A Biológiai Sokféleség Egyezmény kihirdetéséről

Jogszabály forrása:

1995. évi LXXXI. törvény

Megjelenés:

1995.

Hatályba lépés:

10-06-95

Releváns paragrafus(ok) száma:

27. cikkely

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

Viták rendezése
1. Ezen Egyezmény értelmezésének, illetve alkalmazásának kérdésében a Szerződő Felek közötti vita esetén az érintett Felek tárgyalás útján keresik a megoldást.
2. Ha tárgyalással a Felek nem tudnak egyezségre jutni, közösen egy harmadik Fél jószolgálatát vagy közvetítését kérhetik.
3. Ezen Egyezmény ratifikálása, elfogadása, jóváhagyása, a hozzá való csatlakozás során vagy bármikor később, egy állam vagy regionális gazdasági integrációs szervezet írásban nyilatkozatot tehet a Letéteményesnek, hogy azon vitákban, amelyek az 1. vagy 2. bekezdés szerint nem rendezhetők, kötelezőként az alábbi megoldások közül az egyiket vagy mindkettőt fogadja el:
a) döntőbíráskodás a II. Melléklet 1. részében lefektetett eljárással összhangban;
b) a vita beterjesztése a Nemzetközi Jogbírósághoz.
4. Ha a vitázó Felek a fenti 3. bekezdésnek megfelelően nem fogadták el ugyanazt vagy valamilyen más eljárást, a vitát a II. Melléklet 2. részének megfelelően békéltetésre továbbítják, hacsak a Felek másként nem egyeznek meg.
5. E Cikkely rendelkezései minden jegyzőkönyvre vonatkoznak, kivéve, ha az illető jegyzőkönyv másként rendelkezik.

Releváns honlap:

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=24071.37886

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

A felek tárgyalás útján keresik a megoldást, ha így nem jutnak egyezségre, akkor közösen egy harmadik fél jószolgálatát vagy közvetítését kérhetik. A vitát a felek békéltetésre bocsájthatják.

Vitarendezési formák:

Területek:

a Biológiai Sokféleség Egyezmény kihirdetéséről

Jogszabály forrása:

1995. évi LXXXI. Törvény

Megjelenés:

1995.

Hatályba lépés:

10-06-95

Releváns paragrafus(ok) száma:

27. Cikkely és a melléklet 1-17. Cikkely

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

Viták rendezése
1. Ezen Egyezmény értelmezésének, illetve alkalmazásának kérdésében a Szerződő Felek közötti vita esetén az érintett Felek tárgyalás útján keresik a megoldást.
2. Ha tárgyalással a Felek nem tudnak egyezségre jutni, közösen egy harmadik Fél jószolgálatát vagy közvetítését kérhetik.
3. Ezen Egyezmény ratifikálása, elfogadása, jóváhagyása, a hozzá való csatlakozás során vagy bármikor később, egy állam vagy regionális gazdasági integrációs szervezet írásban nyilatkozatot tehet a Letéteményesnek, hogy azon vitákban, amelyek az 1. vagy 2. bekezdés szerint nem rendezhetők, kötelezőként az alábbi megoldások közül az egyiket vagy mindkettőt fogadja el:
a) döntőbíráskodás a II. Melléklet 1. részében lefektetett eljárással összhangban;
b) a vita beterjesztése a Nemzetközi Jogbírósághoz.
4. Ha a vitázó Felek a fenti 3. bekezdésnek megfelelően nem fogadták el ugyanazt vagy valamilyen más eljárást, a vitát a II. Melléklet 2. részének megfelelően békéltetésre továbbítják, hacsak a Felek másként nem egyeznek meg.
5. E Cikkely rendelkezései minden jegyzőkönyvre vonatkoznak, kivéve, ha az illető jegyzőkönyv másként rendelkezik.
MELÉKLET
I. RÉSZ
A döntőbírósági eljárás
1. Cikkely
A felperes fél értesíti a titkárságot, hogy a felek a 27. Cikkely szerinti döntésre egy vitát terjesztenek elő. Az értesítés közli a döntőbírósági eljárás tárgyát, és tartalmazza különösen az Egyezménynek vagy a jegyzőkönyvnek azokat a Cikkelyeit, amelyek értelmezéséről vagy alkalmazásáról van szó. Ha a felek a vita tárgyának kérdésében nem értenek egyet a bíróság Elnökének kinevezése előtt, a döntőbíróság fogja meghatározni a tárgyat. A Titkárság az így kapott információt az Egyezmény vagy a vonatkozó jegyzőkönyv összes Szerződő Feléhez továbbítja.
2. Cikkely
1. Két fél közötti vitában a döntőbíróság három tagból áll. A vitában érintett mindegyik fél kijelöl egy döntőbírót, és az így kinevezett két döntőbíró közös megegyezéssel egy harmadik döntőbírót jelöl ki, aki a bíróság elnöke lesz. Ez utóbbi nem lehet a vitázó felek egyikével sem azonos nemzetiségű, nem lehet szokásos lakóhelye sem egyik fél területén, nem lehet alkalmazottja egyik félnek sem, és nem lehet olyan sem, aki az üggyel más minőségben már foglalkozott.
2. Több mint két felet érintő vitában az azonos érdekű felek közös megegyezéssel egy döntőbírót jelölnek ki.
3. Bármely megüresedett tisztség a kezdeti kijelöléssel azonos módon töltendő be.
3. Cikkely

1. Ha a döntőbíróság Elnöke a második döntőbíró kinevezését követő két hónapon belül nincs kijelölve, az Egyesült Nemzetek Szervezetének Főtitkára az egyik fél kérésére további két hónapon belül kijelöli az Elnököt.
2. Ha a vitában részt vevő egyik fél nem jelöl ki döntőbírót a felszólítás átvételéről számított két hónapon belül, a másik fél tájékoztathatja a Főtitkárt, aki további két hónapon belül megteszi a kijelölést.
4. Cikkely

A döntőbíróság döntéseit a jelen Egyezmény, a vonatkozó jegyzőkönyvek rendelkezéseivel és a nemzetközi joggal összhangban hozza meg.
5. Cikkely
hacsak a vitázó felek másként nem egyeznek meg, a döntőbíróság határozza meg saját eljárási szabályait.
6. Cikkely
A döntőbíróság valamelyik fél kérésére lényeges, ideiglenes védelmi intézkedéseket javasolhat.
7. Cikkely
A vitázó felek elősegítik a döntőbíróság munkáját minden rendelkezésükre álló eszközzel különösképpen úgy, hogy
a) ellátják minden vonatkozó dokumentummal, információval és eszközzel, és
b) ha szükséges, lehetővé teszik tanúk vagy szakértők felkérését és bizonyítékaik megszerzését.
8. Cikkely
A felek és a döntőbíró kötelesek a döntőbíróság eljárása során bizalmasan kapott bármely információt bizalmasan kezelni.
9. Cikkely
hacsak a döntőbíróság az eset különleges körülményei miatt másként nem határoz, a bíróság költségeit a vitázó felek egyenlő arányban viselik. A döntőbíróság minden költségéről feljegyzést készít, és végösszegét benyújtja a feleknek.
10. Cikkely
bármely Szerződő Fél, amelyik a vita tárgyában jogilag érdekelt, és amelyet az ügyben hozott döntés érinthet, a bíróság beleegyezésével beleszólhat az eljárásba.
11. Cikkely

A bíróság meghallgathatja és megállapíthatja azokat az ellenkereseteket, amelyek közvetlenül a vitatott ügy kapcsán vetődnek fel.
12. Cikkely
A döntőbírósági eljárásra és tárgyra vonatkozó döntések a tagok többségi szavazatával születnek.
13. Cikkely
ha a vitatkozó felek egyike a döntőbíróság előtt nem jelenik meg, vagy elmulasztja ügyének védelmét, a másik fél kérheti az eljárás továbbfolytatását és ítéletének meghozatalát. Egy fél távolmaradása vagy ügyében a védekezés elmulasztása nem jelent akadályt az eljárásban. Végső döntésének meghozatala előtt a döntőbíróságnak meg kell bizonyosodnia arról, hogy a kereset tényszerűen és jogilag egyaránt megalapozott.
14. Cikkely
A bíróság végső döntését teljes megalakulásának időpontját követő öt hónapon belül hozza meg, hacsak nem tartja szükségesnek a határidő meghosszabbítását, ami nem lehet több további legfeljebb öt hónapnál.
15. Cikkely
A döntőbíróság jogerős döntése a vita tárgyára korlátozódik, és kifejti az annak alapjául szolgáló indokokat. Tartalmazza a résztvevő tagok nevét és a jogerős döntés dátumát. A bíróság bármely tagja eltérő vagy különvéleményt csatolhat a végső döntéshez.
16. Cikkely
Az ítélet a vitázó felek számára kötelező. Fellebbezésnek helye nincs, hacsak a vitázó felek nem egyeztek meg előzetesen egy fellebbviteli eljárásban.
17. Cikkely
A jogerős döntés értelmezésének vagy végrehajtásának módjával kapcsolatos bárminemű esetleges ellentmondást a vitázó felek között bármelyik fél döntésre felterjesztheti az azt meghozó döntőbírósághoz.
2. RÉSZ
békéltetés
1. Cikkely
A vitázó felek valamelyikének kérésére békéltető bizottság alakul. A bizottság, hacsak a felek másként nem egyeznek meg, öt tagból áll, a szóban forgó Felek mindegyike kettőt jelöl ki, s ezek együttesen egy Elnököt választanak.
2. Cikkely
Több mint két Felet érintő vitában az azonos érdekű felek közös megegyezéssel jelölik ki bizottsági tagjaikat. Ahol két vagy több fél érdeke különböző, vagy nincs egyetértés abban, hogy közös érdekűek lennének, külön jelölik ki tagjaikat.
3. Cikkely
ha a felek a békéltető bizottság megalakítása iránti igényük benyújtása után két hónapon belül nem teszik meg kinevezéseiket, akkor, ha az igényt benyújtó fél ezt kéri, az Egyesült Nemzetek Főtitkára teszi meg e kinevezéseket további két hónapon belül.
4. Cikkely
ha a bizottság utoljára kinevezett tagjának kinevezési ideje után két hónappal a békéltető bizottság Elnökét nem választják meg, az egyik fél kérésére az Egyesült Nemzetek Főtitkára további két hónapon belül kijelöl egy Elnököt.
5. Cikkely
A békéltető bizottság tagjainak többségi szavazatával hozza meg döntéseit. Hacsak a felek másként nem egyeznek meg, eljárásukat maguk határozzák meg. A vita megoldására javaslatot tesznek, melyet a felek jóhiszeműen fontolóra vesznek.
6. Cikkely
A békéltető bizottság kompetenciájával kapcsolatos nézeteltérést a bizottság dönti el.””
3. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1994. május 25. napjától kell alkalmazni.
(2)2 A törvény végrehajtásáért a természetvédelemért felelős miniszter, az élelmiszerlánc-felügyeletért felelős miniszter, a gazdaságpolitikáért felelős miniszter, a vízgazdálkodásért felelős miniszter és a külpolitikáért felelős miniszter felelős.

Releváns honlap:

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=24071.37886

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

Amennyiben az egyezmény aláírói tárgyalásos úton nem tudják az egyezménnyel kapcsolatos vitájukat rendezni, döntőbíráskodást kérnek, egyben részletesen szabályozzák a döntőbíráskodás eljárásnak rendjét is.

Vitarendezési formák:

Területek: