Az Európa-Ázsia közötti kombinált fuvarozás szervezési és üzemeltetési szempontjairól szóló Egyezmény kihirdetéséről

Jogszabály forrása:

2013. évi II. törvény

Megjelenés:

2013.

Hatályba lépés:

02-21-13

Releváns paragrafus(ok) száma:

9. Cikk 2.3.

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

2. Bármilyen két Szerződő Fél közötti vitát, amely jelen Egyezmény értelmezésével vagy alkalmazásával kapcsolatos, és amelyet a vitában álló felek tárgyalásos úton vagy más szabályozási eszközökkel nem tudnak rendezni, a vitában álló Szerződő Felek valamelyikének indítványa alapján – a letéteményes erről való tájékoztatása mellett – a vitában álló Felek közötti közös megállapodással választott egy vagy több döntőbíróból álló döntőbíróság elé kell terjeszteni. Ha a vitában álló Felek a döntőbírósági döntési igény felmerülésétől számított három hónap elteltéig nem tudnak megállapodni a döntőbírói vagy döntőbírók kiválasztásában, a Felek bármelyike kérheti az OSZZSD Miniszteri Értekezletét, hogy jelöljön ki egyetlen döntőbírót, akihez a vitát döntésre elő kell terjeszteni.
3. A döntőbíró vagy döntőbírák ítélete a vita eldöntését kezdeményező Szerződő Felekre nézve kötelező.

Releváns honlap:

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=158989.237655

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

A felek vitás kérdéseikben –a letéteményes tudtával,- végső soron döntőbíró elé vihetik az ügyet, amennyiben a döntőbíró személyében sem tudnak megállapodni, akkor az OSZZSD Miniszteri Értekezletét kérhetik, hogy jelöljön ki döntőbírót.

Vitarendezési formák:

Területek:

A nemzetközi fuvarozásnál használatos rakodólapok vámkezeléséről Genfben, 1960. december 9-én kelt európai egyezmény kihirdetéséről

Jogszabály forrása:

1963. évi 23. törvényerejű rendelet

Megjelenés:

1963.

Hatályba lépés:

10-24-63

Releváns paragrafus(ok) száma:

11. cikk

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

1. Minden olyan, vitát, amely két vagy több Szerződő Fél között a jelen Egyezmény értelmezése vagy alkalmazása tekintetében felmerül, a lehetőség szerint a vitában részt vevő felek közötti tárgyalás útján kell rendezni.
2. Minden olyan vitás ügyet, amelyet nem rendeztek tárgyalás útján, ha a vitában álló Szerződő Felek közül valamelyik azt kéri, választottbíróság elé kell terjeszteni, és a vitás ügyben egy vagy több, a részt vevő vitában álló felek által egyetértőleg kijelölt választottbíró jár el. Ha a választottbírósági eljárást igénylő kérelem keltétől számított három hónapon belül a vitában álló felek nem tudnak a döntőbíró vagy a döntőbírák kijelölése tekintetében megegyezni, úgy e felek közül bármelyik felkérheti az Egyesült Nemzetek Szervezetének Főtitkárát, jelölje ki azt az egyetlen döntőbírót, aki elé a vitát döntés végett terjeszteni kell.
3. Az előző bekezdésnek megfelelően a kijelölt döntőbíró vagy döntőbírák ítélete az egymással vitában álló felekre nézve kötelező.

Releváns honlap:

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=714.1266

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

Minden olyan vitás ügyet, amelyet nem rendeztek tárgyalás útján, ha a vitában álló Szerződő Felek közül valamelyik azt kéri, választott bíróság elé kell terjeszteni. A vitás ügyben egy vagy több, a résztvevő vitában álló felek által egyetértőleg kijelölt választott bíró jár el. Ha a három hónapon belül a vitában álló felek nem tudnak a döntőbíró vagy a döntőbírák kijelölésében megegyezni, úgy bármelyikük felkérheti az Egyesült Nemzetek Főtitkárát, jelölje ki azt az egyetlen döntőbírót, aki elé a vitát döntés végett terjeszteni kell.

Vitarendezési formák:

Területek: