A Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között az V/B. összeurópai közlekedési folyosó Letenye és Goričan közötti autópálya határhídjának a Mura folyón történő építéséről szóló, Budapesten, 2004. december 16-án aláírt Egyezmény kihi

Jogszabály forrása:

208/2007. (VIII. 7.) Korm. rendelet

Megjelenés:

2007.

Hatályba lépés:

08-08-07

Releváns paragrafus(ok) száma:

11. cikk [5] bek.

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

A viták rendezése
(1) Ezen Egyezmény értelmezésével és végrehajtásával összefüggő esetleges viták rendezése az illetékes szervek feladata. Megegyezés hiányában a vitás kérdéseket a Szerződő Felek diplomáciai úton rendezik.
(2) Amennyiben a vitát nem sikerül az (1) bekezdésben megjelölt módon rendezni, az bármelyik Szerződő Fél kérelme alapján ad hoc módon Választott Bíróság elé terjeszthető.
(3) A bármelyik Szerződő Féltől eredő igénybejelentést követő két hónapon belül a Szerződő Felek egy-egy választott bírót jelölnek ki. A Választott Bíróság elnöke egy harmadik állam polgára lesz, akinek személyéről a két választott bíró állapodik meg.
(4) A Választott Bíróság szavazattöbbséggel dönt, döntése mindkét Szerződő Félre nézve kötelező.
(5) Amennyiben a Választott Bíróság elnökének személyéről a kijelölt választott bírák a kérelem benyújtásának napjától számított hat hónapon belül nem tudnak megegyezni, bármelyik Szerződő Fél a Hágai Állandó Döntőbíróság főtitkárához fordulhat, hogy nevezze ki a Döntőbíróság elnökét. Abban az esetben, ha az Állandó Döntőbíróság főtitkára az egyik Szerződő Fél állampolgára lenne, az Állandó Döntőbíróság opciós szabálya szerint kell eljárni.
(6) A Szerződő Felek viselik a saját választott bírájuk tevékenységével összefüggő költségeket. A Választott Bíróság eljárásával összefüggő további költségeket a Szerződő Felek egyenlő arányban viselik.

Releváns honlap:

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=112127.160265

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

A viták rendezése az illetékes szervek feladata. Megegyezés hiányában a vitás kérdéseket a Szerződő Felek diplomáciai úton rendezik. Ha ez sikertelen akkor, bármelyik Szerződő Fél kérelme alapján ad hoc módon Választott Bíróság elé terjeszthető.
Ha a Választott Bíróság elnökének személyéről a kijelölt választott bírák a kérelem benyújtásának napjától számított hat hónapon belül nem tudnak megegyezni, bármelyik Szerződő Fél a Hágai Állandó Döntőbíróság főtitkárához fordulhat, hogy nevezze ki a Döntőbíróság elnökét

Vitarendezési formák:

Területek:

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között Pécsett, 1994. július 10-én aláírt, a vízgazdálkodási együttműködés kérdéseiről szóló egyezmény kihirdetéséről

Jogszabály forrása:

127/1996. (VII. 25.) Korm. rendelet

Megjelenés:

1996.

Hatályba lépés:

07-25-96

Releváns paragrafus(ok) száma:

13. cikk

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

A viták rendezése
1. Azon kérdésekről, amelyekben a Bizottság szintjén a 9. Cikk szerinti konzultáció keretében nem jött létre egyetértés, a két Fél magasabb szinten konzultál.
2. Amennyiben a jelen Egyezmény értelmezése és alkalmazása tekintetében a Felek a közöttük felmerülő vitás kérdésekben megállapodni nem tudnak, úgy a vita eldöntését a határokat átlépő vízfolyások és nemzetközi tavak védelméről és használatáról 1992. március 17-én, Helsinkiben elfogadott Konvenció 22. Cikk 2. bekezdése, illetőleg IV. melléklete szerinti döntőbíróság elé utalják.

Releváns honlap:

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=27395.43560

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

Ha a konzultáció nem vezet eredményre, a két Fél magasabb szinten konzultál. Amennyiben vitás kérdésekben nem tudnak megállapodni, úgy a vita eldöntését a határokat átlépő vízfolyások és nemzetközi tavak védelméről és használatáról 1992. március 17-én, Helsinkiben elfogadott Konvenció 22. Cikk 2. bekezdése, illetőleg IV. melléklete szerinti döntőbíróság elé utalják.

Vitarendezési formák:

Területek: