Az európai, menetrend szerinti légi járatokon alkalmazandó díjtételek kialakításának gyakorlatáról szóló 1987. évi Egyezményhez történt csatlakozás kihirdetéséről

Jogszabály forrása:

57/1994. (IV. 16.) Korm. rendelet

Megjelenés:

1994.

Hatályba lépés:

04-16-94

Releváns paragrafus(ok) száma:

6. cikkely

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

(1) A 4. Cikkely 1. pontja szerint benyújtott díjtételt jóvá nem hagyó Félnek hozzá kell járulnia ahhoz, hogy egyeztetésre kerüljön sor, amennyiben a másik Fél ezt kéri, hacsak nem tagadta meg a másik Fél is a jóváhagyását ugyanazon díjtételhez. Az egyeztetésre az egyeztetés kérésének napjától számított harminc napon belül létre kell jönnie, jóllehet ez az időtartam meghosszabbítható, ha a két érintett Fél között ilyen irányú megállapodás születik. Ugyanez az eljárás vonatkozik azokra az esetekre is, ahol az 5. Cikkely 2. pontjának megfelelően a díjtétel jóváhagyása nem automatikus.
(2) Amennyiben az egyeztetési határidő lejártáig nem jön létre megállapodás, az ügyet bármelyik Fél kérésére választottbíróság elé kell vinni.
(3) A döntőbíráskodást általában három választottbíróból álló testület végzi el. A döntőbíráskodásra vonatkozó kérelem kézhezvételétől számított tizennégy napon belül minden Félnek meg kell választania a testület egyik tagját, és az így kiválasztott két testületi tag állapodik meg a harmadik személyben, és jelöli ki azt. A harmadik tag egy harmadik Állam polgára kell hogy legyen, és a testület elnökeként működik. A testület döntését többségi szavazattal hozza. Amennyiben mindkét Fél hozzájárul, a döntőbíráskodást egyetlen választottbíró is elvégezheti, akit a két érintett Fél ugyanazon határidőn belül választott ki, és fogadott el.
(4) Abban az esetben, ha bármelyik Fél elmulasztja a döntőbírót kiválasztani, vagy ha elmulasztják a harmadik döntőbírót kiválasztani (vagy ha a két Fél nem tud az egyetlen döntőbíró személyében megegyezni) a jelen Cikkely 3. pontjában meghatározott tizennégy napon belül, az Európai Polgári Repülés Konferencia Elnöke jogosult a bármely Fél által benyújtott kérés kézhezvételétől számított hét napon belül a döntőbírák listáját teljessé tenni (vagy alternatív megoldásként kijelölni az egyetlen döntőbírát, aki harmadik Állam polgára kell hogy legyen). Amennyiben az Elnök a vitában részt vevő valamelyik Tagállam polgára, ezen funkcióját a Konferencia legidősebb, olyan Tagországból származó Alelnöke tölti be, amely nem érintett a vitában.
(5) A döntőbíráskodást a lista elkészítésétől, vagy az egyetlen választottbíró kijelölésétől számított harminc napon belül le kell bonyolítani. Ez az időtartam meghosszabbodhat azonban, ha az érintett két Fél ilyen irányú megállapodást köt. A választottbíróság döntése végleges és mindkét Fél számára kötelező érvényű.
(6) A lista (vagy az egyetlen döntőbíró) határozza meg a döntőbíráskodási eljárást, hacsak a Felek másként nem állapodtak meg.
(7) Hacsak a választottbírósági ítélet másként nem rendelkezik, mindegyik Fél viseli az általa vagy a nevében kijelölt döntőbíró költségeit, az egyéb költségek terhét pedig a Felek egyenlő arányban osztják meg egymás között.
(8) Valamennyi díjtétel döntőbíráskodás tárgya lehet, ahogyan azt a jelen Cikkely 1—7. pontja kimondja, a 4. Cikkely 2. pontja alapján hivatalosan benyújtott díjtételekkel kapcsolatos döntőbíráskodásnak a zónarendszerek alkalmazására kell korlátozódnia, ahogyan erről a jelen Egyezmény Melléklete rendelkezik azokkal a díjtételekkel kapcsolatosan, és a rendszer paramétereire a döntőbíráskodás nem terjedhet ki. Ezek a paraméterek a következők: hatály, flexibilis zónák száma, a zónák és feltételek meghatározása, kimaradási rendelkezések, referenciaárak, zónaméretek és további flexibilis intézkedések.

Releváns honlap:

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=21509.33728

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

A benyújtott díjtételt jóvá nem hagyó Félnek hozzá kell járulnia ahhoz, hogy egyeztetésre kerüljön sor a vita rendezése céljából. Ha az egyeztetési határidő lejártáig nem jön létre megállapodás, az ügyet bármelyik Fél kérésére választottbíróság elé kell vinni. A bizottság 3 tagú: Egyet-egyet a Szerződő Felek jelölnek ki, a harmadikat pedig az ilyen módon választott két döntőbíró nevezi ki. A harmadik döntőbíró nem lehet egyik Szerződő Fél állampolgára sem. Ha a kinevezés nem történik meg, akkor bármely Szerződő Fél kérheti a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet Tanácsának elnökét, hogy jelölje ki a szükséges választott bírót.

Vitarendezési formák:

Területek: