A nemzetközi kiállításokra vonatkozó, Párizsban, az 1928. évi november hó 22. napján kelt egyezmény módosításáról szóló, Párizsban, az 1972. évi november hó 30. napján kelt jegyzőkönyv kihirdetéséről

Jogszabály forrása:

21/1982. (V. 24.) MT rendelet

Megjelenés:

1982.

Hatályba lépés:

05-24-82

Releváns paragrafus(ok) száma:

34. cikk

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

(1) Minden olyan véleményeltérést, amely két vagy több szerződő Fél között a jelen Egyezmény alkalmazása vagy értelmezése tekintetében merül fel, és az Egyezmény által döntési hatáskörrel felruházott szervek részéről nem rendezhető, a vitában álló felek közvetlenül tárgyalnak meg.
(2) Amennyiben ezek a tárgyalások rövid időn belül nem végződnek megegyezéssel, akkor a felek valamelyike az Iroda elnökéhez fordul, és tőle békéltető kijelölését kéri. Ha pedig a békéltető sem képes elérni, hogy a vitában álló felek valamelyik megoldásban megállapodjanak, úgy jelentést tesz az elnöknek a vita lényegéről és terjedelméről.
(3) Az ellentét ekkénti megállapítása után a véleményeltérést választottbíróság elé kell bocsátani. Ebből a célból az egyik Fél a vitában álló felekhez intézett jelentés közlésétől számított 2 hónapon belül választottbírósági eljárás iránti kérelmet nyújt be az Iroda főtitkárához, megnevezve abban az általa választott döntőbírót. A vitában érdekelt másik vagy többi Félnek két hónapon belül kell külön-külön kijelölnie a maga választott bíráját. Ennek hiányában a Felek egyike a Nemzetközi Bíróság elnökéhez fordul és tőle kéri választott bíró vagy bírák kijelölését. Amikor több Fél közös álláspontot képvisel, akkor az előző szakasz rendelkezéseinek alkalmazása szempontjából csak egyetlen Félnek számítanak. Vitás esetben a főtitkár dönt.
A választott bírák elnököt választanak. Amennyiben a választott bírák két hónapon belül nem tudnak az elnök személyében megállapodni, úgy kijelöléséről a Felek egyikének kérelmére a Nemzetközi Bíróság elnöke gondoskodik.
(4) A választottbíróság határozatát tagjai szavazatának többségével hozza. Szavazategyenlőség esetében az elnök szavazata dönt. Ez a választott döntőbírósági határozat véglegesen és fellebbezés lehetősége nélkül kötelező a vitában álló valamennyi Félre.
(5) Az Egyezmény aláírásakor, ratifikálásakor vagy ahhoz való csatlakozáskor bármely állam kinyilatkoztathatja, hogy nem tartja magára nézve kötelezőnek a fenti (3) és (4) bekezdések rendelkezéseit. Az említett rendelkezések a többi szerződő Felet sem kötik az olyan állammal szemben, amely ilyen fenntartással élt.
(6) Az a szerződő Fél, amelyik az előző bekezdés rendelkezéseinek megfelelően fenntartással élt, ezt a fenntartást a letéteményes Kormányhoz intézett bejelentésével bármikor visszavonhatja.

Releváns honlap:

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=5295.7907

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

A felek a vitás ügyeket tárgyalásos úton rendezik. Ha ezek rövid időn belül nem végződnek megegyezéssel, akkor a felek valamelyike az Iroda elnökéhez fordul, és tőle békéltető kijelölését kéri. A felek fenntartással élhetnek.

Vitarendezési formák:

Területek: