A veszélyes hulladékok országhatárokat átlépő szállításának ellenőrzéséről és ártalmatlanításáról szóló, Bázelben, 1989. március 22. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről

Jogszabály forrása:

101/1996. (VII. 12.) Korm. rendelet

Megjelenés:

1996.

Hatályba lépés:

07-20-96

Releváns paragrafus(ok) száma:

VI. Melléklet 1-9. Cikk

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

DÖNTŐBÍRÁSKODÁS
1. Cikk
hacsak az Egyezmény 20. Cikkében szereplő megállapodás másként nem rendelkezik, a döntőbíráskodási eljárást az alábbi 2–10. Cikkben leírtakkal összhangban kell lefolytatni.
2. Cikk
A panaszos fél értesíti a Titkárságot arról, hogy a felek megállapodtak a vitának a 20. Cikk 2. vagy 3. bekezdése szerint döntőbíráskodásra bocsátásáról, valamint megjelöli az Egyezmény azon Cikkeit, amelyek értelmezése vagy alkalmazása a vita tárgyát képezi. A Titkárság az így kapott információkat továbbítja az Egyezmény valamennyi Részesének.
3. Cikk
A döntőbíróság három tagból áll. A vitában a Részesek mindegyike kinevez egy döntőbírót, az így kinevezett két döntőbíró pedig közös megegyezéssel kijelöli a harmadikat, aki a bíróság elnöke lesz. Az utóbbi nem lehet a vitában résztvevő egyik féllel sem azonos nemzetiségű, és a szokásos tartózkodási helye sem lehet ezen felek egyikének a területén, valamint nem lehet alkalmazásban a felek egyike által sem, vagy nem lehet olyan személy, aki az üggyel bármilyen minőségben már foglalkozott.
4. Cikk
1. Ha a döntőbíróság elnökét nem jelölik ki két hónapon belül, akkor a második döntőbíró kinevezését követően, a felek bármelyike kérésére, azt az Egyesült Nemzetek Főtitkára jelöli ki, további két hónapon belül.
2. Ha a vitában álló felek egyike a megkeresés vételét követő két hónapon belül nem nevezi ki döntőbíróját, a másik fél tájékoztathatja az Egyesült Nemzetek Főtitkárát, aki további két hónapon belül kijelöli a döntőbíróság elnökét. A kijelölés alapján a döntőbíróság elnöke felkéri azt a felet, amelyik nem nevezett ki döntőbírót, hogy azt két hónapon belül tegye meg. Ennek eltelte után tájékoztatja az Egyesült Nemzetek Főtitkárát, aki a kinevezésről további két hónapon belül gondoskodik.
5. Cikk
1. A döntőbíróság a nemzetközi joggal és az Egyezmény rendelkezéseivel összhangban hozza meg döntéseit.
2. Bármelyik e Melléklet szerint megalakított döntőbíróság maga állapítja meg eljárási rendjét.
6. Cikk
1. A döntőbíróság mind eljárási, mind érdemi kérdésekben többségi szavazatával hozza meg a döntéseit.
2. A tények megállapítása érdekében a bíróság megtehet minden helyénvaló intézkedést. A felek egyikének kérése alapján lényeges, átmeneti jellegű védekezési intézkedésre tehet ajánlást.
3. A vitában álló felek minden szükséges eszközt rendelkezésre bocsátanak az eljárás hatékony lefolytatásához.
4. A vitában álló egyik fél távolmaradása vagy mulasztása nem képezi az eljárás akadályát.
7. Cikk
A bíróság meghallgathat és megítélhet olyan viszontkereseteket, amelyek közvetlenül a vita tárgyával kapcsolatban keletkeznek.
8. Cikk
hacsak a döntőbíróság másképpen nem határoz az eset különleges körülményei miatt, a bíróság költségeit, beleértve tagjainak díjazását is, a vitában érintett felek egyenlő arányban fedezik. A bíróság valamennyi kiadásáról nyilvántartást vezet és arról végelszámolást terjeszt a felek elé.
9. Cikk
bármely Részes Állam, amelynek olyan jogi érdekeltsége van a vita tárgyában, hogy arra az ügyben hozott döntés befolyással lehet, a bíróság hozzájárulásával bekapcsolódhat az eljárásba.

Releváns honlap:

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=27227.43125

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

Ha az érintett Részesek nem tudják vitájukat rendezni, akkor azt, ha abban megegyeznek, a Nemzetközi Bíróság elé terjesztik vagy a VI. Mellékletben megjelölt feltételek mellett döntőbíráskodásra bocsátják. A bírókat a Szerződő Felek jelölnek ki, a harmadikat pedig az ilyen módon választott két döntőbíró nevezi ki. A harmadik döntőbíró nem lehet egyik Szerződő Fél állampolgára sem. Ha a kinevezés nem történik meg, bármely Szerződő Fél kezdeményezheti az Egyesült Nemzetek Főtitkáránál, hogy ő jelölje ki a szükséges választott bírót. A költségeket a felek kölcsonösen viselik.

Vitarendezési formák:

Területek: