A sztratoszferikus ózonréteg védelméről szóló, Bécsben 1985. március 22. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről

Jogszabály forrása:

31/1990. (II. 16.) MT rendelet

Megjelenés:

1990.

Hatályba lépés:

02-16-90

Releváns paragrafus(ok) száma:

11. cikk

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

A VITÁK RENDEZÉSE
1. Ha a Felek között az Egyezmény értelmezése vagy alkalmazása tekintetében vita merül fel, az érintett feleknek a megoldást tárgyalások útján kell kereniük.
2. Ha a feleknek nem sikerül tárgyalások útján megállapodásra jutniuk, közös megegyezéssel harmadik fél jószolgálatát vagy közvetítését kérhetik.
3. Minden állam vagy regionális gazdasági integrációs szervezet az egyezmény megerősítése, jóváhagyása vagy az ahhoz való csatlakozás alkalmával, illetőleg ezt követően bármikor írásban közölheti a letéteményessel, hogy abban az esetben, ha egy vitát nem sikerülne a fenti 1. vagy 2. bekezdéssel összhangban rendezni, elfogadja az alábbi vitarendezési módozatok közül valamelyiket vagy mindkettőt:
a) a Felek konferenciája első rendes ülésszakán elfogadandó eljárás szerinti választott bíráskodás;
b) a vitának a Nemzetközi Bíróság elé terjesztése.
4. Ha a Felek a fenti 3. bekezdésre tekintettel nem ugyanazt az eljárást, vagy azok közül egyiket sem fogadták el, a vitát az 5. bekezdéssel összhangban békéltetési eljárás elé kell terjeszteni, hacsak a Felek másban nem állapodnak meg.
5. A vitában érintett valamelyik fél kérésére békéltető bizottságot kell létesíteni. A bizottság az érintett Felek által kinevezett egyenlő számú tagból, valamint az e tagok által közösen választott elnökből áll. A bizottság végleges és ajánlás jellegű döntést hoz, amelyet a Felek jóindulatú megfontolás tárgyává tesznek.
6. Az ebben a Cikkben említett rendelkezéseket a jegyzőkönyvek tekintetében is alkalmazni kell, hacsak az adott jegyzőkönyv másképp nem rendelkezik.

Releváns honlap:

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=12857.18429

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

Vita esetén a feleknek a megoldást tárgyalásos úton kell megtalálni. Ha ez nem sikerül, a vitában érintett valamelyik fél kérésére békéltető bizottságot kell létesíteni. A bizottság az érintett Felek által kinevezett egyenlő számú tagból, valamint az e tagok által közösen választott elnökből áll. A bizottság végleges és ajánlás jellegű döntést hoz.

Vitarendezési formák:

Területek: