a 650/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 31. cikke szerinti megfeleltetési nemperes eljárásról, valamint egyes igazságügyi tárgyú törvénymódosításokról

Jogszabály forrása:

2015. évi LXXI. törvény

Megjelenés:

2015.

Hatályba lépés:

2017-06-18

Releváns paragrafus(ok) száma:

18.§ (3);

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

„(3) Ha a bíróság kötelező közvetítői eljárás igénybevételére kötelezi a feleket, ezzel egyidejűleg a per tárgyalását felfüggeszti. A bíróság a közvetítői eljárásra kötelező és tárgyalást felfüggesztő határozatában felhívja a feleket arra, hogy a bírósági közvetítés lefolytatása iránti közös kérelmüket nyolc napon belül terjesszék elő a bíróságon vagy a közvetítői eljárás igénybevételére kötelező végzés másolatát csatolják a közvetítőhöz intézendő felkéréshez. A bíróság a határozat közlésével egyidejűleg a jogi képviselő nélkül eljáró felet tájékoztatja a kötelező közvetítői eljárás kezdeményezésének törvényben meghatározott szabályairól.”

Releváns honlap:

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=176168.319320

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

Ha a bíróság kötelező közvetítői eljárás igénybevételére kötelezi a feleket, ezzel egyidejűleg a per tárgyalását felfüggeszti.

Vitarendezési formák:

Területek:

Az Európai Közösségek egy vagy több tagállamában kötött egy vagy több alvállalkozói szerződést magában foglaló szerződésre irányuló együttes biztosítékok esetén az állam megbízásából vagy támogatásával eljáró tagállami exporthitel-biztosító szervezetek vagy az ilyen szervezetek helyében eljáró közigazgatási egységek kölcsönös kötelezettségeiről

Jogszabály forrása:

A TANÁCS 1984. november 27-i 84/568/EGK IRÁNYELVE

Megjelenés:

Megjelent az Európai Unió Hivatalos Lapjának 2004. évi Különkiadásának 11. Külkapcsolatok 15. kötetében (183. o.). Eredetileg megjelent az Európai Közösségek Hivatalos Lapjának 1984. december 4-i, L 314. számában (24. o.), hatályos: 1984. december 24-től.

Hatályba lépés:

1984-12-24

Releváns paragrafus(ok) száma:

6. cikk, 20 cikk

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

Választottbíráskodás Bármely e szerződésből fakadó vitát, amelyet megegyezéssel nem lehet rendezni, egy három választottbíróból álló választottbíróság elé kell vinni. Minden érintett fél egy választottbírót jelöl. A harmadik választottbírót az Európai Közösségek Bíróságának elnöke jelöli ki; ez a választottbíró jár el a választottbíróság elnökeként. Az eljárás a Nemzetközi Kereskedelmi Kamara békítési és döntőbíráskodási szabályai szerint zajlik.

Releváns honlap:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:31984L0568&rid=1

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

A vitás ügyben eljáró választottbíróság, a Nemzetközi Kereskedelmi Kamara békítési és döntőbíráskodási szabályai szerint jár el.

Vitarendezési formák:

Területek:

a tagállamok és az Európai Unió versenyjogi rendelkezéseinek megsértésén alapuló, nemzeti jog szerinti kártérítési keresetekre irányadó egyes szabályokról

Jogszabály forrása:

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014. november 26-i 2014/104/EU IRÁNYELVE

Megjelenés:

Megjelent az Európai Unió Hivatalos Lapjának 2014. december 5-i, L 349. számában (1. o.), hatályos 2014. december 25-től

Hatályba lépés:

2014-12-25

Releváns paragrafus(ok) száma:

Preambulum (4)

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

. . .Ezért a károsult feleket és a jogsértőket ösztönözni kell arra, hogy önkéntes vitarendezési mechanizmusok – így például peren kívüli egyezség (ideértve azt az esetet is, amelyben egy bíró egy egyezséget kötelező erejűnek nyilvánít), választottbírósági eljárás, közvetítés vagy békéltetés – keretében állapodjanak meg a versenyjogi jogsértéssel okozott kár megtérítéséről. . . .

Releváns honlap:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0104&rid=1

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

A jogsértőket ösztönözni kell arra, hogy –többek között,– békéltetés - keretében állapodjanak meg a versenyjogi jogsértéssel okozott kár megtérítéséről.

Vitarendezési formák:

Területek:

A vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatokban működő vállalkozások beszerzési eljárásairól szóló közösségi szabályok alkalmazására vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról.

Jogszabály forrása:

A TANÁCS 1992. február 25-i 92/13/EGK IRÁNYELVE

Megjelenés:

Megjelent az Európai Unió Hivatalos Lapjának 2004. évi Különkiadásának 06. Letelepedési jog és a szolgáltatásnyújtás szabadsága 01. kötetében (315. o.). Eredetileg megjelent az Európai Közösségek Hivatalos Lapjának 1992. március 23-i, L 76. számában (14. o.), hatályos: 1992. április 12-től.

Hatályba lépés:

1992-04-12

Releváns paragrafus(ok) száma:

Preambulum; 9-11.cikk

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

. . . mivel annak érdekében, hogy a vitákat békés úton rendezni lehessen, közösségi szinten biztosítani kell a békéltetés lehetőségét . . .

Figyelem! Ugyanakkor a  IV.  fejezet a 9-11 cikkeket a békéltetésről hatályon kívül helyezte: az Európai Parlament és a Tanács 2007/66/EK irányelve 2. cikk 6. (HL L 335., 2007.12.20., 31. o.). Hatálytalan: 2008. I. 9-től.

Releváns honlap:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:31992L0013&rid=1

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

Közösségi szinten biztosítani kell a békéltetés lehetőségét . . .

Vitarendezési formák:

Területek:

A Stabilitási Eszköz létrehozásáról

Jogszabály forrása:

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1717/2006/EK RENDELETE

Megjelenés:

Európai Unió Hivatalos Lapjának 2006. november 24-i, L 327. számában (1. o)

Hatályba lépés:

12-14-06

Releváns paragrafus(ok) száma:

3.cikk (2) a), d), 4.cikk 3.a)

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

(2) Az (1) bekezdésben említett technikai és pénzügyi támogatás a következő területeket érinti:
a) nemzetközi és regionális, állami vagy nem állami szereplők erőfeszítéseinek támogatása technikai és logisztikai támogatás által a bizalomépítés, a közvetítés, a párbeszéd és a békéltetés érdekében;
d) nemzetközi büntetőbíróságok és eseti nemzeti bíróságok támogatása, igazságfeltáró és békéltető bizottságok támogatása, az emberi jogi panaszok törvényes rendezésére szolgáló, valamint tulajdonjogi követelésekkel és azok megítélésével kapcsolatos mechanizmusok támogatása, amelyeket a nemzetközi emberi jogokkal és a jogállamiság normáival összhangban hoztak létre; 3. Válságmegelőzési és válságkezelési kapacitások kiépítése
A nemzetközi, regionális és szubregionális szervezetek, állami és nem állami szereplők kapacitásainak kiépítésére, illetve megerősítésére irányuló hosszú távú intézkedések támogatása az alábbi területeken tett erőfeszítéseik kapcsán:
a) a közösségek közötti feszültségek korai előrejelzésének, a bizalomépítésnek, a közvetítésnek, a békéltetésnek és a problémák kezelésének előmozdítása;

Releváns honlap:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2006:327:TOC

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

A békéltetés jelentőségét emeli ki pl. válsághelyzetek kezelésében.

Vitarendezési formák:

Területek: