a Magyar Köztársaság Kormánya és a Vietnami Szocialista Köztársaság Kormánya között Hanoiban, 1998. február 4-én aláírt légiközlekedési megállapodás kihirdetéséről

Jogszabály forrása:

51/1999. (III. 31.) Korm. rendelet

Megjelenés:

1999.

Hatályba lépés:

03-31-99

Releváns paragrafus(ok) száma:

17. cikk

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

A viták rendezése
(1) A Szerződő Felek között a jelen megállapodás értelmezésével vagy alkalmazásával kapcsolatban felmerülő bármely vitát a Szerződő Felek először tárgyalások útján kísérlik meg rendezni.
(2) Ha a Szerződő Felek tárgyalások útján nem tudnak megegyezni, megállapodhatnak arról, hogy a vitát döntéshozásra valamely személy vagy testület elé utalják; ha nem így állapodnak meg, a vitát bármely Szerződő Fél döntéshozatalra három választottbíróból álló választottbíróság elé terjesztheti. Mindegyik Szerződő Fél megnevez egy választottbírót és a harmadikat az így megnevezett két bíró jelöli ki. A Szerződő Felek a választottbírót hatvan (60) napon belül nevezik ki, attól a naptól számítva, amikor bármelyik Szerződő Fél kézhez veszi a vita ilyen választottbírósági rendezésére vonatkozó kérésről diplomáciai úton eljuttatott értesítést a másik Szerződő Féltől, a harmadik választottbírót meghatározott időn belül kell kijelölni; ha a harmadik választottbírót nem nevezték ki az adott időn belül, akkor a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet Tanácsának elnöke bármelyik Szerződő Fél kérésére kinevezhet egy választottbírót vagy választottbírókat, az esettől függően. Ilyen esetben a harmadik választottbíró egy harmadik állam állampolgára, és ő lesz a választottbíróság elnöke.
(3) A döntőbíróság a jelen megállapodással összhangban megállapítja bíráskodásának hatáskörét, és meghatározza eljárási rendjét.
(4) A Szerződő Felek elfogadják a jelen Cikk (2) bekezdése szerint hozott bármely döntést. Ha valamelyik Szerződő Fél nem tartja be a döntést, ez a másik Szerződő Fél számára alapot szolgáltat a jelen megállapodás 4. Cikkének alkalmazására.
(5) A nemzeti választottbírók költségeit a megfelelő Szerződő Felek viselik. A választottbíróság egyéb költségeit, többek között a harmadik választottbíró díját és költségeit, egyenlő arányban osztják meg.

Releváns honlap:

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=40696.62629

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

Amennyiben a szerződő felek tárgyalásos úton nem tudják az egyezménnyel kapcsolatos vitájukat rendezni, döntőbíráskodást kérnek, egyben szabályozzák hatáskörét és a döntőbíráskodás eljárási rendjét is. . A felek kineveznek egy-egy választott bírót, akik közös megegyezéssel kijelölik a harmadikat, aki a bíróság elnöke lesz. Ha a kijelölés sikertelen, bármelyik fél az Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet Tanácsának főtitkárához fordulhat , hogy ő jelölje ki az elnököt.

Vitarendezési formák:

Területek: