Az Európa Tanács keretében Strasbourgban, 1995. január 31-én, az illegális tengeri kereskedelemről szóló, az Egyesült Nemzetek keretében, a kábítószerek és pszichotróp anyagok tiltott forgalmazása elleni Egyezmény 17. Cikkében foglaltak teljesítése érdekében létrejött Megállapodás kihirdetéséről

Jogszabály forrása:

2003. évi V. törvény

Megjelenés:

2003.

Hatályba lépés:

2003-02-20

Releváns paragrafus(ok) száma:

Függelék

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

  1. A vitában résztvevő, a 34. Cikk 3. bekezdés szerinti döntőbíráskodást kérő Félnek a keresetről és a kereset alapját képező indokokról írásban értesítenie kell a másik Felet.
  2. Az érintett Feleknek meg kell határozniuk egy választott bíróságot.
  3. A választott bíróságnak három tagból kell állnia. Minden egyes Félnek ki kell jelölnie egy választott bírót. A két Félnek közös megegyezéssel kell kijelölnie az elnöklő választott bírót.
  4. Amennyiben a döntőbíráskodás kérésének időpontjától számított négy hónapon belül közös megegyezéssel nem történik ilyen kijelölés vagy megbízás, a szükséges kijelölést vagy megbízást az Állandó Döntőbíróság Főtitkárára kell bízni.
  5. Ha a Felek másképpen meg nem egyeznek, a bíróságnak magának kell meghatároznia a saját ügyrendjét.
  6. Amennyiben a Felek másképp nem egyeznek meg, a bíróságnak a nemzetközi törvények alkalmazandó szabályai alapján kell határoznia, az ilyen szabályok hiányában pedig,ex aequo et bono.
  7. A bíróságnak határozatát szavazati többség útján kell meghoznia. Határozatát jogerősnek és kötelező érvényűnek kell tekinteni.”
  8. §A Magyar Köztársaság Kormánya az Országgyűlés felhatalmazása alapján az Egyezmény megerősítéséről szóló okirat letétbe helyezésekor a következő nyilatkozatokat tette:

A Megállapodás 3. Cikkének (6) bekezdéséhez:

,,A Magyar Köztársaság kijelenti, hogy a Megállapodás 3. Cikkének (6) bekezdése értelmében nem fogja alkalmazni a 3. Cikk (2) és (3) bekezdésében foglaltakat.”

A Megállapodás 17. Cikkéhez:

,,A Magyar Köztársaság kijelenti, hogy a Megállapodás 17. Cikkének (1) bekezdése szerinti illetékes hatóság: az Országos Rendőr-főkapitányság Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központja.

A Magyar Köztársaság kijelenti, hogy a Megállapodás 17. Cikkének (2) bekezdése szerinti illetékes központi hatóság: a Legfőbb Ügyészség.”

A Megállapodás 19. Cikkének (3) bekezdéséhez:

,,A Magyar Köztársaság kijelenti, hogy amennyiben a megkeresések és az egyéb kapcsolattartást biztosító okmányok nem magyar nyelven vagy az Európa Tanács hivatalos nyelveinek egyikén készültek, ahhoz magyar, angol vagy francia nyelvek valamelyikére történő fordítást kell csatolni.”

  1. §(1) E törvény a kihirdetése napján lép hatályba.

(2)2 A Megállapodásba foglalt feladatok végrehajtása a 17. Cikk (2) bekezdése tekintetében a legfőbb ügyész, egyebekben a rendészetért felelős miniszter feladata

Releváns honlap:

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=73616.101939

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

A döntőbíráskodást kérő felek a kereset alapját adó indokokról kötelesek egymást tájékoztatni. A 3 tagú bírói testületet közösen határozzák meg. Ha ez nem történik meg, akkor az Állandó Döntőbíróság Főtitkár végzi a szükséges kijelölést. A bíróság határozatát szavazati többség útján hozza meg, határozata kötelező érvényű..

Vitarendezési formák:

Területek: