A Magyar Köztársaság és az Argentin Köztársaság között a beruházások elősegítéséről és kölcsönös védelméről Budapesten, 1993. február 5-én aláírt Megállapodás kihirdetéséről

Jogszabály forrása:

2000. évi XVI. törvény

Megjelenés:

2000.

Hatályba lépés:

03-27-00

Releváns paragrafus(ok) száma:

10. cikk

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

Egy beruházó és a fogadó Szerződő Fél közötti viták rendezése
(1) A jelen Megállapodás keretei között az egyik Szerződő Fél beruházója és a másik Szerződő Fél között keletkezett beruházási vitát lehetőség szerint békés úton kell rendezni.
(2) Amennyiben a vitát nem sikerült így rendezni attól az időponttól számított hat hónapon belül, amikor az egyik Fél a vitát megkezdte, azt a beruházó kérésére előterjeszthetik, vagy
– annak a Szerződő Félnek az illetékes bíróságához, amelynek területén a beruházást létesítették, vagy
– a (3) bekezdés rendelkezései szerint nemzetközi választottbírósághoz.
Ha egy beruházó a vitát előterjesztette annak a Szerződő Félnek előbb említett bíróságához, ahol a beruházást létesítették, vagy nemzetközi választottbírósághoz, úgy ez a választás végleges.
(3) Nemzetközi választottbíróság esetében a vitát a beruházó választása szerint előterjesztik, vagy
– a Washingtonban, 1965. március 18-án aláírásra megnyílt, az Államok és más Államok természetes és jogi személyei közötti beruházási viták rendezéséről szóló Egyezménnyel létesített Beruházási Viták Rendezésének Nemzetközi Központjához (ICSID), amennyiben mindkét Szerződő Fél az Egyezmény tagja. Ha ez a rendelkezés nem teljesül, úgy mindegyik Szerződő Fél hozzájárul ahhoz, hogy a vitát választottbírósági döntésre terjesszék elő az ICSID Békéltetési, Választottbíráskodási és Ténymegállapító Eljárások Intézéséről szóló Kiegészítő Kedvezményes Lehetőséggel kapcsolatos szabályzatának keretében, vagy
– az Egyesült Nemzetek Nemzetközi Kereskedelmi Jogi Bizottságának (UNCITRAL) Választottbíráskodási szabályaival összhangban esetről esetre felállított választottbírósághoz.
(4) A választottbíróság a jelen Megállapodás rendelkezéseivel, a vitában részt vevő Szerződő Fél jogszabályaival – ideértve az ellentmondó törvényekre vonatkozó szabályait –, az ilyen beruházással kapcsolatban kötött külön megállapodás feltételeivel és a nemzetközi jog idevonatkozó elveivel összhangban határoz.
(5) A választottbírósági határozatok a vitában álló felekre nézve véglegesek és kötelezőek. Mindegyik Szerződő Fél a jogszabályainak megfelelően végrehajtja azokat.

Releváns honlap:

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=48359.71575

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

A vitát lehetőség szerint békés úton kell rendezni 6 hónapon belül. A szerződés kötő felek közötti befektetési vita esetén a Beruházási Viták Rendezésének Nemzetközi Központja (ICSID) által lefolytatandó békéltetési eljárását lehet (A Beruházási Viták Rendezéséről szóló 1965. március 18-án, Washingtonban aláírásra megnyitott Egyezmény alapján.) A választottbírósági határozatok véglegesek és kötelezőek

Vitarendezési formák:

Területek: