A Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Kormánya között Kijevben, 1995. május 19-én aláírt légiközlekedési egyezmény kihirdetéséről

Jogszabály forrása:

30/1996. (II. 23.) Korm. rendelet

Megjelenés:

1996.

Hatályba lépés:

02-23-96

Releváns paragrafus(ok) száma:

17. cikk

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

Viták rendezése
1. A Szerződő Felek közötti, a jelen Egyezmény értelmezésével vagy alkalmazásával kapcsolatos, bármely egyet nem értés felmerülése esetén, a Szerződő Feleknek azt elsősorban tárgyalások útján kell megpróbálni megoldani.
2. Amennyiben a Szerződő Felek tárgyalások útján nem oldják meg a vitát, a vita megoldásának jogát átadhatják más személynek vagy szervezetnek, vagy bármelyik Szerződő Fél kérésére három választottbíróból álló választottbíróság elé terjeszthetik, amelynek két tagját a Szerződő Felek külön-külön jelölik ki, s e két tag nevezi meg a harmadikat. Mindegyik Szerződő Félnek a másik Szerződő Féltől, a vita választottbíróság útján történő megoldására vonatkozó kérelméről szóló, diplomáciai úton kapott értesítéstől számított 60 napon belül kell megneveznie a választottbírát, a harmadikat pedig az ezt követő 30 napon belül kell kijelölni. Ha az említett időszakon belül valamelyik Szerződő Fél nem jelöli ki választottbíráját vagy a harmadik választottbírót nem nevezik meg, bármelyik Fél kérelmére a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet Tanácsának elnöke jelöli ki a választottbírót vagy -bírókat, ahogy ezt az ügy kívánja. Ha az elnök valamelyik Szerződő Fél állampolgára vagy más okból kifolyólag nem láthatja el ezen kötelezettségét, akkor helyettesének kell a szükséges kinevezéseket megtenni. A harmadik választottbíró harmadik állam állampolgára kell hogy legyen, és köteles a választottbíróság elnökeként eljárni.
3. Amennyiben másként nem állapodnak meg, a döntőbíróság az Egyezménnyel összhangban megállapítja bíráskodásának hatáskörét, és meghatározza saját eljárását. A bíróság utasítására vagy bármelyik Fél kérésére a bíróság teljes felállását követő 15 napon belül konferenciát tartanak a döntőbíróság által megvizsgálandó konkrét vitás kérdések és a követendő konkrét eljárások meghatározása céljából.
4. Amennyiben másként nem állapodnak meg, a bíróság teljes felállását követő 45 napon belül mindegyik Fél benyújt egy memorandumot. A válaszok 60 napon belül esedékesek. Bármelyik Fél kérésére, vagy saját belátása szerint a válaszok beadását követő 15 napon belül a bíróság meghallgatást tart.
5. A bíróság írásbeli döntést hoz a meghallgatás megtörténtét követő 30 napon belül, illetve meghallgatás hiányában mindkét válasz beadását követően. A bíróság többségi döntés alapján hoz döntést.
6. A döntéshozástól számított 15 napon belül a Felek magyarázatra irányuló kérelmet nyújthatnak be, és e kéréstől számított 15 napon belül kell a magyarázatot megadni.
7. A jelen Cikk 2. pontjának megfelelően hozott bármilyen döntést a Szerződő Felek kötelesek végrehajtani.
8. A választottbíróság költségei, beleértve a választottbírák díjait és költségeit, a Felek között egyenlően oszlanak meg. A választottbíróság elnöke által a jelen Cikk 2. pontjának eljárásaival kapcsolatban felmerülő bármilyen költségek a választottbíróság költségeinek részeként tekintendők.

Releváns honlap:

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=26552.41701

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

Amennyiben másként nem állapodnak meg, a döntőbíróság az Egyezménnyel összhangban megállapítja bíráskodásának hatáskörét, és meghatározza saját eljárását. A felek a vitákat tárgyalásos vagy egyéb békés úton rendezik. Amennyiben a Szerződő Feleknek nem sikerül ezekkel a tárgyalásokkal megoldást elérni, a vitát bármely Szerződő Fél kérésére egy három döntőbíróból álló bírósághoz utalják. Egyet-egyet a Szerződő Felek jelölnek ki, a harmadikat pedig az ilyen módon választott két döntőbíró nevezi ki. A harmadik döntőbíró nem lehet egyik Szerződő Fél állampolgára sem. Ha a kinevezés nem történik meg, akkor bármely Szerződő Fél kérheti a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet Tanácsának elnökét, hogy jelölje ki a szükséges választott bírót

Vitarendezési formák:

Területek: