A Magyar Köztársaság Kormánya és a Lett Köztársaság Kormánya között Budapesten, 1993. március 9-én aláírt légiközlekedési Megállapodás kihirdetéséről

Jogszabály forrása:

30/1994. (III. 4.) Korm. rendelet

Megjelenés:

1994.

Hatályba lépés:

03-04-94

Releváns paragrafus(ok) száma:

18. cikk

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

Viták rendezése
1. E Megállapodás, vagy Függeléke értelmezésével vagy alkalmazásával kapcsolatban felmerülő bármely vitás kérdést a Szerződő Felek légügyi hatóságainak közvetlen tárgyalásai során kell rendezni. Amennyiben a vitás kérdés az említett hatóságok között vagy diplomáciai úton nem rendezhető, akkor bármely Szerződő Fél kérése esetén az alábbiakban meghatározott eljárás szerint választott bírósághoz kell fordulni.
2. A választott bíróság három választott bíróból áll, akiket a következőképpen választanak ki:
a) a választott bíróságot igénylő kérés kézhezvételétől számított 30 napon belül mindegyik Szerződő Fél megnevez egy választott bírót. E két választott bíró a megnevezésüket követő 60 napon belül egy harmadik választott bíró kijelölésében egyezik meg, aki a választott bíróság elnökeként fog tevékenykedni;
b) amennyiben valamelyik Szerződő Fél nem tud választott bírót megnevezni, vagy a harmadik választott bíró személyében az a) alpontban foglaltaknak megfelelően nem egyeznek meg, bármely Szerződő Fél kérheti a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet Tanácsának elnökét, hogy jelölje ki a szükséges választott bírót vagy választott bírákat 30 napon belül.
Ha a Tanács Elnöke valamelyik Szerződő Fél országának állampolgára, akkor az ilyen alapon nem kizárt rangidős alelnök végzi a kinevezést.
3. Hacsak másként nem állapodnak meg, a döntőbíróság a Megállapodással összhangban megállapítja bíráskodásának hatáskörét és meghatározza az eljárást. A bíróság utasítására vagy bármelyik Szerződő Fél kérésére a bíróság teljes felállását követő 15 napon belül konzultációt tartanak a döntőbíráskodás tárgyát képező kérdésekről és a követendő pontos eljárásokról.
4. Hacsak másként nem állapodnak meg, a bíróság teljes felállását követő 45 napon belül mindegyik Szerződő Fél benyújt egy memorandumot. A válaszok 60 nap múlva esedékesek. Bármelyik Szerződő Fél kérésére vagy saját belátása szerint a válaszok esedékességét követő 15 napon belül a bíróság meghallgatást tart.
5. A bíróság törekszik írásbeli döntést adni a meghallgatás megtörténtét követő 30 napon belül, illetve meghallgatás hiányában mindkét válasz beadását követően.
A bíróság többségi döntése az iránymutató.
6. A döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül a Szerződő Felek magyarázatra irányuló kérelmet nyújthatnak be, és e kéréstől számított 15 napon belül kell a magyarázatot megadni.
7. Mindegyik Szerződő Fél nemzeti jogszabályaikkal összhangban a választott bíróság bármely döntésének vagy ítéletének teljes érvényt adnak.
8. A választott bíróság költségei, beleértve a választott bírák díjait és költségeit, a Szerződő Felek között egyenlően oszlanak meg.
A Tanács Elnöke által az e Cikk 2/b) pontjának eljárásaival kapcsolatban felmerülő bármilyen költségek a választott bíróság költségeinek részeként tekintendők.

Releváns honlap:

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=21221.33016

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

Hacsak másként nem állapodnak meg, a döntőbíróság az Egyezménnyel összhangban megállapítja bíráskodásának hatáskörét, és meghatározza az eljárást. A felek a vitákat tárgyalásos vagy egyéb békés úton rendezik. Amennyiben a Szerződő Feleknek nem sikerül ezekkel a tárgyalásokkal megoldást elérni, a vitát bármely Szerződő Fél kérésére egy három döntőbíróból álló bírósághoz utalják. Egyet-egyet a Szerződő Felek jelölnek ki, a harmadikat pedig az ilyen módon választott két döntőbíró nevezi k.i A harmadik döntőbíró nem lehet egyik Szerződő Fél állampolgára sem. Ha a kinevezés nem történik meg, akkor bármely Szerződő Fél kérheti a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet Tanácsának elnökét, hogy jelölje ki a szükséges választott bírót

Vitarendezési formák:

Területek: