azonos érdekeket képviselő Felek, és az elnököt az így kijelölt tagok közös megegyezéssel választják. A bizottságnak javaslatot kell tennie a döntésre, melyet a Feleknek jóhiszeműen figyelembe kell venniük.

Releváns honlap:

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=85580.120096

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

Amennyiben a szerződő felek tárgyalásos vagy más úton nem tudják az egyezménnyel kapcsolatos vitájukat rendezni, bármelyik fél egyeztető bizottságot kell létrehozni. A bizottság javaslatokat tehet.

Vitarendezési formák:

Területek:

Nemzetközi Atomenergia Ügynökség keretében a kiégett fűtőelemek kezelésének biztonságáról és a radioaktív hulladékok kezelésének biztonságáról létrehozott közös egyezmény kihirdetéséről

Jogszabály forrása:

2001. évi LXXVI. törvény

Megjelenés:

2001.

Hatályba lépés:

11-17-01

Releváns paragrafus(ok) száma:

38. cikk

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

Vitarendezés
ha két vagy több szerződő fél között vita keletkezik ezen egyezmény értelmezése vagy alkalmazása tárgyában, a szerződő felek valamelyik értekezletén megbeszélést folytatnak az ellentétek feloldása céljából. Ha a megbeszélések eredménytelennek bizonyulnak, akkor mód van a nemzetközi jogban – ideértve az ügynökség által elfogadott szabályokat és eljárásrendeket – biztosított közvetítési, békítési és választott bíráskodási mechanizmusok alkalmazására.

Releváns honlap:

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=57212.82766

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

A felek vitarendezés céljából megbeszélést folytatnak. Ha a megbeszélések eredménytelennek bizonyulnak, akkor mód van a nemzetközi jogban - biztosított közvetítési, békítési és választott bíráskodási mechanizmusok alkalmazására.');

Vitarendezési formák:

Területek:

„A sivatagosodás elleni küzdelemről a súlyos aszállyal és/vagy sivatagosodással sújtott országokban, különös tekintettel Afrikára” ENSZ Egyezmény kihirdetéséről

Jogszabály forrása:

2003. évi CVII. törvény

Megjelenés:

2003.

Hatályba lépés:

12-19-03

Releváns paragrafus(ok) száma:

28. cikk

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

Viták rendezése
1. A Részes Felek az Egyezmény értelmezésével vagy alkalmazásával kapcsolatban felmerülő bármiféle vitát tárgyalás vagy más, általuk választott békés úton rendeznek.
2. Az Egyezmény ratifikálása, elfogadása, jóváhagyása, a hozzá való csatlakozás során vagy bármikor később, egy Részes Fél, amelyik nem regionális gazdasági integrációs szervezet, írásban a Letéteményesnek nyilatkozatot tehet, hogy az Egyezmény értelmezésével vagy alkalmazásával kapcsolatban felmerülő bármiféle vita rendezésére a következő megoldások egyikét vagy mindkettőt kötelezően elismeri bármely, ugyanazon kötelezettséget elfogadó részes Felet illetően:
a) döntőbíráskodás, összhangban a Részes Felek Konferenciája által elfogadott és mellékletben lefektetett eljárással, a gyakorlatilag lehetséges legrövidebb időn belül;
b) a vita beterjesztése a Nemzetközi Bírósághoz.
3. Az a Részes Fél, amelyik regionális gazdasági integrációs szervezet, hasonlóképpen nyilatkozhat a 2. a) bekezdésben említett eljárással összhangban álló döntőbíráskodást illetően.
4. A 2. bekezdés szerinti nyilatkozat mindaddig érvényben marad, amíg az abban megfogalmazott feltételek szerint érvényét nem veszti, vagy el nem telt három hónap az után, hogy írásbeli visszavonását a Letéteményesnél letétbe helyezték.
5. A nyilatkozat lejárta, a visszavonás vagy egy újabb nyilatkozattétel semmiképpen sem befolyásolja a döntőbíróság vagy a Nemzetközi Bíróság előtti folyamatban lévő ügyeket, hacsak a Részes Felek meg nem egyeznek a vita más módon történő rendezésében.
6. Ha a Részes Felek valamely vita rendezésére a 2. bekezdésben foglalt megoldások közül nem ugyanazt vagy azok egyikét sem fogadják el, és nem rendezik tizenkét hónapon belül a vitájukat azt követően, hogy az egyik fél értesíti a másikat arról, hogy vitás kérdés merült fel közöttük, a vitát bármelyikük kérésére békéltetésre terjesztik elő a Részes Felek Konferenciája által elfogadott és mellékletben rögzített eljárásnak megfelelően, amilyen gyorsan csak lehetséges.

Releváns honlap:

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=76045.106206

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

A felek a felmerülő vitákat tárgyalás vagy más békés úton rendezik, választhatják a döntőbíráskodást illetve beterjeszthetik a vitát a Nemzetközi Bírósághoz. Amennyiben a felek nem fogadják el a fenti vitarendezési formákat illetve nem rendezik tizenkét hónapon belül a vitájukat azt követően, hogy az egyik fél értesíti a másikat arról, hogy vitás kérdés merült fel közöttük, a vitát bármelyikük kérésére békéltetésre terjesztik elő.

Vitarendezési formák:

Területek: