Az országhatáron átterjedő környezeti hatások vizsgálatáról szóló, Espooban (Finnország), 1991. február 26. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről

Jogszabály forrása:

148/1999. (X. 13.) Korm. rendelet

Megjelenés:

1999.

Hatályba lépés:

10-13-99

Releváns paragrafus(ok) száma:

VII. függelék 18.

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

Választott bíráskodás
1. A panaszos fél vagy felek értesítik a titkárságot arról, hogy a felek megállapodtak a vitának a 15. Cikk 2. bekezdése szerinti választott bíráskodásra bocsátásáról. Az értesítés részletesen kifejti a választott bíráskodás tárgyát, valamint megjelöli az egyezmény azon cikkeit, amelyek értelmezése vagy alkalmazása a vita tárgyát képezi. A titkárság a kapott információkat továbbítja az egyezmény valamennyi felének.
2. A választott bíróság három tagból áll. A vitában résztvevő panaszos fél vagy felek és a másik fél vagy felek kineveznek egy-egy választott bírót, az így kinevezett két választott bíró pedig közös megegyezéssel kijelöli a harmadikat, aki a bíróság elnöke lesz. Az utóbbi nem lehet egyik vitában részt vevő féllel megegyező nemzetiségű sem, és szokásos tartózkodási helye sem lehet ezen felek valamelyikének a területén, valamint nem lehet egyikük által alkalmazott sem, vagy olyan személy, aki az üggyel bármilyen más minőségben foglalkozott.
3. Ha a választott bíróság elnökét nem jelölik ki a második választott bíró kinevezését követő két hónapon belül, a felek bármelyikének kérésére az Európai Gazdasági Bizottság főtitkára jelöli ki, további két hónapon belül.
4. Ha a vitában álló felek egyike a megkeresés vételét követő két hónapon belül nem nevezi ki választott bíróját, a másik fél tájékoztathatja az Európai Gazdasági Bizottság főtitkárát, aki további két hónapon belül kijelöli a választott bíróság elnökét. Amint kijelölték, a választott bíróság elnöke felkéri azt a felet, mely nem nevezett ki választott bírót, hogy azt két hónapon belül tegye meg. Ennek eltelte után tájékoztatja az Európai Gazdasági Bizottság főtitkárát, aki a kinevezésről további két hónapon belül gondoskodik.
5. A választott bíróság a nemzetközi joggal és az egyezmény rendelkezéseivel összhangban hozza meg döntését.
6. Bármely e függelék szerint megalakított választott bíróság maga állapítja meg eljárási rendjét.
7. A választott bíróság mind eljárási, mind pedig érdemi kérdésekben tagjainak többségi szavazatával hozza meg döntéseit.
8. A tények megállapítása érdekében a bíróság megtehet minden helyénvaló intézkedést.
9. A vitában részt vevő felek elősegítik a választott bíróság munkáját, valamint különösen, az összes rendelkezésükre álló eszközt felhasználva:
a) biztosítanak számára minden lényeges dokumentumot, eszközt és információt, és
b) amikor szükséges, felhatalmazzák tanúk vagy szakértők behívására és bizonyítékaik elfogadására.
10. A felek és a választott bírók megőrzik a választott bíróság munkája során bizalmasan kapott minden információ bizalmasságát.
11. A választott bíróság a felek egyikének kérése alapján átmeneti jellegű védekezési intézkedésekre tehet ajánlást.
12. Ha a vitában részt vevő felek egyike nem jelenik meg a választott bíróság előtt, vagy nem védi meg álláspontját, a másik fél kérheti a választott bíróságot, hogy az eljárást folytassa, és hozza meg végső döntését. A vitában álló valamely fél távolmaradása vagy mulasztása nem képezi az eljárás akadályát. Végső döntésének meghozása előtt a választott bíróságnak meg kell győződnie arról, hogy a panasz ténylegesen és jogilag jól megalapozott.
13. A választott bíróság meghallgathat és megítélhet olyan viszontkereseteket, amelyek közvetlenül a vita tárgyával kapcsolatban keletkeznek.
14. Hacsak a választott bíróság másképpen nem határoz az eset különleges körülményei miatt, a bíróság költségeit, beleértve tagjainak díjazását is, a vitában részt vevő felek fedezik, egyenlő arányban. A bíróság valamennyi kiadásáról nyilvántartást vezet, és arról végelszámolást terjeszt a felek elé.
15. Az egyezmény bármely fele, amelynek olyan jogi természetű érdekeltsége fűződik a vita tárgyát képező ügyhöz, amire az ügyben hozott döntés befolyással lehet, a bíróság hozzájárulásával bekapcsolódhat az eljárásba.
16. A választott bíróság a megalakítása utáni öt hónapon belül meghozza ítéletét, kivéve, ha szükségesnek tartja a határidő meghosszabbítását, ami nem haladhatja meg az öt hónapot.
17. A választott bíróság ítéletéhez indoklást csatol. Az ítélet a vitában álló felek számára végleges és kötelező. A választott bíróság továbbítja ítéletét a vitában álló feleknek és a titkárságnak. A titkárság a kapott információt eljuttatja az egyezmény minden Feléhez.
18. Bármely olyan vita, amely a felek között az ítélet értelmezése vagy végrehajtása tekintetében keletkezik, bármelyik fél által az ítéletet hozó választott bíróság elé terjeszthető, vagy ha az utóbbi azt nem tudja vállalni, egy másik döntőbíróság elé, amelyet e célból ugyanazon módon létesítenek, amint az elsőt létesítették.””
3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, az egyezmény rendelkezéseit 1997. október 9. napjától kell alkalmazni.
(2) Az egyezmény aláíróinak és részes feleinek listáját a rendelet melléklete tartalmazza. A kihirdetés időpontja utáni ratifikálókról a Környezetvédelmi Minisztérium hivatalos lapjában megfelelő időközönként értesítést jelentet meg.

Releváns honlap:

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=41772.64344

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

Amennyiben a szerződő felek tárgyalásos úton nem tudják az egyezménnyel kapcsolatos vitájukat rendezni, döntőbíráskodást kérnek. A felek kineveznek egy-egy választott bírót, akik közös megegyezéssel kijelölik a harmadikat, aki a bíróság elnöke lesz. Ha a kijelölés sikertelen, bármelyik fél az Európai Gazdasági Bizottság főtitkárához fordulhat , hogy ő jelöljön.

Vitarendezési formák:

Területek: