Az egyes fizetési szolgáltatókról

Jogszabály forrása:

2013. évi CCXXXV. törvény

Megjelenés:

2013.

Hatályba lépés:

12-23-13

Releváns paragrafus(ok) száma:

6.§ (2) a); 70.§ (8)

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

Az (1) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján a fizetési titok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn
a) a feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bankkal, Gazdasági Versenyhivatallal, a Pénzügyi Békéltető Testülettel, az európai támogatások felhasználásának szabályszerűségét ellenőrző Európai Csalásellenes Hivatallal (OLAF),
(8) A panasz elutasítása esetén a pénzforgalmi intézmény, elektronikuspénz-kibocsátó intézmény, utalványkibocsátó válaszában tájékoztatja az ügyfelet arról, hogy a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvény szerinti fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértése esetén a Felügyeletnél fogyasztóvédelmi eljárást kezdeményezhet, vagy a szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita esetén bírósághoz fordulhat vagy a Pénzügyi Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti. A pénzforgalmi intézménynek, elektronikuspénz-kibocsátó intézménynek, utalványkibocsátónak meg kell adnia a Pénzügyi Békéltető Testület levelezési címét.

Releváns honlap:

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=165850.266697

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

A pénzforgalmi intézménynek vita esetén kötelessége tájékoztatni a panaszos befektetőt, hogy - a Felügyelet vagy a Pénzügyi Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti és elérhetőségéről tájékoztatni kell.

Vitarendezési formák:

Területek: