A magyar-szingapúri légiközlekedési egyezmény kihirdetéséről

Jogszabály forrása:

28/1992. (II. 13.) Korm. rendelet

Megjelenés:

1992.

Hatályba lépés:

02-13-92

Releváns paragrafus(ok) száma:

16. cikk

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

Tanácskozások, viták rendezése
(1) A szoros együttműködés szellemében a Szerződő Felek légügyi hatóságai időről-időre tanácskoznak avégett, hogy ezen Egyezmény végrehajtását és rendelkezéseinek megtartását biztosítsák.
(2) Bármelyik Szerződő Fél bármikor kérhet ezen Egyezmény értelmezése, alkalmazása, módosítása vagy ezen Egyezménnyel összefüggő bármely vitás kérdés tárgyában konzultációkat. Az ilyen konzultáció történhet akár írásban akár szóban, és a diplomáciai úton eljuttatott kérelem kézbesítésétől számított hatvan (60) napon belül meg kell kezdődnie, hacsak a légügyi hatóságok vagy a Szerződő Felek nem állapodnak meg ezen időtartam meghosszabbításában.
(3) Amennyiben egy vitát nem tudnak a Szerződő Felek légügyi hatóságai által, illetve között konzultációval rendezni e Cikk (2) bekezdésének megfelelően, azt diplomáciai úton kell rendezni.
(4) A jelen Egyezmény által felölelt bármely kérdés tekintetében felmerülő olyan vitát, amelyet nem sikerül konzultáció útján eldönteni a (2), valamint (3) bekezdés alapján, bármely Szerződő Fél kérésére az alábbi eljárással összhangban választott bíróság elé terjesztik.
(5) A választott bíróság három választott bíróból áll, akiket a következőképpen választanak ki:
a) mindegyik Szerződő Fél megnevez egy választott bírót a bármelyik Szerződő Fél részéről a másikhoz intézett, választott bíróságot igénylő kérésének kézhezvételétől számított hatvan (60) napon belül. Az ily módon kijelölt két választott bíró e hatvan (60) napos időtartamot követő harminc (30) napon belül megegyezéssel kijelöl egy harmadik választott bírót, aki egyik Szerződő Félnek sem állampolgára és aki a választott bíróság elnökeként fog tevékenykedni;
b) amennyiben valamelyik Szerződő Fél nem tud választott bírót megnevezni, vagy a harmadik választott bíró személyében az a) bekezdésnek megfelelően nem egyeznek meg, bármelyik Szerződő Fél kérheti a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet Tanácsának elnökét, hogy jelölje ki a szükséges választott bírót vagy választott bírákat harminc (30) napon belül. Ha a Tanács elnöke valamelyik Szerződő Fél országának állampolgára, akkor az ilyen alapon nem kizárt rangidős alelnök végzi a kinevezést.
(6) Hacsak a Szerződő Felek másként nem állapodnak meg, a döntőbíróság ezen Egyezménnyel összhangban megállapítja bíráskodásának hatáskörét és meghatározza saját eljárását. A bíróság utasítására vagy bármelyik Szerződő Fél kérésére legkésőbb tizenöt (15) nappal a bíróság teljes felállítását követően konferenciát tartanak a döntőbíráskodás tárgyát képező kérdésekről és a követendő konkrét eljárásokról.
(7) Hacsak a Szerződő Felek másként nem állapodnak meg, vagy a bíróság mást elő nem ír, a bíróság teljes felállását követő negyvenöt (45) napon belül mindegyik Fél benyújt egy memorandumot. A válaszok hatvan (60) nap múlva esedékesek. Bármelyik Fél kérésére vagy saját belátása szerint a válaszok esedékességét követő tizenöt (15) napon belül a bíróság meghallgatást tart.
(8) A bíróság törekszik írásbeli döntést adni a meghallgatást követő harminc (30) napon belül, illetőleg meghallgatás hiányában mindkét válasz beadását követően, amelyik a gyorsabb. A bíróság többségi döntése az iránymutató.
(9) A Szerződő Felek a döntés indoklására vonatkozó kérelmeket nyújthatnak be a meghozatalától számított tizenöt (15) napon belül, és bármely adott indokást az ilyen kérés kézhezvételétől számított tizenöt (15) napon belül kell ismertetni.
(10) Mindegyik Szerződő Fél teljes hatályt ad a választott bíróság bármely döntésének, illetve ítéletének.
(11) Amennyiben és mindaddig, amíg bármelyik Szerződő Fél vagy bármelyik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalata nem tesz eleget az e Cikk (8) bekezdése alapján meghozott döntésnek, a másik Szerződő Fél korlátozhat, felfüggeszthet vagy visszavonhat minden olyan jogot, illetve kiváltságot, amelyet ezen Egyezmény folytán a mulasztást elkövető Szerződő Félnek nyújtott.
(12) A választott bíróság költségeit beleértve a választott bírák díjait és költségeit a Szerződő Felek között egyenlően kell megosztani.

Releváns honlap:

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=17070.26081

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

Hacsak másként nem állapodnak meg, a döntőbíróság az Egyezménnyel összhangban megállapítja bíráskodásának hatáskörét, és meghatározza az eljárást. A felek a kérdések átbeszélése és a viták megoldása érdekében konzultációkat tartanak. Ha ezek nem vezetnek eredményre, bármely Fél kérésére a döntőbírósághoz lehet fordulni. Erre a célra mindegyik Fél minden esetben kijelöl egy döntőbírót, és a döntőbírók megállapodnak egy harmadik döntőbíró kijelölésében. Ha két hónapon belül nem tudnak megállapodni a harmadik döntőbíró kijelölésében, bármelyik Fél kérheti a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet Tanácsának elnökét elnökét arra, hogy a kijelölést tegye meg

Vitarendezési formák:

Területek: