A Magyar Köztársaság Kormánya és a Thaiföldi Királyság Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és védelméről szóló Megállapodás kihirdetéséről

Jogszabály forrása:

135/1992. (X. 1.) Korm. rendelet

Megjelenés:

1992.

Hatályba lépés:

10-01-92

Releváns paragrafus(ok) száma:

11. cikk

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

Ha mindkét Szerződő Fél Szerződő Államként csatlakozott az államok és más államok természetes és jogi személyei közötti beruházási viták rendezéséről szóló, Washingtonban, 1965. március 18-án létrejött Egyezményhez, mindegyik Szerződő Fél hozzájárul ahhoz, hogy a másik Szerződő Fél állampolgára vagy társasága által létesített beruházásokkal kapcsolatban felmerülő jogi vitát ennek az állampolgárnak vagy társaságnak a kérelmére békéltetés vagy választottbírósági úton való rendezés céljából az említett Egyezmény rendelkezéseivel összhangban előterjesszék.

Releváns honlap:

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=17654.27399

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

Mindegyik Szerződő Fél hozzájárul ahhoz, hogy felmerülő jogi vitát a másik féla kérelmére békéltetés vagy választottbírósági úton való rendezés céljából az említett Egyezmény rendelkezéseivel összhangban előterjesszék.');

Vitarendezési formák:

Területek:

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Thaiföldi Királyság Kormánya között Bangkokban, 1993. február 17-én aláírt légiközlekedési megállapodás kihirdetéséről

Jogszabály forrása:

169/1994. (XII. 15.) Korm. rendelet

Megjelenés:

1994.

Hatályba lépés:

12-15-94

Releváns paragrafus(ok) száma:

17. cikk

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

Viták rendezése
1. A jelen Megállapodás vagy Függelékének értelmezésével vagy alkalmazásával kapcsolatban vita merül fel, azt a Szerződő Felek légügyi hatóságai közvetlen tárgyalásokon kísérlik meg rendezni.
Abban az esetben, ha az említett hatóságok vagy diplomáciai csatornák révén a vita nem rendezhető, akkor azt bármely Szerződő Fél kérésére az alábbi eljárással összhangban választottbíróság elé terjesztik.
2. A választottbíróság három választott bíróból áll, akiket a következőképpen választanak ki:
a) a választottbíróságot igénylő kérés kézhezvételétől számított 30 napon belül mindegyik Szerződő Fél megnevez egy választottbírót. E két választottbíró a megnevezésüket követő 60 napon belül egy harmadik választottbíró kijelölésében egyezik meg, aki a választottbíróság elnökeként fog tevékenykedni;
b) amennyiben valamelyik Szerződő Fél nem tud választottbírót megnevezni, vagy a harmadik választottbíró személyében az a) bekezdésben foglaltaknak megfelelően nem egyeznek meg, bármely Szerződő Fél kérheti a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet Tanácsának elnökét, hogy jelölje ki a szükséges választottbírót vagy választottbírákat 30 napon belül.
Ha a Tanács elnöke valamelyik Szerződő Fél országának állampolgára, akkor az ilyen alapon nem kizárt rangidős alelnök végzi a kinevezést. A harmadik választottbíró, aki a választott testület elnöki tisztét tölti be, egy harmadik állam polgára kell, hogy legyen.
3. Hacsak másként nem állapodnak meg, a döntőbíróság az Egyezménnyel összhangban megállapítja bíráskodásának hatáskörét, és meghatározza az eljárást. A bíróság utasítására vagy bármelyik Szerződő Fél kérésére a bíróság teljes felállását követő 15 napon belül konferenciát tartanak a döntőbíráskodás tárgyát képező kérdésekről és a követendő pontos eljárásokról.
4. Hacsak másként nem állapodnak meg, a bíróság teljes felállását követő 45 napon belül mindegyik Szerződő Fél benyújt egy memorandumot. A válaszok 60 nap múlva esedékesek. Bármelyik Szerződő Fél kérésére vagy saját belátása szerint a válaszok esedékességét követő 15 napon belül a bíróság meghallgatást tart.
5. A bíróság törekszik írásbeli döntést adni a meghallgatás megtörténtét követő 30 napon belül, illetve meghallgatás hiányában mindkét válasz beadását követően.
A bíróság többségi döntése az iránymutató.
6. A döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül a Szerződő Felek magyarázatra irányuló kérelmet nyújthatnak be, és e kérésétől számított 15 napon belül kell a magyarázatot megadni.
7. A Szerződő Felek nemzeti jogszabályaikkal összhangban a választott bíróság döntésének vagy ítéletének teljes hatályt adnak.
8. A választottbíróság költségei, beleértve a választottbírák díjait és költségeit, a Szerződő Felek között egyenlően oszlanak meg. A Tanács elnöke által a jelen Cikk 2. b) pontjának eljárásaival kapcsolatban felmerülő bármilyen költségek a választottbíróság költségeinek részeként tekintendők.
9. Amennyiben bármely Szerződő Fél, vagy bármely Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalata nem tartja be az e Cikk 7. bekezdésének alapján hozott döntést, a másik Szerződő Fél korlátozhatja, visszavonhatja vagy felfüggesztheti a vétkes Szerződő Félnek vagy kijelölt légiközlekedési vállalatának a Megállapodás alapján nyújtott bármely jogot vagy kiváltságot.

Releváns honlap:

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=22028.34590

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

Hacsak másként nem állapodnak meg, a döntőbíróság az Egyezménnyel összhangban megállapítja bíráskodásának hatáskörét, és meghatározza az eljárást. A felek a vitákat tárgyalásos vagy egyéb békés úton rendezik. Amennyiben a Szerződő Feleknek nem sikerül ezekkel a tárgyalásokkal megoldást elérni, a vitát bármely Szerződő Fél kérésére egy három döntőbíróból álló bírósághoz utalják. Egyet-egyet a Szerződő Felek jelölnek ki, a harmadikat pedig az ilyen módon választott két döntőbíró nevezi ki. A harmadik döntőbíró nem lehet egyik Szerződő Fél állampolgára sem. Ha a kinevezés nem történik meg, akkor bármely Szerződő Fél kérheti a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet Tanácsának elnökét, hogy jelölje ki a szükséges választott bírót

Vitarendezési formák:

Területek: