Az Egészségügyi Világszervezet Dohányzás-ellenőrzési Keretegyezményének kihirdetéséről

Jogszabály forrása:

2005. évi III. törvény

Megjelenés:

2005.

Hatályba lépés:

03-04-05

Releváns paragrafus(ok) száma:

27. cikk

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

Vitás kérdések rendezése
1. Amennyiben két vagy több Fél között vita merülne fel a Keretegyezmény értelmezése vagy alkalmazása tekintetében, az érintett Felek megkísérlik diplomáciai csatornákon a vitás kérdést tárgyalással vagy választásuk szerinti bármely más békés eszközzel rendezni, ideértve egy harmadik fél jószolgálatát, közvetítését vagy békéltetését. Amennyiben sem tárgyalásos úton, sem jószolgálattal vagy közvetítéssel nem sikerül megállapodni, ez nem menti fel a vitában érintett feleket az alól a kötelezettség alól, hogy továbbra is próbálják rendezni azt.
2. A Keretegyezmény ratifikálása, elfogadása, jóváhagyása, hivatalos megerősítése vagy az ahhoz való csatlakozás esetén, vagy az után bármikor, egy állam vagy regionális gazdasági integrációs szervezet a Letéteményesnek írásban bejelentheti, hogy e cikk 1. bekezdése szerint nem megoldott vitás kérdésekben kötelezőként elfogadja a Felek Konferenciája által konszenzussal elfogadandó eljárások szerinti ad hoc választott bíráskodást.
3. E cikk rendelkezései vonatkoznak – a felek között megkötött minden jegyzőkönyv tekintetében – a jegyzőkönyvre, kivéve, ha a jegyzőkönyv másként rendelkezik.

Releváns honlap:

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=92688.128972

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

A felek diplomáciai csatornákon keresztül, tárgyalásos úton rendezik vitáikat. Amennyiben tárgyalásos úton nem tudják a felek vitájukat rendezni, egy harmadik fél jószolgálati, vagy békéltetőt közreműködését veszik igénybe.

Vitarendezési formák:

Területek:

Az Európa Tanács keretében Strasbourgban, 1995. január 31-én, az illegális tengeri kereskedelemről szóló, az Egyesült Nemzetek keretében, a kábítószerek és pszichotróp anyagok tiltott forgalmazása elleni Egyezmény 17. Cikkében foglaltak teljesítése érdeké

Jogszabály forrása:

2003. évi V. törvény

Megjelenés:

2003.

Hatályba lépés:

02-20-03

Releváns paragrafus(ok) száma:

Függelék

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

1. A vitában résztvevő, a 34. Cikk 3. bekezdés szerinti döntőbíráskodást kérő Félnek a keresetről és a kereset alapját képező indokokról írásban értesítenie kell a másik Felet.
2. Az érintett Feleknek meg kell határozniuk egy választott bíróságot.
3. A választott bíróságnak három tagból kell állnia. Minden egyes Félnek ki kell jelölnie egy választott bírót. A két Félnek közös megegyezéssel kell kijelölnie az elnöklő választott bírót.
4. Amennyiben a döntőbíráskodás kérésének időpontjától számított négy hónapon belül közös megegyezéssel nem történik ilyen kijelölés vagy megbízás, a szükséges kijelölést vagy megbízást az Állandó Döntőbíróság Főtitkárára kell bízni.
5. Ha a Felek másképpen meg nem egyeznek, a bíróságnak magának kell meghatároznia a saját ügyrendjét.
6. Amennyiben a Felek másképp nem egyeznek meg, a bíróságnak a nemzetközi törvények alkalmazandó szabályai alapján kell határoznia, az ilyen szabályok hiányában pedig, ex aequo et bono.
7. A bíróságnak határozatát szavazati többség útján kell meghoznia. Határozatát jogerősnek és kötelező érvényűnek kell tekinteni.””
3. § A Magyar Köztársaság Kormánya az Országgyűlés felhatalmazása alapján az Egyezmény megerősítéséről szóló okirat letétbe helyezésekor a következő nyilatkozatokat tette:
A Megállapodás 3. Cikkének (6) bekezdéséhez:
,,A Magyar Köztársaság kijelenti, hogy a Megállapodás 3. Cikkének (6) bekezdése értelmében nem fogja alkalmazni a 3. Cikk (2) és (3) bekezdésében foglaltakat.””
A Megállapodás 17. Cikkéhez:
,,A Magyar Köztársaság kijelenti, hogy a Megállapodás 17. Cikkének (1) bekezdése szerinti illetékes hatóság: az Országos Rendőr-főkapitányság Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központja.
A Magyar Köztársaság kijelenti, hogy a Megállapodás 17. Cikkének (2) bekezdése szerinti illetékes központi hatóság: a Legfőbb Ügyészség.””
A Megállapodás 19. Cikkének (3) bekezdéséhez:
,,A Magyar Köztársaság kijelenti, hogy amennyiben a megkeresések és az egyéb kapcsolattartást biztosító okmányok nem magyar nyelven vagy az Európa Tanács hivatalos nyelveinek egyikén készültek, ahhoz magyar, angol vagy francia nyelvek valamelyikére történő fordítást kell csatolni.””
4. § (1) E törvény a kihirdetése napján lép hatályba.
(2)2 A Megállapodásba foglalt feladatok végrehajtása a 17. Cikk (2) bekezdése tekintetében a legfőbb ügyész, egyebekben a rendészetért felelős miniszter feladata.

Releváns honlap:

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=73616.101939

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

A döntőbíráskodást kérő felek a kereset alapját adó indokokról kötelesek egymást tájékoztatni. A 3 tagú bírói testületet közösen határozzák meg. Ha ez nem történik meg, akkor az Állandó Döntőbíróság Főtitkár végzi a szükséges kijelölést. A bíróság határozatát szavazati többség útján hozza meg, határozata kötelező érvényű.

Vitarendezési formák:

Területek:

Az Európa Tanács keretében Strasbourgban, 1995. január 31-én, az illegális tengeri kereskedelemről szóló, az Egyesült Nemzetek keretében, a kábítószerek és pszichotróp anyagok tiltott forgalmazása elleni Egyezmény 17. Cikkében foglaltak teljesítése érdeké

Jogszabály forrása:

2003. évi V. törvény

Megjelenés:

2003.

Hatályba lépés:

02-20-03

Releváns paragrafus(ok) száma:

Függelék

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

1. A vitában résztvevő, a 34. Cikk 3. bekezdés szerinti döntőbíráskodást kérő Félnek a keresetről és a kereset alapját képező indokokról írásban értesítenie kell a másik Felet.
2. Az érintett Feleknek meg kell határozniuk egy választott bíróságot.
3. A választott bíróságnak három tagból kell állnia. Minden egyes Félnek ki kell jelölnie egy választott bírót. A két Félnek közös megegyezéssel kell kijelölnie az elnöklő választott bírót.
4. Amennyiben a döntőbíráskodás kérésének időpontjától számított négy hónapon belül közös megegyezéssel nem történik ilyen kijelölés vagy megbízás, a szükséges kijelölést vagy megbízást az Állandó Döntőbíróság Főtitkárára kell bízni.
5. Ha a Felek másképpen meg nem egyeznek, a bíróságnak magának kell meghatároznia a saját ügyrendjét.
6. Amennyiben a Felek másképp nem egyeznek meg, a bíróságnak a nemzetközi törvények alkalmazandó szabályai alapján kell határoznia, az ilyen szabályok hiányában pedig, ex aequo et bono.
7. A bíróságnak határozatát szavazati többség útján kell meghoznia. Határozatát jogerősnek és kötelező érvényűnek kell tekinteni.””
3. § A Magyar Köztársaság Kormánya az Országgyűlés felhatalmazása alapján az Egyezmény megerősítéséről szóló okirat letétbe helyezésekor a következő nyilatkozatokat tette:
A Megállapodás 3. Cikkének (6) bekezdéséhez:
,,A Magyar Köztársaság kijelenti, hogy a Megállapodás 3. Cikkének (6) bekezdése értelmében nem fogja alkalmazni a 3. Cikk (2) és (3) bekezdésében foglaltakat.””
A Megállapodás 17. Cikkéhez:
,,A Magyar Köztársaság kijelenti, hogy a Megállapodás 17. Cikkének (1) bekezdése szerinti illetékes hatóság: az Országos Rendőr-főkapitányság Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központja.
A Magyar Köztársaság kijelenti, hogy a Megállapodás 17. Cikkének (2) bekezdése szerinti illetékes központi hatóság: a Legfőbb Ügyészség.””
A Megállapodás 19. Cikkének (3) bekezdéséhez:
,,A Magyar Köztársaság kijelenti, hogy amennyiben a megkeresések és az egyéb kapcsolattartást biztosító okmányok nem magyar nyelven vagy az Európa Tanács hivatalos nyelveinek egyikén készültek, ahhoz magyar, angol vagy francia nyelvek valamelyikére történő fordítást kell csatolni.””
4. § (1) E törvény a kihirdetése napján lép hatályba.
(2)2 A Megállapodásba foglalt feladatok végrehajtása a 17. Cikk (2) bekezdése tekintetében a legfőbb ügyész, egyebekben a rendészetért felelős miniszter feladata.

Releváns honlap:

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=73616.101939

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

A vitában résztvevő, a döntőbíráskodást kérő Félnek a keresetről és annak indokokáról írásban értesítenie kell a másik Felet. A feleknek közösen meg kell határozniuk egy választott bíróságot 4 hónapon belül. Ha ez nem történik meg, akkor az Állandó Döntőbíróság Főtitkárára dönt.

Vitarendezési formák:

Területek:

Az Európa Tanács keretében Strasbourgban, 1995. január 31-én, az illegális tengeri kereskedelemről szóló, az Egyesült Nemzetek keretében, a kábítószerek és pszichotróp anyagok tiltott forgalmazása elleni Egyezmény 17. Cikkében foglaltak teljesítése érdeké

Jogszabály forrása:

2003. évi V. törvény

Megjelenés:

2003.

Hatályba lépés:

02-20-03

Releváns paragrafus(ok) száma:

Függelék

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

1. A vitában résztvevő, a 34. Cikk 3. bekezdés szerinti döntőbíráskodást kérő Félnek a keresetről és a kereset alapját képező indokokról írásban értesítenie kell a másik Felet.
2. Az érintett Feleknek meg kell határozniuk egy választott bíróságot.
3. A választott bíróságnak három tagból kell állnia. Minden egyes Félnek ki kell jelölnie egy választott bírót. A két Félnek közös megegyezéssel kell kijelölnie az elnöklő választott bírót.
4. Amennyiben a döntőbíráskodás kérésének időpontjától számított négy hónapon belül közös megegyezéssel nem történik ilyen kijelölés vagy megbízás, a szükséges kijelölést vagy megbízást az Állandó Döntőbíróság Főtitkárára kell bízni.
5. Ha a Felek másképpen meg nem egyeznek, a bíróságnak magának kell meghatároznia a saját ügyrendjét.
6. Amennyiben a Felek másképp nem egyeznek meg, a bíróságnak a nemzetközi törvények alkalmazandó szabályai alapján kell határoznia, az ilyen szabályok hiányában pedig, ex aequo et bono.
7. A bíróságnak határozatát szavazati többség útján kell meghoznia. Határozatát jogerősnek és kötelező érvényűnek kell tekinteni.””
3. § A Magyar Köztársaság Kormánya az Országgyűlés felhatalmazása alapján az Egyezmény megerősítéséről szóló okirat letétbe helyezésekor a következő nyilatkozatokat tette:
A Megállapodás 3. Cikkének (6) bekezdéséhez:
,,A Magyar Köztársaság kijelenti, hogy a Megállapodás 3. Cikkének (6) bekezdése értelmében nem fogja alkalmazni a 3. Cikk (2) és (3) bekezdésében foglaltakat.””
A Megállapodás 17. Cikkéhez:
,,A Magyar Köztársaság kijelenti, hogy a Megállapodás 17. Cikkének (1) bekezdése szerinti illetékes hatóság: az Országos Rendőr-főkapitányság Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központja.
A Magyar Köztársaság kijelenti, hogy a Megállapodás 17. Cikkének (2) bekezdése szerinti illetékes központi hatóság: a Legfőbb Ügyészség.””
A Megállapodás 19. Cikkének (3) bekezdéséhez:
,,A Magyar Köztársaság kijelenti, hogy amennyiben a megkeresések és az egyéb kapcsolattartást biztosító okmányok nem magyar nyelven vagy az Európa Tanács hivatalos nyelveinek egyikén készültek, ahhoz magyar, angol vagy francia nyelvek valamelyikére történő fordítást kell csatolni.””
4. § (1) E törvény a kihirdetése napján lép hatályba.
(2)2 A Megállapodásba foglalt feladatok végrehajtása a 17. Cikk (2) bekezdése tekintetében a legfőbb ügyész, egyebekben a rendészetért felelős miniszter feladata.

Releváns honlap:

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=73616.101939

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

Nemzetközi ügy – egészségügy területén vita

Vitarendezési formák:

Területek:

Az Egyesült Nemzetek Szervezete keretében a kábítószerek és pszichotrop anyagok tiltott forgalmazása elleni, 1988. december 20-án, Bécsben kelt Egyezmény kihirdetéséről

Jogszabály forrása:

1998. évi L. törvény

Megjelenés:

1998.

Hatályba lépés:

11-14-98

Releváns paragrafus(ok) száma:

32. cikk

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

A viták megoldása
1. Ha két vagy több Fél között vita keletkezik az Egyezmény értelmezésével vagy alkalmazásával kapcsolatban, a Felek tanácskoznak egymással abból a célból, hogy tárgyalások, vizsgálat, megfontolás, békéltetés, választott bíróság vagy regionális szervekhez való folyamodás útján, bírói úton vagy választásuk szerinti más békés eszközökkel rendezzék a vitát.
2. Minden olyan természetű vitát, amely ezen Cikk 1. bekezdése szerinti módon nem rendezhető, döntés céljából a vitában részes bármely, az Egyezményben részes Állam kérelmére a Nemzetközi Bíróság elé kell terjeszteni.
3. Ha a 26. Cikk 1. bekezdésének c) pontja szerinti regionális gazdasági integrációs szervezet részese az olyan vitának, amely nem oldható meg az e Cikk 1. bekezdése szerinti módon, az Egyesült Nemzetek Szervezetének egyik Tagállama útján felkérheti a Tanácsot, hogy tanácsadói véleményt kérjen a Nemzetközi Bíróságtól a Bíróság Alapszabályának 65. Cikke értelmében, mely véleményt végérvényesnek kell tekinteni.
4. Minden Állam, az Egyezmény aláírásakor, megerősítésekor, elfogadásakor vagy jóváhagyásakor, vagy az ahhoz való csatlakozáskor, illetőleg minden regionális gazdasági integrációs szervezet az aláíráskor, a végleges megerősítésről vagy a csatlakozásról szóló okirat letétbe helyezésekor kijelentheti, hogy nem tartja magára nézve kötelezőnek az e Cikk 2. és 3. bekezdéseiben foglalt rendelkezéseket. A többi Felet sem kötik a 2. és a 3. bekezdésekben foglalt rendelkezések az ilyen nyilatkozatot tett Fél tekintetében.
5. Minden olyan Fél, amely az e Cikk 4. bekezdése értelmében nyilatkozatot tett, bármikor visszavonhatja azt a Főtitkárhoz intézett írásos értesítéssel.

Releváns honlap:

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=34983.55472

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

A feleknek a vitát tárgyalásos úton vagy más békés eszközökkel kell rendezni, ha lehetséges. Amennyiben a szerződő felek tárgyalásos úton nem tudják az egyezménnyel kapcsolatos vitájukat rendezni, békéltetést is kérhetnek.

Vitarendezési formák:

Területek: