A Nemzetközi Mezőgazdasági Kutatóközpontok Konzorciumának nemzetközi szervezetként történő létrehozásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről

Jogszabály forrása:

167/2012. (VII. 20.) Korm. rendelet

Megjelenés:

2012.

Hatályba lépés:

07-20-12

Releváns paragrafus(ok) száma:

16. cikk (2); 2. Függelék

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

(2) Ha a Konzorcium Igazgatósága és valamelyik Tagközpont vezetősége nem ért egyet, bármelyikük kérheti egy jól képzett külső közvetítő (Mediátor) kijelölését. A Mediátor személyében a két félnek meg kell egyeznie.
2. Függelék
bÉKÉLTETŐ ELJÁRÁS
1. A Mediátor
1.1 A Mediátornak olyan szakképzett közvetítőnek kell lennie, aki a nézeteltérésben részes felek egyikével sem áll kapcsolatban, és akinek személyében a Konzorcium Igazgatósága és az érintett Tagközpontok megegyeznek. A Mediátor adott esetben olyan tiszteletdíjat kap, amelynek összege a felek és a Mediátor közötti megállapodástól függ, a szokásos gyakorlat figyelembevételével. A Mediátor – szükség esetén a Felekkel történt konzultációt követően:
– jelen van a békéltetést megelőzően a felek bármelyikének vagy mindegyikének részvételével tartott megbeszéléseken, ha ezt kérik, vagy ha a Mediátor ezt szükségesnek tartja, és a felek beleegyeznek;
– a békéltetés előtt elolvassa az esetről készült összefoglalókat és a részére megküldött dokumentumokat (lásd az alanti 7. pont);
– a békéltetés folyamán elnököl, és meghatározza az eljárás menetét;
– segít az egyezségi megállapodás megszövegezésében, valamint
– betartja a jelen békéltető eljárás és a mediációs megállapodás feltételeit.
2. Résztvevők
2.1 A feleknek a békéltetés időpontja előtt tájékoztatniuk kell a Mediátort mindazon személyekről, akik az egyes felek nevében részt vesznek a békéltetésben.
3. Mediációs megállapodás
3.1 A szóban forgó vitás ügy részesei megállapodást kötnek a békéltetés lefolytatását illetően („mediációs megállapodás”). A jelen eljárás („eljárási modell”) beépül a mediációs megállapodásba, és annak részét képezi.
4. Információcsere
4.1 A felek mindegyike elegendő számú másolatot készít az alábbi dokumentumokról a többi fél és a Mediátor részére:
– a nézeteltérés tárgyának tömör összefoglalása („eset-összefoglaló”) és
– az eset-összefoglalóban hivatkozott valamennyi dokumentum és azok az esetleges egyéb iratok, amelyekre az illető fél a békéltetés folyamán hivatkozni szándékozik („dokumentumok”).
4.2 A felek a békéltetés időpontját vagy a felek és a Mediátor megegyezése szerinti esetleges egyéb időpontot megelőzően kicserélik egymás között az eset-összefoglalókat és az egyéb dokumentumokat, és azok másolatait ugyanazon a napon közvetlenül megküldik a Mediátor részére.
4.3 Azonkívül a felek a Mediátornak elküldhetnek és/vagy a békéltetésre magukkal vihetnek olyan további dokumentumokat is, amelyeket bizalmasan csak a Mediátor, de nem a többi fél elé kívánnak tárni, és amelyekről írásban egyértelműen kijelentik, hogy azokat a Mediátornak bizalmasan kell kezelnie.
4.4. Amennyiben a nézeteltérés valamely Tagközpontnak egy CGIAR kutatási program keretében végzett kutatásának vagy nyújtott teljesítményének minőségével függ össze, a békéltetésnek kölcsönös megegyezéssel kiválasztott társak véleményének kikérését is magában kell foglalnia.
5. A békéltetés
5.1 A békéltetésre a mediációs megállapodásban rögzített helyen és időben kerül sor.
5.2 A békéltetés folyamán a Mediátor elnököl, és ő határozza meg az eljárás menetét.
6. Egyezségi megállapodás
6.1 A békéltetés keretében elért egyezség jogilag nem kötelező érvényű, hacsak a felek másként nem állapodnak meg.
7. A békéltetéstől való elállás
7.1 A békéltetéstől a felek bármelyike bármikor elállhat, és erről a Mediátort és a többi érdekeltet haladéktalanul, írásban értesítenie kell. A békéltetés véget ér, ha:
– valamelyik fél eláll a békéltetéstől, vagy
– a Mediátor saját elhatározása alapján eláll a békéltetéstől, vagy
– írásbeli egyezségi megállapodás jön létre.
7.2 A Mediátor a békéltetést elnapolhatja annak érdekében, hogy lehetővé tegye a felek számára bizonyos javaslatok mérlegelését, további információk beszerzését, vagy bármely egyéb olyan okból, amely a Mediátor véleménye szerint elősegítheti a békéltető eljárás további menetét. A békéltetést azután a felek egyetértésével újra összehívja.
8. A Mediátor jelentése
8.1 A Mediátornak a békéltetésről jelentést kell készítenie, amely a felek által előadott érveket és az esetleges egyezségi megállapodás részleteit is tartalmazza.
8.2 A békéltetésről készült jelentést nyilvánosságra kell hozni.
8.3 A mediációs megállapodásban részes felek egyike sem kérheti fel a Mediátort tanúnak, tanácsadónak, választott bírónak vagy szakértőnek olyan perben vagy bármely egyéb olyan eljárásban, amely a békéltetés tárgyát képező kérdés miatt vagy annak kapcsán folyik. A Mediátor az összes fél írásbeli hozzájárulása nélkül önkéntesen nem szerepelhet ilyen minőségben.
9. A felelősség kizárása
9.1 A Mediátor nem felelős a felekkel szemben az általa nyújtott szolgáltatás kapcsán vagy a békéltetést illetően történt bármely cselekedet vagy mulasztás tekintetében, kivéve, ha a kérdéses cselekedet vagy mulasztás bizonyíthatóan rosszhiszeműségből fakadt.

Releváns honlap:

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200167.KOR×hift=1

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

A megállapodás hatálya alá tartozóknál kötelezővé teszi a békéltető eljárást, amelynek részletes szabályait a 2. Függelékben részletezik.

Vitarendezési formák:

Területek:

A Nemzetközi Mezőgazdasági Kutatóközpontok Konzorciumának nemzetközi szervezetként történő létrehozásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről

Jogszabály forrása:

167/2012. (VII. 20.) Korm. rendelet

Megjelenés:

2012.

Hatályba lépés:

07-21-12

Releváns paragrafus(ok) száma:

16-17. cikk

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

Releváns honlap:

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200167.KOR×hift=1

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

Amennyiben a Konzorcium Igazgatósága és valamelyik Tagközpont vezetősége nem ért egyet, bármelyikük kérheti egy jól képzett külső közvetítő (Mediátor) kijelölését. A Mediátor személyében a két félnek meg kell egyeznie.
Ha a felek valamelyike kéri, a békéltetést az Alapszabály 2. függelékében foglalt békéltető eljárás szerint kell lefolytatni.

Vitarendezési formák:

Területek: