A nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő levegőszennyezésről szóló, 1979. évi Genfi Egyezményhez kapcsolódó, a savasodás, az eutrofizáció és a talaj közeli ózon csökkentéséről szóló, 1999. december 1-jén, Göteborgban aláírt Jegyzőkönyv kihirdetés

Jogszabály forrása:

195/2006. (IX. 25.) Korm. rendelet

Megjelenés:

2006.

Hatályba lépés:

10-03-06

Releváns paragrafus(ok) száma:

11. cikk

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

Vitás kérdések rendezése
1. Amennyiben a jelen Jegyzőkönyv értelmezése vagy alkalmazása során bármely két vagy több Fél között vita támadna, az érintett Felek tárgyalásos vagy tetszésük szerint bármely más békés úton kötelesek rendezni a vitát. A vitában érintett Felek kötelesek tájékoztatni a Végrehajtó Testületet a vitájukról.
2. A jelen Jegyzőkönyv ratifikálása, elfogadása, jóváhagyása, vagy az ahhoz történő csatlakozás során, illetve azt követően bármikor, azon Felek, amelyek nem regionális gazdasági integrációs szervezetek, a Letéteményeshez benyújtott írásos nyilatkozatban kijelenthetik, hogy valamely, a Jegyzőkönyv értelmezése vagy alkalmazása kapcsán támadt vita esetén, az alábbi rendezési módok valamelyikét, vagy mindkettőt magukra nézve ipso facto és külön megállapodás nélkül kötelezőnek tekintik mindazon Felekkel kapcsolatban, amelyek ezen kötelezettséget maguk is elfogadják:
(a) A vitás kérdés Nemzetközi Bíróság elé terjesztése;
(b) Döntőbíráskodás a Felek által a Végrehajtó Testület ülésén – amint az megoldható – elfogadott eljárás szerint, a döntőbíráskodásra vonatkozó melléklet alapján.
Az a Fél, amely regionális gazdasági integrációs szervezet, hasonló eredménnyel járó nyilatkozatot tehet a fenti (b) pontban meghatározott döntőbíráskodással kapcsolatban.
3. A 2. bekezdés szerint tett nyilatkozat érvényben marad mindaddig, amíg megfogalmazása szerint érvénye le nem jár, vagy három hónapig azt követően, hogy a Letéteményest a visszavonásról írásban értesítik.
4. Egy új nyilatkozat, egy a visszavonásról szóló értesítés, vagy valamely nyilatkozat érvényességének lejárta nem befolyásolja a Nemzetközi Bíróságon vagy a döntőbíráskodáson folyó eljárás menetét semmilyen módon, amennyiben a vitában résztvevő Felek másképp nem állapodnak meg.
5. Kivéve azt az esetet, ha a vitában érintett Felek egyformán elfogadták a vita rendezésének 2. bekezdésben leírt rendezési módját, és tizenkét hónappal a vita fennállásáról szóló írásbeli értesítést követően az érintett Felek nem tudták rendezni vitájukat az 1. bekezdésben leírt módon, a vitát bármely, a vitában érintett Fél kérésére békéltető eljárásra kell bocsátani.
6. Az 5. bekezdés céljából fel kell állítani egy békéltető bizottságot. A bizottságot az érintett Felek által egyenlő számban delegált tagokból kell összeállítani, vagy ha a békéltetésben résztvevő egyes Felek érdeke megegyezik, akkor az adott érdekcsoport delegálja a tagokat, továbbá az így delegált bizottsági tagok megválasztják a bizottság elnökét. A bizottság ajánlás jellegű döntést hoz, amelyet a Feleknek jóhiszeműen kell figyelembe venni.

Releváns honlap:

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=104519.147637

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

A vitatott kérdések rendezésére fel kell állítani egy békéltető bizottságot. A bizottságot az érintett Felek által egyenlő számban delegált tagokból kell összeállítani, vagy ha a békéltetésben résztvevő egyes Felek érdeke megegyezik, akkor az adott érdekcsoport delegálja a tagokat, továbbá az így delegált bizottsági tagok megválasztják a bizottság elnökét.

Vitarendezési formák:

Területek:

A nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő levegőszennyezésről szóló, 1979. évi Genfi Egyezményhez kapcsolódó, a savasodás, az eutrofizáció és a talaj közeli ózon csökkentéséről szóló, 1999. december 1-jén, Göteborgban aláírt Jegyzőkönyv kihirdetés

Jogszabály forrása:

195/2006. (IX. 25.) Korm. rendelet

Megjelenés:

2006.

Hatályba lépés:

10-03-06

Releváns paragrafus(ok) száma:

11. cikk

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

Vitás kérdések rendezése
1. Amennyiben a jelen Jegyzőkönyv értelmezése vagy alkalmazása során bármely két vagy több Fél között vita támadna, az érintett Felek tárgyalásos vagy tetszésük szerint bármely más békés úton kötelesek rendezni a vitát. A vitában érintett Felek kötelesek tájékoztatni a Végrehajtó Testületet a vitájukról.
2. A jelen Jegyzőkönyv ratifikálása, elfogadása, jóváhagyása, vagy az ahhoz történő csatlakozás során, illetve azt követően bármikor, azon Felek, amelyek nem regionális gazdasági integrációs szervezetek, a Letéteményeshez benyújtott írásos nyilatkozatban kijelenthetik, hogy valamely, a Jegyzőkönyv értelmezése vagy alkalmazása kapcsán támadt vita esetén, az alábbi rendezési módok valamelyikét, vagy mindkettőt magukra nézve ipso facto és külön megállapodás nélkül kötelezőnek tekintik mindazon Felekkel kapcsolatban, amelyek ezen kötelezettséget maguk is elfogadják:
(a) A vitás kérdés Nemzetközi Bíróság elé terjesztése;
(b) Döntőbíráskodás a Felek által a Végrehajtó Testület ülésén – amint az megoldható – elfogadott eljárás szerint, a döntőbíráskodásra vonatkozó melléklet alapján.
Az a Fél, amely regionális gazdasági integrációs szervezet, hasonló eredménnyel járó nyilatkozatot tehet a fenti (b) pontban meghatározott döntőbíráskodással kapcsolatban.
3. A 2. bekezdés szerint tett nyilatkozat érvényben marad mindaddig, amíg megfogalmazása szerint érvénye le nem jár, vagy három hónapig azt követően, hogy a Letéteményest a visszavonásról írásban értesítik.
4. Egy új nyilatkozat, egy a visszavonásról szóló értesítés, vagy valamely nyilatkozat érvényességének lejárta nem befolyásolja a Nemzetközi Bíróságon vagy a döntőbíráskodáson folyó eljárás menetét semmilyen módon, amennyiben a vitában résztvevő Felek másképp nem állapodnak meg.
5. Kivéve azt az esetet, ha a vitában érintett Felek egyformán elfogadták a vita rendezésének 2. bekezdésben leírt rendezési módját, és tizenkét hónappal a vita fennállásáról szóló írásbeli értesítést követően az érintett Felek nem tudták rendezni vitájukat az 1. bekezdésben leírt módon, a vitát bármely, a vitában érintett Fél kérésére békéltető eljárásra kell bocsátani.
6. Az 5. bekezdés céljából fel kell állítani egy békéltető bizottságot. A bizottságot az érintett Felek által egyenlő számban delegált tagokból kell összeállítani, vagy ha a békéltetésben résztvevő egyes Felek érdeke megegyezik, akkor az adott érdekcsoport delegálja a tagokat, továbbá az így delegált bizottsági tagok megválasztják a bizottság elnökét. A bizottság ajánlás jellegű döntést hoz, amelyet a Feleknek jóhiszeműen kell figyelembe venni.

Releváns honlap:

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=104519.147637

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

A vitát tárgyalásos vagy más békés úton kell rendezni. A Felek kötelesek tájékoztatni a Végrehajtó Testületet a vitájukról. Emellett a felek nyilatkoznak arról, hogy vita esetén a kérdést a Nemzetközi Bíróság elé terjesztik vagy döntőbíráskodásra kerül sor a végrehajtó Testület ülésén.
A döntőbíráskodás rendjét szabályozza aszerint a döntőbíráskodásra vonatkozó melléklet alapján kell lefolytatni. Ha a felek 12 hónapon belül nem tudnak megegyezni, békéltető bizottságot kell felállítani, mely ajánlás jellegű döntést hoz.

Vitarendezési formák:

Területek:

A nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő levegőszennyezésről szóló 1979. évi Genfi Egyezményhez kapcsolódó, a kénkibocsátások további csökkentéséről szóló, Oslóban, 1994. június 14-én elfogadott Jegyzőkönyv kihirdetéséről

Jogszabály forrása:

2004. évi CVIII. Törvény

Megjelenés:

2004.

Hatályba lépés:

11-26-04

Releváns paragrafus(ok) száma:

9. cikk

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

Vitás kérdések megoldása
1. Abban az esetben, ha bármely két vagy több Fél között vita van a jegyzőkönyv magyarázatát vagy alkalmazását illetően, az érintett Feleknek a vitás kérdés tárgyalásos, vagy bármilyen más, saját maguk választotta békés úton való megoldására kell törekedniük. A vitában résztvevő Feleknek értesíteniük kell vitájukról a Végrehajtó Testületet.
2. A jegyzőkönyv ratifikálásakor, elfogadásakor, jóváhagyásakor vagy csatlakozás esetén, vagy bármilyen későbbi időpontban egy Fél, amely nem egy egyesült regionális gazdasági szervezet, írott formában letétbe helyezheti bármely, a jegyzőkönyv magyarázatával vagy alkalmazásával kapcsolatos vitára vonatkozó nyilatkozatát, mely szerint köteles tényként elismerni és megegyezés nélkül, bármely Félre vonatkozóan elfogadni ugyanazt a kötelezettséget a viták rendezésére a következő módok egyikén:
a) a vita beterjesztése Nemzetközi Bírósághoz;
b) döntőbíráskodás (egyeztető eljárás) a Végrehajtó Testület ülésén a lehető legrövidebb időn belül a Felek által elfogadott módon, a döntőbíráskodásra (egyeztető eljárásra) vonatkozó melléklet szerint.
Egy Fél, amely egy egyesült regionális gazdasági szervezet, egy olyan nyilatkozatot tehet az egyeztető eljárással kapcsolatban, amely összhangban van a fenti b) bekezdésbeli eljárással.
3. A 2. paragrafus szerinti nyilatkozatnak addig kell hatályban maradnia, amíg letelik a határideje, vagy a visszavonásáról szóló írott feljegyzésnek Letéteményesnél történő letétbe helyezését követő három hónapig.
4. Egy új nyilatkozat, visszavonásra vonatkozó értesítés, vagy egy nyilatkozat letelte semmiképpen sem befolyásolhatja a Nemzetközi Bíróság vagy döntőbíróság előtt folyamatban lévő eljárásokat, hacsak a vitában résztvevő Felek másként nem egyeznek meg.
5. Azt az esetet kivéve, amikor az egymással vitában álló Felek a vita elrendezésének ugyanazt a 2. paragrafus szerinti módját elfogadták, amennyiben 12 hónappal azután, hogy az egyik Fél jegyzéket adott át a másiknak, hogy vitában állnak, az érintett Felek nem tudták rendezni vitájukat az 1. paragrafusban említettek szerint, a vitát bármely, a vitában érintett Fél kérésére fel kell terjeszteni kiegyezésre.
6. Az 5. paragrafus értelmében a vitában résztvevő bármely Fél kérésére egyeztető bizottságot kell létrehozni. A bizottságnak úgy kell megalakulnia, hogy tagjai közt egyenlő számban legyenek az érintett Felek jelöltjei, vagy a bizottságban azonos érdekeket képviselő Felek, és az elnököt az így kijelölt tagok közös megegyezéssel választják. A bizottságnak javaslatot kell tennie a döntésre, melyet a Feleknek jóhiszeműen figyelembe kell venniük.

Releváns honlap:

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=85580.120096

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

Amennyiben a szerződő felek tárgyalásos vagy más úton nem tudják az egyezménnyel kapcsolatos vitájukat rendezni, bármelyik fél egyeztető bizottságot kell létrehozni. A bizottság javaslatokat tehet.

Vitarendezési formák:

Területek: