A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

Jogszabály forrása:

2013. évi CCXXXVII. törvény

Megjelenés:

2013.

Hatályba lépés:

12-23-13

Releváns paragrafus(ok) száma:

161.§ (2) a); 288.§ (8)

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

(2) Az (1) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján a banktitok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn
a) a feladatkörében eljáró MNB-vel, OBA-val, betét- és intézményvédelmi alappal, és a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló törvény alapján a szövetkezeti hitelintézeti integráció feladatkörében eljáró központi bankjával, intézményvédelmi szervezettel, valamint törvényben nevesített és ott meghatározott feladatkörében eljáró kormánybiztossal, Állami Számvevőszékkel, Gazdasági Versenyhivatallal, a Pénzügyi Békéltető Testülettel, az önkéntes intézményvédelmi és betétbiztosítási alapokkal, az európai támogatások felhasználásának szabályszerűségét ellenőrző Európai Csalásellenes Hivatallal (OLAF),
(8) A panasz elutasítása esetén a pénzügyi intézmény és független közvetítő válaszában tájékoztatja az ügyfelet arról, hogy az MNB tv. szerinti fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértése esetén a Felügyeletnél fogyasztóvédelmi eljárást kezdeményezhet, vagy a szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita esetén bírósághoz fordulhat, vagy a Pénzügyi Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti. A pénzügyi intézmény vagy független közvetítő megadja a Pénzügyi Békéltető Testület levelezési címét.

Releváns honlap:

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=165854.290513

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

A pénzügyi intézménynek, vagy a független közvetítőnek vita esetén kötelessége tájékoztatni a panaszos befektetőt, hogy - a Felügyelet vagy a pénzügyi békéltető testület eljárását kezdeményezheti és elérhetőségéről tájékoztatni kell.

Vitarendezési formák:

Területek: