A Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között Bukarestben, 1995. szeptember 12-én aláírt légiközlekedési megállapodás kihirdetéséről

Jogszabály forrása:

198/1997. (XI. 14.) Korm. rendelet

Megjelenés:

1997.

Hatályba lépés:

11-14-97

Releváns paragrafus(ok) száma:

16. cikk

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

Vitás kérdések rendezése
(1) A jelen Megállapodás vagy annak Függeléke értelmezésével vagy alkalmazásával kapcsolatban felmerülő bármely vitás kérdést a Szerződő Felek légügyi hatóságai közvetlen tárgyalások útján rendezik. Amennyiben a vitát a fenti hatóságok egymás között vagy diplomáciai úton nem tudják rendezni, akkor azt bármelyik Szerződő Fél kérésére, az alábbi eljárással összhangban, választott bíróság elé terjesztik.
(2) A választott bíróság három választott bíróból áll, akiket a következőképpen választanak ki:
a) a választott bíróságot igénylő kérés kézhezvételétől számított 30 napon belül mindegyik Szerződő Fél megnevez egy választott bírót. E két választott bíró a megnevezésüket követő 60 napon belül egy harmadik választott bíró kijelölésében egyezik meg, aki a választott bíróság elnökeként fog tevékenykedni,
b) amennyiben valamelyik Szerződő Fél nem tud választott bírót megnevezni, vagy a harmadik választott bíró személyében a jelen bekezdés a) alpontjában foglaltaknak megfelelően nem egyeznek meg, akkor bármely Szerződő Fél kérheti a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet Tanácsának elnökét, hogy 30 napon belül jelölje ki a szükséges választott bírót vagy választott bírókat. Ha a Tanács elnöke valamelyik Szerződő Fél állampolgára, akkor az ilyen alapon nem kizárt rangidős alelnök végzi a kinevezést.
(3) Hacsak másként nem állapodnak meg, a döntőbíróság a jelen Megállapodással összhangban megállapítja bíráskodásának hatáskörét és meghatározza az eljárást. A bíróság utasítására vagy bármelyik Szerződő Fél kérésére a bíróság teljes felállását követő 15 napon belül konferenciát tartanak a döntésbíráskodás tárgyát képező kérdésekről és a követendő pontos eljárásokról.
(4) Hacsak másként nem állapodnak meg, a bíróság teljes felállását követő 45 napon belül mindegyik Szerződő Fél benyújt egy memorandumot. A válaszok 60 nap múlva esedékesek. Bármelyik Szerződő Fél kérésére vagy saját belátása szerint a válaszok esedékességét követő 15 napon belül a bíróság meghallgatást tart.
(5) A bíróság törekszik írásbeli döntést adni a meghallgatás megtörténtét követő 30 napon belül, illetve meghallgatás hiányában mindkét válasz beadását követően. A bíróság többségi döntése az irányadó.
(6) A döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül a Szerződő Felek magyarázatra irányuló kérelmet nyújthatnak be, és a kérelem benyújtásától számított 15 napon belül kell a magyarázatot megadni.
(7) Mindegyik Szerződő Fél, nemzeti jogszabályaival összhangban, a választott bíróság döntésének vagy ítéletének teljes hatályt ad.
(8) A választott bíróság költségei, beleértve a választott bírák díjait és költségeit, a Szerződő Felek között egyenlően oszlanak meg. A Tanács elnöke által a jelen Cikk (2) b) bekezdésének eljárásaival kapcsolatban felmerülő bármely költség a választott bíróság költségeinek részeként tekintendő.

Releváns honlap:

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=31065.50134

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

Amennyiben a szerződő felek tárgyalásos úton nem tudják az egyezménnyel kapcsolatos vitájukat rendezni, döntőbíráskodást kérnek, egyben szabályozzák hatáskörét és a döntőbíráskodás eljárási rendjét is. . A felek kineveznek egy-egy választott bírót, akik közös megegyezéssel kijelölik a harmadikat, aki a bíróság elnöke lesz. Ha a kijelölés sikertelen, bármelyik fél az Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet Tanácsának főtitkárához fordulhat , hogy ő jelölje ki az elnököt.

Vitarendezési formák:

Területek: