A Magyar Köztársaság Kormánya és a Kínai Népköztársaság Hongkongi Különleges Közigazgatású Területének Kormánya között Budapesten, 2001. április 26-án aláírt légiközlekedési megállapodás kihirdetéséről

Jogszabály forrása:

19/2002. (II. 20.) Korm. rendelet

Megjelenés:

2002.

Hatályba lépés:

02-20-02

Releváns paragrafus(ok) száma:

18. cikk

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

Viták rendezése
(1) Amennyiben a Szerződő Felek között a jelen Megállapodás értelmezésével vagy alkalmazásával kapcsolatban vita merül fel, azt a Szerződő Felek először tárgyalások útján kísérlik meg rendezni.
(2) Amennyiben a Szerződő Felek tárgyalások útján nem tudják rendezni a vitát, úgy azt döntéshozatalra a megállapodásuk szerinti személy vagy testület elé, illetve bármelyik Szerződő Fél kérésére három választott bíróból álló választott bíróság elé terjeszthetik, amelyet a következők szerint állítanak össze:
a) a választott bírósági eljárásra vonatkozó kérés kézhezvételétől számított harminc (30) napon belül mindegyik Szerződő Fél megnevez egy-egy választott bírót. E két választott bíró a másodikként megnevezett választott bíró kinevezését követő hatvan (60) napon belül megegyezik a választott bíróság elnökeként tevékenykedő harmadik választott bíró személyében, aki a vita szempontjából semlegesnek minősülő állam állampolgára kell, hogy legyen;
b) amennyiben a fenti határidőkön belül valamelyik kijelölés nem történik meg, úgy bármelyik Szerződő Fél kérheti a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet Tanácsának elnökét, hogy harminc (30) napon belül jelölje ki a szükséges választott bíró(ka)t. Amennyiben a Tanács elnöke úgy ítéli meg, hogy az az ország, amelynek ő állampolgára, nem tekinthető semlegesnek a vita szempontjából, úgy az ilyen alapon nem kizárt rangidős alelnök végzi a kinevezést.
(3) Ha ezen Cikk a későbbiekben másként nem rendelkezik, vagy a Szerződő Felek másként nem állapodnak meg, a döntőbíróság saját maga határozza meg bíráskodásának körét és az eljárást. A bíróság utasítására vagy bármelyik Szerződő Fél kérésére a bíróság teljes felállását követő harminc (30) napon belül értekezletet tartanak a döntőbíráskodás pontos tárgyát képező kérdések és a követendő eljárások meghatározására.
(4) Ha a Szerződő Felek másként nem állapodnak meg, vagy a bíróság másként nem írja elő, a bíróság teljes felállását követő negyvenöt (45) napon belül mindegyik Szerződő Fél benyújt egy-egy memorandumot. A válaszok hatvan (60) nap múlva esedékesek. A bíróság bármelyik Szerződő Fél kérésére, vagy saját belátása szerint a válaszok esedékességét követő harminc (30) napon belül meghallgatást tart.
(5) A bíróság törekszik arra, hogy a meghallgatást követő harminc (30) napon belül, illetve meghallgatás hiányában mindkét válasz benyújtása után igyekszik írásos döntését meghozni. A bíróság többségi szavazattal hozza meg döntését.
(6) A döntés kézhezvételétől számított tizenöt (15) napon belül a Szerződő Felek magyarázatra irányuló kérelmet nyújthatnak be, és a kérelem benyújtásától számított tizenöt (15) napon belül kell a magyarázatot megadni.
(7) A bíróság döntése kötelező a Szerződő Felekre nézve.
(8) A Szerződő Felek saját maguk viselik az általuk kijelölt választott bíró költségeit. A bíróság egyéb költségeit, beleértve a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet Tanácsa elnökének vagy alelnökének ezen Cikk (2) b) bekezdésének végrehajtásával kapcsolatban felmerülő költségeit, a Szerződő Felek egyenlő arányban viselik.

Releváns honlap:

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=64740.91737

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

A vitát a felek először tárgyalások útján kívánják rendezni. Ha a Szerződő Felek másként nem állapodnak meg, a döntőbíróság saját maga határozza meg bíráskodásának körét és az eljárást. A bíróság döntése kötelező, a költségeket a felek közösen viselik.

Vitarendezési formák:

Területek: