A Magyar Népköztársaság és a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség között a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló szerződés szerinti biztosítékok alkalmazásáról Bécsben 1972. március 6-án aláírt egyezmény kihirdetéséről

Jogszabály forrása:

1972. évi 9. törvényerejű rendelet

Megjelenés:

1972.

Hatályba lépés:

05-13-72

Releváns paragrafus(ok) száma:

22. cikk

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

Az Egyezmény értelmezésével vagy alkalmazásával kapcsolatban felmerülő bármely olyan vitát – kivéve a Kormányzótanácsnak a 19. cikk szerinti megállapításával, vagy az ilyen megállapításnak megfelelően tett intézkedésével kapcsolatos vitákat – amelyet tárgyalások, vagy Magyarország és az Ügynökség kölcsönös megállapodásának megfelelő más eljárás útján nem rendeztek, bármelyikük kérésére döntőbíróság elé lehet terjeszteni, amelynek összetétele a következő: Magyarország és az Ügynökség kijelöl egy-egy döntőbírót, és az így kijelölt két döntőbíró megválaszt egy harmadikat, aki az elnöki tisztet fogja betölteni. Ha a döntőbíráskodásra vonatkozó kéréstől számított 30 napon belül akár Magyarország, akár az Ügynökség nem jelölt ki döntőbírót, akár Magyarország, akár az Ügynökség az Egyesült Nemzetek főtitkárától kérheti egy döntőbíró kinevezését. Ugyanezt az eljárást kell alkalmazni, ha a második döntőbíró kijelölésétől, vagy kinevezésétől számított harminc napon belül a harmadik döntőbírót nem választották meg. A döntőbíróság tagjainak többsége határozatképes, és minden határozathoz két döntőbíró egybehangzó véleménye szükséges. Az eljárási szabályokat a döntőbíróság állapítja meg. A döntőbíróság határozata Magyarországra és az Ügynökségre kötelező.

Releváns honlap:

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=1426.2627

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

Bármely vitát, amelyet tárgyalások, vagy Magyarország és az Ügynökség kölcsönös megállapodásának megfelelő más eljárás útján nem rendeztek, bármelyikük kérésére döntőbíróság elé lehet terjeszteni. A döntőbíróság összetételéről és működéséről is szabályoz az egyezmény.

Vitarendezési formák:

Területek: