a 650/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 31. cikke szerinti megfeleltetési nemperes eljárásról, valamint egyes igazságügyi tárgyú törvénymódosításokról

Jogszabály forrása:

2015. évi LXXI. törvény

Megjelenés:

2015.

Hatályba lépés:

2017-06-18

Releváns paragrafus(ok) száma:

18.§ (3);

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

„(3) Ha a bíróság kötelező közvetítői eljárás igénybevételére kötelezi a feleket, ezzel egyidejűleg a per tárgyalását felfüggeszti. A bíróság a közvetítői eljárásra kötelező és tárgyalást felfüggesztő határozatában felhívja a feleket arra, hogy a bírósági közvetítés lefolytatása iránti közös kérelmüket nyolc napon belül terjesszék elő a bíróságon vagy a közvetítői eljárás igénybevételére kötelező végzés másolatát csatolják a közvetítőhöz intézendő felkéréshez. A bíróság a határozat közlésével egyidejűleg a jogi képviselő nélkül eljáró felet tájékoztatja a kötelező közvetítői eljárás kezdeményezésének törvényben meghatározott szabályairól.”

Releváns honlap:

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=176168.319320

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

Ha a bíróság kötelező közvetítői eljárás igénybevételére kötelezi a feleket, ezzel egyidejűleg a per tárgyalását felfüggeszti.

Vitarendezési formák:

Területek:

A Genfben, 2000. május 26. napján kelt, a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat kihirdetéséről és belföldi alkalmazásáról

Jogszabály forrása:

2015. évi LXXXIV. törvény

Megjelenés:

2015.

Hatályba lépés:

2015-06-29

Releváns paragrafus(ok) száma:

3. melléklet 8.2) ;3

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

2) A veszélyes árut szállító hajók adatainak a hajó és a hajózási hatóság közötti közvetítését arra alkalmas és a hajózási hatóság által megbízott szervezet is végezheti.

 

3) A 2) bekezdés szerint megbízott közvetítő szervezet tevékenységét az adatvédelmi szabályok és a 4) bekezdésben foglaltak megtartásával köteles végezni.

Releváns honlap:

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=176352.314097

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

A veszélyes árut szállító hajók adatainak a hajó és a hajózási hatóság közötti közvetítését arra alkalmas és a hajózási hatóság által megbízott szervezet is végezheti

Vitarendezési formák:

Területek:

Az Európai Közösségek egy vagy több tagállamában kötött egy vagy több alvállalkozói szerződést magában foglaló szerződésre irányuló együttes biztosítékok esetén az állam megbízásából vagy támogatásával eljáró tagállami exporthitel-biztosító szervezetek vagy az ilyen szervezetek helyében eljáró közigazgatási egységek kölcsönös kötelezettségeiről

Jogszabály forrása:

A TANÁCS 1984. november 27-i 84/568/EGK IRÁNYELVE

Megjelenés:

Megjelent az Európai Unió Hivatalos Lapjának 2004. évi Különkiadásának 11. Külkapcsolatok 15. kötetében (183. o.). Eredetileg megjelent az Európai Közösségek Hivatalos Lapjának 1984. december 4-i, L 314. számában (24. o.), hatályos: 1984. december 24-től.

Hatályba lépés:

1984-12-24

Releváns paragrafus(ok) száma:

6. cikk, 20 cikk

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

Választottbíráskodás Bármely e szerződésből fakadó vitát, amelyet megegyezéssel nem lehet rendezni, egy három választottbíróból álló választottbíróság elé kell vinni. Minden érintett fél egy választottbírót jelöl. A harmadik választottbírót az Európai Közösségek Bíróságának elnöke jelöli ki; ez a választottbíró jár el a választottbíróság elnökeként. Az eljárás a Nemzetközi Kereskedelmi Kamara békítési és döntőbíráskodási szabályai szerint zajlik.

Releváns honlap:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:31984L0568&rid=1

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

A vitás ügyben eljáró választottbíróság, a Nemzetközi Kereskedelmi Kamara békítési és döntőbíráskodási szabályai szerint jár el.

Vitarendezési formák:

Területek:

Az Európai Gyógyszerértékelő Ügynökségnek fizetendő díjakról

Jogszabály forrása:

A TANÁCS 1995. február 10-i 297/95/EK RENDELETE

Megjelenés:

Megjelent az Európai Unió Hivatalos Lapjának 2004. évi Különkiadásának 13. Iparpolitika és belső piac 15 kötetében (3. o.). Eredetileg megjelent az Európai Közösségek Hivatalos Lapjának 1995. február 15-i, L 35 számában (1. o.) Módosította, a Tanács 2743/98/EK Rendelete (1998. december 14.) az Európai Gyógyszerértékelő Ügynökségnek fizetendő díjakról szóló 297 /95/EK rendelet módosításáról. Megjelent, az az Európai Unió Hivatalos lapjában 1998.12.9-én, L 345/3 számában (120.o)

Hatályba lépés:

1995-02-16

Releváns paragrafus(ok) száma:

Preambulum

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

mivel amennyiben a kiadott engedélyeknek olyan módosítását kérelmezik, amely nem teszi szükségessé a készítmény minőségének, biztonságosságának és hatásosságának teljes kiértékelését, a módosítás jelentőségének és az azzal kapcsolatos, valós munkaráfordításnak megfelelően kell a díjat megállapítani, ami ezért a szokásos kérelmek esetén alkalmazotthoz képest arányosan kevesebb;

mivel a közösségi forgalomba hozatali engedély kötelező, ötévenkénti megújításával kapcsolatos munka indokolja, hogy valamilyen díjat felszámítsanak;

mivel meg kell állapítani valamilyen díjat a decentralizált eljárás keretein belül benyújtott engedélyezési kérelmekkel kapcsolatban a tagállamok között felmerülő vitarendezés esetén a döntőbíróság tevékenységéért;

Releváns honlap:

http://ec.europa.eu/health/files/eudralex/vol-1/reg_1998_2743/reg_1998_2743_hu.pdf

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

Az Európai Gyógyszerértékelő Ügynökség tevékenységével kapcsolatban felvetődött viták rendezésekor meg kell állapítani a döntőbíráskodás díját.

Vitarendezési formák:

Területek:

Az egységes európai vasúti térség létrehozásáról

Jogszabály forrása:

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2012. november 21-i 2012/34/EU IRÁNYELVE

Megjelenés:

Megjelent az Európai Unió Hivatalos Lapjának 2012. december 14-i, L 343. számában (32. o.), hatályos 2012. december 15-től.

Hatályba lépés:

2012-12-15

Releváns paragrafus(ok) száma:

46.cikk (6); IV. Melléklet 3.d) ; VI. Melléklet 1. g)

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

(6) Más létező jogorvoslati lehetőségek és az 56. cikk sérelme nélkül, az infrastruktúra-elosztással kapcsolatban keletkező viták esetén békéltető eljárás áll rendelkezésre a viták gyors megoldására. Ezt az eljárást a hálózati üzletszabályzatban határozzák meg. Ezen eljárás alkalmazása esetén a határozatot 10 munkanapon belül meg kell hozni.

  1. d) a koordinációs folyamatot szabályozó elveket és az e folyamat részét képező békéltető eljárást;

g) más létező jogorvoslati lehetőségek és az 56. cikk rendelkezéseinek sérelme nélkül a teljesítményösztönző rendszerrel kapcsolatban keletkező viták esetére békéltető eljárás áll rendelkezésre a viták gyors megoldására. Ennek a békéltető rendszernek az érintett felekkel szemben pártatlannak kell lennie

Releváns honlap:

ttp://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012L0034&rid=1

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

Az egységes európai vasúti térségen beleül felvetődő szakmai vitákat békéltetés útján kell rendezni.

Vitarendezési formák:

Területek:

a tagállamok és az Európai Unió versenyjogi rendelkezéseinek megsértésén alapuló, nemzeti jog szerinti kártérítési keresetekre irányadó egyes szabályokról

Jogszabály forrása:

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014. november 26-i 2014/104/EU IRÁNYELVE

Megjelenés:

Megjelent az Európai Unió Hivatalos Lapjának 2014. december 5-i, L 349. számában (1. o.), hatályos 2014. december 25-től

Hatályba lépés:

2014-12-25

Releváns paragrafus(ok) száma:

Preambulum (4)

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

. . .Ezért a károsult feleket és a jogsértőket ösztönözni kell arra, hogy önkéntes vitarendezési mechanizmusok – így például peren kívüli egyezség (ideértve azt az esetet is, amelyben egy bíró egy egyezséget kötelező erejűnek nyilvánít), választottbírósági eljárás, közvetítés vagy békéltetés – keretében állapodjanak meg a versenyjogi jogsértéssel okozott kár megtérítéséről. . . .

Releváns honlap:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0104&rid=1

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

A jogsértőket ösztönözni kell arra, hogy –többek között,– békéltetés - keretében állapodjanak meg a versenyjogi jogsértéssel okozott kár megtérítéséről.

Vitarendezési formák:

Területek:

A vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatokban működő vállalkozások beszerzési eljárásairól szóló közösségi szabályok alkalmazására vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról.

Jogszabály forrása:

A TANÁCS 1992. február 25-i 92/13/EGK IRÁNYELVE

Megjelenés:

Megjelent az Európai Unió Hivatalos Lapjának 2004. évi Különkiadásának 06. Letelepedési jog és a szolgáltatásnyújtás szabadsága 01. kötetében (315. o.). Eredetileg megjelent az Európai Közösségek Hivatalos Lapjának 1992. március 23-i, L 76. számában (14. o.), hatályos: 1992. április 12-től.

Hatályba lépés:

1992-04-12

Releváns paragrafus(ok) száma:

Preambulum; 9-11.cikk

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

. . . mivel annak érdekében, hogy a vitákat békés úton rendezni lehessen, közösségi szinten biztosítani kell a békéltetés lehetőségét . . .

Figyelem! Ugyanakkor a  IV.  fejezet a 9-11 cikkeket a békéltetésről hatályon kívül helyezte: az Európai Parlament és a Tanács 2007/66/EK irányelve 2. cikk 6. (HL L 335., 2007.12.20., 31. o.). Hatálytalan: 2008. I. 9-től.

Releváns honlap:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:31992L0013&rid=1

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

Közösségi szinten biztosítani kell a békéltetés lehetőségét . . .

Vitarendezési formák:

Területek:

A személyek közötti, faji- vagy etnikai származásra való tekintet nélküli egyenlő bánásmód elvének alkalmazásáról

Jogszabály forrása:

A TANÁCS 2000. június 29-i 2000/43/EK IRÁNYELVE

Megjelenés:

Megjelent az Európai Unió Hivatalos Lapjának 2004. évi Különkiadásának 20. Polgárok Európája 01. kötetében (23. o.). Eredetileg megjelent az Európai Közösségek Hivatalos Lapjának 2000. július 19-i, L 180. számában (22. o.), hatályos: 2000. július 19-től.

Hatályba lépés:

2000-07-19

Releváns paragrafus(ok) száma:

7.cikk (1);

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

A tagállamok biztosítják, hogy minden személy, akit saját állítása szerint az egyenlő bánásmód elvének be nem tartása miatt sérelem ért, az ebből az irányelvből eredő igényeit bírói és/vagy közigazgatási úton – a tagállamok által szükségesnek vélt esetben akár békéltető eljárás útján is – érvényesíthesse annak a viszonynak a megszűnte után is, amelyben a megkülönböztetés állítólagosan történt.

Releváns honlap:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000L0043&rid=1

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

A tagállamok által szükségesnek vélt esetben akár békéltető eljárás útján is - érvényesíthesse annak a viszonynak a megszűnte után is, amelyben a megkülönböztetés állítólagosan történt.

Vitarendezési formák:

Területek:

A nők és férfiak közötti egyenlő bánásmód elvének az árukhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférés, valamint azok értékesítése, illetve nyújtása tekintetében történő végrehajtásáról

Jogszabály forrása:

A TANÁCS 2004. december 13-i 2004/113/EK IRÁNYELVE

Megjelenés:

Megjelent az Európai Unió Hivatalos Lapjának 2004. december 21-i, L 373 számában, (37. o.), hatályos 2004. december 21-től.

Hatályba lépés:

2004-12-21

Releváns paragrafus(ok) száma:

8. cikk (1)

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

  1. cikk

Jogvédelem

(1) A tagállamok biztosítják, hogy minden személy, akit saját állítása szerint az egyenlő bánásmód elvének be nem tartása miatt sérelem ért, az ebből az irányelvből eredő igényeit bírói és/vagy közigazgatási úton – a tagállamok által szükségesnek vélt esetben akár békéltető eljárás útján is – érvényesíthesse annak a viszonynak a megszűnte után is, amelyben a megkülönböztetés állítólagosan történt.

Releváns honlap:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0113&qid=1464778019798&from=HU

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

Az egyenlő bánásmód elvének be nem tartása miatt sérelem esetén a tagállamok biztosítják a békéltetés lehetőségét

Vitarendezési formák:

Területek:

A stabilitás és a béke elősegítését szolgáló eszköz létrehozásáról

Jogszabály forrása:

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014. március 11-i 230/2014/EU RENDELETE

Megjelenés:

Megjelent az Európai Unió Hivatalos Lapjának 2014. március 15-i, L 77. számában (1. o.)

Hatályba lépés:

03-16-14

Releváns paragrafus(ok) száma:

3.cikk (2) e)

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

e) nemzetközi büntetőbíróságok és ad hoc nemzeti bíróságok, igazságfeltáró és békéltető bizottságok, továbbá az emberi jogi panaszok törvényes rendezésére szolgáló, valamint tulajdonjogi követelésekkel és azok megítélésével kapcsolatos olyan mechanizmusok támogatása, amelyeket az emberi jogok és a jogállamiság nemzetközi normáival összhangban hoztak létre;

Releváns honlap:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=OJ:L:2014:077:TOC

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

Az államközi viták során a békéltetés szerepének a megjelenítése.

Vitarendezési formák:

Területek: