az Európai Energia Charta Konferencia Záróokmánya, az Európai Energia Charta Egyezmény, Döntések az Energia Charta Egyezmény tekintetében, valamint az Energiahatékonyságról és a kapcsolódó környezeti vonatkozásokról szóló Energia Charta Jegyzőkönyv kihird

Jogszabály forrása:

1999. évi XXXV. törvény

Megjelenés:

1999.

Hatályba lépés:

06-12-99

Releváns paragrafus(ok) száma:

7. cikk

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

(1) Minden Szerződő Fél megteszi a szükséges intézkedéseket, hogy az energetikai anyagok és termékek tranzitszállítását elősegítse, összhangban a tranzit szabadságára vonatkozó elvvel, és ezen energetikai anyagok és termékek eredetének, rendeltetési helyének vagy tulajdonának megkülönböztetése, illetve az ilyen megkülönböztetéseken alapuló árképzésben tett diszkrimináció nélkül, mellőzve az indokolatlan késedelmeket, korlátozásokat és terheket.
(2) A Szerződő Felek ösztönzik a kapcsolódó egységeket, hogy együttműködjenek
a) az energetikai anyagok és termékek tranzitszállításához szükséges energiaszállítási létesítmények korszerűsítésében;
b) egynél több Szerződő Fél területére kiterjedő energiaszállítási létesítmények fejlesztésében és működtetésében;
c) az energetikai anyagok és termékek ellátásában jelentkező fennakadások hatásainak mérséklésében;
d) energiaszállítási létesítmények összekapcsolásának elősegítésében.
(3) Minden Szerződő Fél kötelezettséget vállal arra, hogy az energetikai anyagok és termékek szállítására és az energiaszállítási létesítmények használatára vonatkozó rendelkezései a tranzitáló energetikai anyagokat és termékeket nem részesítik kedvezőtlenebb elbánásban annál, mint amilyenben rendelkezései az ilyen anyagokat és termékeket részesítik, ha azok saját területéről származnak, illetve oda érkeznek, hacsak fennálló nemzetközi egyezmény másként nem rendelkezik.
(4) Amennyiben az energetikai anyagok és termékek tranzitszállítása nem oldható meg kereskedelmi eszközökkel energiaszállítási létesítmények igénybevételével, Szerződő Felek nem gördítenek akadályt új kapacitások létesítése elé, kivéve, ha hatályos jogszabályok másképpen rendelkezhetnek az (1) bekezdéssel megegyezően.
(5) Az a Szerződő Fél, amelynek területén keresztül energetikai anyagok és termékek áthaladhatnak, nem köteles
a) engedélyezni energiaszállítási létesítmények építését vagy átalakítását, vagy
b) engedélyezni új vagy kiegészítő tranzitszállításokat a meglévő energiaszállítási létesítményeken,
ha bizonyítja a többi érintett Szerződő Fél előtt, hogy energiarendszerének biztonsága és teljesítménye, beleértve az ellátás biztonságát is veszélybe kerülne.
A Szerződő Felek a (6) és (7) bekezdéseknek megfelelően biztosítják az energetikai anyagok és termékek szállításának már kiépített csatornáit a Szerződő Felek területeire, területeiről vagy területei között.
(6) Azon Szerződő Fél, amelynek területén keresztül energetikai anyagok és termékek áthaladnak, az áthaladásból származó semmilyen vita esetén nem szakítja meg vagy csökkenti, illetve nem engedi meg, hogy valamely ellenőrzése alatt álló egység megszakítsa vagy csökkentse, vagy nem követeli meg, hogy valamely joghatósága alatt álló egység megszakítsa vagy csökkentse energetikai anyagok és termékek szállításának létező csatornáját a (7) bekezdésben megállapított vitarendezési eljárás lezárulása előtt, kivéve, ha tranzitszállítást szabályozó szerződés vagy más egyezmény ezt kifejezetten rendeli, vagy békéltető döntése megengedi.
(7) A következő rendelkezéseket alkalmazzák a (6) bekezdésben leírt vita esetén, de csak azt követően, hogy minden vonatkozó szerződéses vagy más, a vita rendezésére korábban a Szerződő Felek, a vita résztvevői között, vagy a (6) bekezdésben hivatkozott egység és egy másik Szerződő Fél egysége, a vita résztvevője között megállapodással biztosított jogorvoslatot kimerítettek:
a) A Szerződő Fél, a vita résztvevője a vitás tárgyakat összefoglaló bejelentést terjeszthet be a Főtitkárhoz. A Főtitkár minden Szerződő Felet értesít az ilyen beterjesztésről.
b) A bejelentés átvételétől számított 30 napon belül a Főtitkár, miután konzultált a vita résztvevőivel és a többi érintett Szerződő Féllel, kinevez egy békéltetőt. A békéltető a vita tárgyát alkotó kérdésekben szakértelemmel bír, nem belföldi és nem állampolgára vagy állandó lakosa a vita résztvevőjének vagy valamelyik érintett Szerződő Félnek.
c) A békéltető törekszik a vita résztvevőinek a vita rendezésében vagy a rendezés elérésére alkalmas eljárásban való megegyezésére. Ha kinevezésétől számított 90 napon belül nem sikerül ilyen egyezséget elérnie, ajánlást tesz a vita rendezésére vagy az ilyen rendezés elérésére alkalmas eljárásra, és meghatározza az ideiglenes tarifákat, az egyéb kikötéseket és feltételeket, amelyeket a tranzitszállításokban be kell tartani az általa kijelölt naptól kezdve a vita rendezéséig.
d) A Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak, hogy betartják, illetve az ellenőrzésük és joghatóságuk alatt álló egységekkel betartatják a c) albekezdésnek megfelelően hozott ideiglenes döntést a tarifákról, kikötésekről és feltételekről a békéltető döntését követő 12 hónapig vagy a vita rendezéséig, bármelyik is a korábbi.
e) A b) albekezdéstől függetlenül a Főtitkár dönthet úgy is, hogy nem nevez ki békéltetőt, amennyiben megítélése szerint a vita az a)–d) albekezdésekben ismertetett eljárások tárgyát képezi, vagy képezte, és ezek az eljárások nem eredményezték a vita rendezését.
f) A Charta Konferencia elfogadja a békéltetés vezetésére és a békéltetők illetményére vonatkozó alapvető rendelkezéseket.
(8) Jelen Cikk nem csorbítja Szerződő Fél nemzetközi jogon – beleértve nemzetközi szokásjogon –, illetve fennálló kétoldalú vagy többoldalú megállapodásokon alapuló jogait és kötelezettségeit, beleértve a tenger alatti kábelekre és távvezetékekre vonatkozó szabályokat is.
(9) Jelen Cikket nem lehet úgy értelmezni, hogy bizonyos típusú, tranzitszállításra használt energiaszállítási létesítményekkel nem rendelkező Szerződő Felet ezen Cikk alapján kötelezzenek az ilyen típusú energiaszállítási létesítményekkel kapcsolatban intézkedést hozni. Az ilyen Szerződő Fél mindazonáltal köteles eleget tenni a (4) bekezdésnek.
(10) Jelen Cikk céljai szerint:
a) ,,Tranzitszállítás””
(i) Valamely Szerződő Fél területén keresztül, vagy annak területén lévő kikötői létesítményekhez, illetve kikötői létesítményektől ki-, illetve berakodásra egy másik állam területéről származó és egy harmadik állam területére rendelt energetikai anyagok és termékek szállítása, feltéve, hogy a másik állam vagy a harmadik állam Szerződő Fél, vagy
(ii) Szerződő Fél területén keresztül egy másik Szerződő Fél területéről származó és ennek a másik Szerződő Félnek területére rendelt energetikai anyagok és termékek szállítása, hacsak a két érintett Szerződő Fél másként nem dönt, és döntésüket közös feliratkozással az N Függelékben nem vétetik nyilvántartásba. A két Szerződő Fél töröltetheti az N Függelékből felíratkozását, ha szándékukat írásban együttesen bejelentik a Titkárságnak, amely a bejelentést megküldi az összes többi Szerződő Félnek. A törlés a bejelentés után négy héttel hatályba lép.
b) ,,Energiaszállítási létesítmények”” a nagynyomású gáztávvezetékek, a magas feszültségű elektromos hálózatok és távvezetékek, nyersolaj távvezetékek, szénzagy távvezetékek, olajtermékeket szállító távvezetékek és egyéb, különösen az energetikai anyagok és termékek kezelésére szolgáló rögzített létesítmények.

Releváns honlap:

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=40409.62043

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

A tranzitszállítás során felvetődő vitában a felek békéltetőt vehetnek igénybe. A felek a vitás helyzeteket a Főtitkárnak jelentik be, aki a bejelentéstől számított 30 napon belül kinevez egy békéltetőt.

Vitarendezési formák:

Területek: