A Magyar Köztársaság Kormánya és a Kazah Köztársaság Kormánya között Almatiban, 1995. március 9-én aláírt légiközlekedési megállapodás kihirdetéséről

Jogszabály forrása:

29/1996. (II. 23.) Korm. rendelet

Megjelenés:

1996.

Hatályba lépés:

02-23-96

Releváns paragrafus(ok) száma:

18. cikk

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

Viták rendezése
1. Amennyiben a Szerződő Felek között a jelen Megállapodás értelmezése vagy alkalmazása vonatkozásában vita merül fel, azt a Szerződő Felek először tárgyalások útján kísérlik meg rendezni.
2. Amennyiben a Szerződő Felek tárgyalások útján nem jutnak megegyezésre, megállapodhatnak abban, hogy a vitát valamely személy vagy testület elé terjesztik döntéshozatalra, ha nem ebben állapodnak meg, a vitát bármely Szerződő Fél kérésére három választottbíróból álló bíróság elé kell döntésre terjeszteni. Mindegyik Szerződő Fél megnevez egy választottbírót és az így megnevezett két választottbíró jelöli ki a harmadik választottbírót. Mindegyik Szerződő Fél a másik Szerződő Félnek a vita döntőbíróságon való rendezésére vonatkozó diplomáciai csatornákon eljuttatott kérésének kézhezvételétől számított hatvan (60) napon belül megnevez egy választottbírót és a harmadik választottbíró kijelölésére további hatvan (60) napon belül kerül sor. Amennyiben valamelyik Szerződő Fél kijelölt időszakon belül nem tud választottbírót megnevezni, vagy a harmadik választottbíró nem kerül kijelölésre a meghatározott időtartamon belül, bármely Szerződő Fél kérheti a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet Tanácsának elnökét, hogy a helyzettől függően, választottbírót vagy -bírókat jelöljön ki. A harmadik választottbírónak minden esetben egy harmadik állam polgárának kell lennie, és a választott testület elnökeként fog tevékenykedni.
3. A Szerződő Felek vállalják, hogy eleget tesznek a jelen Cikk 2. bekezdése szerint hozott bármely döntésnek.
4. Amennyiben és ameddig valamely Szerződő Fél nem veti alá magát a jelen Cikk 2. bekezdése szerint hozott döntésnek, a másik Szerződő Fél korlátozhatja, felfüggesztheti vagy visszavonhatja, a jelen Megállapodás értelmében, a nem teljesítő Szerződő Félnek biztosított jogokat és kiváltságokat.
5. Mindegyik Szerződő Fél viseli saját választottbírójának költségeit és díjait, a harmadik választottbíró díja, valamint e bíró és a választottbíróság tevékenységének szükséges költségei Szerződő Felek között egyenlő arányban oszlanak meg.

Releváns honlap:

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=26535.41679

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

Amennyiben a szerződő felek tárgyalásos úton nem tudják az egyezménnyel kapcsolatos vitájukat rendezni, döntőbíráskodást kérnek. A felek a vitákat tárgyalásos vagy egyéb békés úton rendezik. Amennyiben a Szerződő Feleknek nem sikerül ezekkel a tárgyalásokkal megoldást elérni, a vitát bármely Szerződő Fél kérésére egy három döntőbíróból álló bírósághoz utalják. Egyet-egyet a Szerződő Felek jelölnek ki, a harmadikat pedig az ilyen módon választott két döntőbíró nevezi ki. A harmadik döntőbíró nem lehet egyik Szerződő Fél állampolgára sem. Ha a kinevezés nem történik meg, akkor bármely Szerződő Fél kérheti a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet Tanácsának elnökét, hogy jelölje ki a szükséges választott bírót.

Vitarendezési formák:

Területek: