A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Kuvaiti Állam Kormánya között Kuvaitban, az 1979. évi március hó 19. napján aláírt Légügyi Egyezmény kihirdetéséről

Jogszabály forrása:

44/1979. (XI. 10.) MT rendelet

Megjelenés:

1979.

Hatályba lépés:

09-15-79

Releváns paragrafus(ok) száma:

15. Cikk

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

Viták rendezése
(1) Ha a Szerződő Felek között vita merül fel az Egyezmény értelmezésével vagy alkalmazásával kapcsolatban, a Szerződő Felek megkísérlik – elsősorban – a vitát egymás közötti tárgyalások útján rendezni.
(2) Ha a Szerződő Felek hatvan (60) napon belül nem tudnak a tárgyalások során megegyezésre jutni, a vitát diplomáciai úton kell rendezni. Ha a véleményeltérést harminc (30) napon belül nem tudják rendezni, a vitát egy személy vagy egy szerv elé, vagy bármely Szerződő Fél kérésére választottbíróság elé kell utalni. A választottbíróságot a következőképpen alakítják ki:
a) mindegyik Szerződő Fél egy választott bírót nevez ki; ha valamelyik Szerződő Fél saját választott bíráját hatvan (60) napon belül elmulasztja kijelölni, a másik Szerződő Fél kérésére a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet Tanácsának Elnöke jelöli őt ki;
b) a harmadik választott bírót – aki egy harmadik állam állampolgára és a választottbíróság elnöke –
i) – vagy a Szerződő Felek közötti megállapodással jelölik ki;
ii) – vagy, ha a Szerződő Felek nem tudnak megállapodni, bármely Szerződő Fél kérésére a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet Tanácsának Elnöke nevezi ki.
(3) A választottbíróság többségi szavazattal hozza meg határozatát. Ezek a határozatok mindkét Szerződő Félre nézve kötelezőek. A Szerződő Felek saját választott bírájuk, valamint a döntőbíráskodási eljárásban való képviseletük költségeit viselik; az Elnök költségeit és minden más költséget a két Szerződő Fél egyenlő arányban visel. Minden más vonatkozásban a döntőbíróság eljárásmódját maga határozza meg.

Releváns honlap:

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=3627.5919

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

Ha viták tárgyalásos úton történő rendezése nem jár eredménnyel, a vitát egy személy vagy egy szerv vagy bármely Fél kérésére a döntőbírósághoz kell utalni. Erre a célra mindegyik Fél minden esetben kijelöl egy döntőbírót, és a döntőbírók megállapodnak egy harmadik döntőbíró kijelölésében. Ha két hónapon belül nem tudnak megállapodni a harmadik döntőbíró kijelölésében, bármelyik Fél kérheti a a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet Tanácsának elnökét elnökét arra, hogy a kijelölést tegye megA választottbíróság többségi szavazattal hozza meg határozatát. Ezek a határozatok mindkét Szerződő Félre nézve kötelezőek

Vitarendezési formák:

Területek: