Az Egyesült Nemzetek Szervezete keretében a kábítószerek és pszichotrop anyagok tiltott forgalmazása elleni, 1988. december 20-án, Bécsben kelt Egyezmény kihirdetéséről

Jogszabály forrása:

1998. évi L. törvény

Megjelenés:

1998.

Hatályba lépés:

11-14-98

Releváns paragrafus(ok) száma:

32. cikk

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

A viták megoldása
1. Ha két vagy több Fél között vita keletkezik az Egyezmény értelmezésével vagy alkalmazásával kapcsolatban, a Felek tanácskoznak egymással abból a célból, hogy tárgyalások, vizsgálat, megfontolás, békéltetés, választott bíróság vagy regionális szervekhez való folyamodás útján, bírói úton vagy választásuk szerinti más békés eszközökkel rendezzék a vitát.
2. Minden olyan természetű vitát, amely ezen Cikk 1. bekezdése szerinti módon nem rendezhető, döntés céljából a vitában részes bármely, az Egyezményben részes Állam kérelmére a Nemzetközi Bíróság elé kell terjeszteni.
3. Ha a 26. Cikk 1. bekezdésének c) pontja szerinti regionális gazdasági integrációs szervezet részese az olyan vitának, amely nem oldható meg az e Cikk 1. bekezdése szerinti módon, az Egyesült Nemzetek Szervezetének egyik Tagállama útján felkérheti a Tanácsot, hogy tanácsadói véleményt kérjen a Nemzetközi Bíróságtól a Bíróság Alapszabályának 65. Cikke értelmében, mely véleményt végérvényesnek kell tekinteni.
4. Minden Állam, az Egyezmény aláírásakor, megerősítésekor, elfogadásakor vagy jóváhagyásakor, vagy az ahhoz való csatlakozáskor, illetőleg minden regionális gazdasági integrációs szervezet az aláíráskor, a végleges megerősítésről vagy a csatlakozásról szóló okirat letétbe helyezésekor kijelentheti, hogy nem tartja magára nézve kötelezőnek az e Cikk 2. és 3. bekezdéseiben foglalt rendelkezéseket. A többi Felet sem kötik a 2. és a 3. bekezdésekben foglalt rendelkezések az ilyen nyilatkozatot tett Fél tekintetében.
5. Minden olyan Fél, amely az e Cikk 4. bekezdése értelmében nyilatkozatot tett, bármikor visszavonhatja azt a Főtitkárhoz intézett írásos értesítéssel.

Releváns honlap:

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=34983.55472

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

A feleknek a vitát tárgyalásos úton vagy más békés eszközökkel kell rendezni, ha lehetséges. Amennyiben a szerződő felek tárgyalásos úton nem tudják az egyezménnyel kapcsolatos vitájukat rendezni, békéltetést is kérhetnek.

Vitarendezési formák:

Területek: