A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról

Jogszabály forrása:

2005. évi L. törvény

Megjelenés:

2007.

Hatályba lépés:

01-01-07

Releváns paragrafus(ok) száma:

13.§

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

A nemzetközi szerződés értelmezése
13. § (1) A nemzetközi szerződés értelmezése során az adott nemzetközi szerződéssel kapcsolatos jogviták eldöntésére joghatósággal rendelkező szerv döntéseit is figyelembe kell venni.
(2) A nemzetközi szerződés értelmezésével és alkalmazásával kapcsolatban Magyarország és a nemzetközi jog más alanya között felmerült vitát elsősorban az érintettek közötti közvetlen tárgyalások útján kell rendezni. A magyar fél álláspontját a miniszter a külpolitikáért felelős miniszter véleményének figyelembevételével alakítja ki.
(3) Ha a vita közvetlen tárgyalások útján ésszerű időn belül nem rendezhető, a nemzetközi szerződés kötelező hatályának elismerésére felhatalmazást adni jogosult szerv dönt arról, hogy szükséges-e a vitát a szerződés rendelkezéseinek, illetve a nemzetközi jog szabályainak figyelembevételével harmadik fél – különösen az Egyesült Nemzetek Nemzetközi Bírósága, választott bíróság vagy békéltető bizottság – elé terjeszteni.
(4) A (3) bekezdésben meghatározott harmadik fél döntése kötelező és végrehajtandó, ha a vitát rendező szerv alapszabálya vagy a vita tárgyát képező szerződés így rendelkezik, avagy a felek így állapodnak meg. A döntést – a nemzetközi szerződések kihirdetésére vonatkozó rendelkezések értelemszerű alkalmazásával – a Magyar Közlönyben ki kell hirdetni.

Releváns honlap:

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=94249.208566

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

A nemzetközi szerződések értelmezése során a felek az Egyesült Nemzetek Nemzetközi Bíróságához, választott bírósághoz, vagy békéltető bizottsághoz fordulhatnak. A nemzetközi jog alanyai közötti vitákat elsősorban az érintettek közvetlen tárgyalásos útján kell rendezni. A nemzetközi szerződés szerinti szerv dönthet arról, hogy sikertelen tárgyalás esetén az ügyet továbbítja-e nemzetközi bíróság, választott bíróság vagy békéltető bíróság elé terjeszteni. A harmadik fél döntése kötelező és végrehajtandó.

Vitarendezési formák:

Területek: