Az Európai Műholdas Távközlési Szervezet Módosított Egyezményének kihirdetéséről

Jogszabály forrása:

2014. évi LXX. törvény

Megjelenés:

2014.

Hatályba lépés:

11-25-14

Releváns paragrafus(ok) száma:

B Melléklet

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

1. Az Egyezmény XV. cikkében említett viták elbírálása céljából az alábbi pontoknak megfelelően egy választottbíróságot kell létrehozni.
2. Az Egyezmény Felei a választottbírósági eljárásban a vita bármelyik résztvevőjéhez csatlakozhatnak.
3. A választottbíróság három tagból áll. A vita résztvevői egy-egy választottbírót jelölnek az attól számított két hónapon belül, hogy az egyik fél kézhez kapta a másik félnek a vita választottbíróság elé utalása iránti kérelmét. Ha az Egyezmény XV. cikke a vita résztvevőitől a vita választottbíróság útján való rendezéséhez azok egyetértését kívánja meg, a két hónapos időtartamot a megegyezés napjától kell számítani. Az első két választottbíró a második választottbíró jelölésének napjától számított két hónapon belül kijelöli a harmadik választottbírót, aki a választottbíróság elnöke lesz. Ha a két választottbíró egyikét nem jelölik ki az előírt időtartamon belül, a választottbírót bármelyik fél kérésére a Nemzetközi Bíróság elnöke, vagy ha a felek nem jutnak megegyezésre, az Állandó Döntőbíróság főtitkára jelöli ki. Ugyanezt az eljárást kell alkalmazni abban az esetben, ha a választottbíróság elnökét nem jelölik ki az előírt időtartamon belül.
4. A választottbíróság meghatározza székhelyét és megállapítja saját működési szabályzatát.

Releváns honlap:

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1400070.TV

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

Amennyiben a választottbíróság tagjait nem jelölik ki a megadott határidőre, akkor a Nemzetközi Bíróság elnöke, vagy ha a felek nem jutnak megegyezésre, az Állandó Döntőbíróság főtitkára jelöli ki a személyét.

Vitarendezési formák:

Területek:

Az Európa-Ázsia közötti kombinált fuvarozás szervezési és üzemeltetési szempontjairól szóló Egyezmény kihirdetéséről

Jogszabály forrása:

2013. évi II. törvény

Megjelenés:

2013.

Hatályba lépés:

02-21-13

Releváns paragrafus(ok) száma:

9. Cikk 2.3.

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

2. Bármilyen két Szerződő Fél közötti vitát, amely jelen Egyezmény értelmezésével vagy alkalmazásával kapcsolatos, és amelyet a vitában álló felek tárgyalásos úton vagy más szabályozási eszközökkel nem tudnak rendezni, a vitában álló Szerződő Felek valamelyikének indítványa alapján – a letéteményes erről való tájékoztatása mellett – a vitában álló Felek közötti közös megállapodással választott egy vagy több döntőbíróból álló döntőbíróság elé kell terjeszteni. Ha a vitában álló Felek a döntőbírósági döntési igény felmerülésétől számított három hónap elteltéig nem tudnak megállapodni a döntőbírói vagy döntőbírók kiválasztásában, a Felek bármelyike kérheti az OSZZSD Miniszteri Értekezletét, hogy jelöljön ki egyetlen döntőbírót, akihez a vitát döntésre elő kell terjeszteni.
3. A döntőbíró vagy döntőbírák ítélete a vita eldöntését kezdeményező Szerződő Felekre nézve kötelező.

Releváns honlap:

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=158989.237655

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

A felek vitás kérdéseikben –a letéteményes tudtával,- végső soron döntőbíró elé vihetik az ügyet, amennyiben a döntőbíró személyében sem tudnak megállapodni, akkor az OSZZSD Miniszteri Értekezletét kérhetik, hogy jelöljön ki döntőbírót.

Vitarendezési formák:

Területek:

A tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kereskedési adattárként történő nyilvántartásba vétel iránti kérelem részleteit meghatároz

Jogszabály forrása:

A BIZOTTSÁG 2012. december 19-i 150/2013/EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

Megjelenés:

Megjelent az Európai Unió Hivatalos Lapjának 2013. február 23-i, L 52. számában (25. o.)

Hatályba lépés:

02-23-13

Releváns paragrafus(ok) száma:

1.cikk (2) bekezdés j) pont.

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

A kereskedési adattár nyilvántartásba vétele iránti kérelem különösen az alábbi információkat tartalmazza:
j) függőben lévő bírósági, adminisztratív, döntőbírósági vagy bármely egyéb peres eljárás – típusától függetlenül, amelynek a kérelmező részes fele lehet, különösen az adóügyi és fizetésképtelenségi ügyekben és amennyiben jelentős pénzügyi vagy hírnévhez kapcsolódó költségek keletkezhetnek, illetőleg bármely olyan, már nem függőben lévő eljárás, amely miatt a kereskedési adattárra vonatkozóan még mindig költségek merülhetnek fel.

Releváns honlap:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2013:052:FULL&from=HU

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

Az adattárba vétel során a folyamatban lévő döntőbírói eljárásokat is nyilván kell tartani.

Vitarendezési formák:

Területek:

a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája 94. ülésszakán elfogadott 2006. évi Tengerészeti Munkaügyi Egyezmény kihirdetéséről

Jogszabály forrása:

2013. évi IV. törvény

Megjelenés:

2013.

Hatályba lépés:

02-25-13

Releváns paragrafus(ok) száma:

2. Fejezet, 9. pont B2.4.2 Útmutató - Az éves szabadság kivétele 1.

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

9. Amennyiben erre vonatkozóan nincs hatályban kollektív szerződés vagy döntőbírósági ítélet, illetve amennyiben az illetékes hatóság úgy határoz, hogy a hatályos kollektív szerződésben vagy döntőbírósági ítéletben a jelen Előírás 7. vagy 8. bekezdésére vonatkozóan hozott rendelkezések elégtelenek, akkor az illetékes hatóság köteles meghatározni a megfelelő rendelkezéseket, amelyek elegendő pihenőidőt biztosítanak az érintett tengerészek számára.
B2.4.2 Útmutató – Az éves szabadság kivétele
1. Az éves szabadság kivételének időzítését – hacsak azt előírás, kollektív szerződés, döntőbírósági ítélet, vagy a nemzeti gyakorlattal összhangban lévő egyéb eszköz meg nem határozza – a hajótulajdonos állapítsa meg az érintett tengerészekkel vagy azok képviselőivel folytatott egyeztetést követően, és amennyire csak lehetséges, velük egyetértésben.

Releváns honlap:

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300004.TV

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

Az éves szabadság kivételének kérdésében döntőbírói ítélet is lehet releváns.

Vitarendezési formák:

Területek:

A Közép-európai Funkcionális Légtérblokk létrehozásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről

Jogszabály forrása:

2011. évi LXV. Törvény

Megjelenés:

2011.

Hatályba lépés:

06-18-11

Releváns paragrafus(ok) száma:

22. cikk

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

Viták rendezése
1. Bármely, két vagy több Szerződő Állam között ezen Megállapodás értelmezésével, alkalmazásával vagy teljesítésével kapcsolatban felmerült vitát, ideértve a Megállapodás létét, érvényességét vagy megszüntetését, az ebben érintett felek tárgyalások útján rendezik.
Amennyiben a vita nem rendezhető az érintett felek között az attól a naptól számított hat hónapon belül, amikor bármely fél írásban kérte az erre vonatkozó tárgyalások megtartását, bármely érintett fél végleges és kötelező érvényű döntőbíráskodás elé viheti a jogvitát az Állandó Választott Bíróság két állam közötti választott bírósági jogvitára vonatkozó választható szabályaival összhangban.
2. A választottbírák száma három. Amennyiben a jogvitában kettőnél több szerződő állam részes, ezen felek megállapodnak a három választottbíró kinevezésében. A választottbíráskodás költségeit a vitában érintett felek egyenlő részben viselik. Amennyiben a választottbíráskodásról szóló értesítés kézhezvételétől számított hatvan napon belül a felek nem tudnak megállapodni a három választottbíró személyében, bármely fél kérheti az Állandó Választottbíróság Főtitkárságától a választottbírák kinevezését.
3. A választottbírósági eljárás nyelve angol. A választottbíróság helyszíne Hága. Az Állandó Választottbíróság Nemzetközi Irodája működik választottbírósági hivatalként, és biztosítja a választottbíróság igényei szerinti adminisztratív szolgáltatásokat.

Releváns honlap:

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=138664.214099

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

A vitát tárgyalás útján kell rendezni. Ha ez6 hónap alatt nem valósul meg, bármelyik fél kötelező érvényű döntőbíráskodás elé viheti a jogvitát. A költségeket a felek együttesen viselik. A bíróság nyelve angol, helyszíne Hága.

Vitarendezési formák:

Területek:

A legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról

Jogszabály forrása:

2011. évi CLXIV. Törvény

Megjelenés:

2012.

Hatályba lépés:

01-01-12

Releváns paragrafus(ok) száma:

4.§ [1-2] bek.

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

1) Az alkalmazotti tanácsot egyetértési jog illeti meg a jóléti célú pénzeszközök felhasználásával, illetve az ilyen jellegű intézmények és ingatlanok hasznosításával kapcsolatos tervek elfogadása tekintetében.
(2)3 Ha az egyetértés hiánya miatt a felek között vita merül fel, akkor a munka törvénykönyvének a kollektív munkaügyi vitára vonatkozó szabályait kell megfelelően alkalmazni.

Releváns honlap:

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139717.238903

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

Felek közötti vita esetén a munka törvénykönyvének a kollektív munkaügyi vitára vonatkozó szabályait kell alkalmazni.

Vitarendezési formák:

Területek:

A munka törvénykönyvéről

Jogszabály forrása:

2012. évi I. törvény

Megjelenés:

2012.

Hatályba lépés:

07-01-12

Releváns paragrafus(ok) száma:

293.§ [2-3] bek.

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

(2) A 236. § (4) bekezdésében és a 263. §-ban foglaltakkal kapcsolatban felmerült vitában döntőbíró dönt. Döntése a felekre kötelező. A felek megállapodásának hiányában a döntőbírót a felek jelöltjei közül sorsolással kell kiválasztani.
(3) A bizottság vagy a döntőbíró eljárásának tartama alatt a felek nem tanúsíthatnak olyan magatartást, amely a megállapodást vagy a döntés végrehajtását meghiúsítaná.

Releváns honlap:

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=143164.222254

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

Ha a felek nem tudnak megegyezni az üzemi tanács választásával és működésével kapcsolatos indokolt költségekben -amely a munkáltatót terhelik-, illetve a munkáltató és az üzemi tanács a jóléti célú pénzeszközök felhasználásában, akkor döntőbíróhoz kell fordulniuk. A döntőbíró döntése a felekre kötelező. A felek nem tanúsíthatnak olyan magatartást, mely a döntés végrehajtását meghiúsítaná.

Vitarendezési formák:

Területek:

Az állatgyógyászati termékekről

Jogszabály forrása:

128/2009.(X.6.) FVM rendelet

Megjelenés:

2009.

Hatályba lépés:

10-06-09

Releváns paragrafus(ok) száma:

39.§(2) bekezdés

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

(2) A forgalomba hozatali engedélyek módosítása érdekében az Európai Bizottsághoz benyújtott döntőbírósági esetekben a 2001/82/EK irányelv 36-38. cikkében megállapított eljárást kell alkalmazni.

Releváns honlap:

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=125994.261345

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

(2) A forgalomba hozatali engedélyek módosítása érdekében az Európai Bizottsághoz benyújtott döntőbírósági esetekben a 2001/82/EK irányelv 36-38. cikkében megállapított eljárást kell alkalmazni.');

Vitarendezési formák:

Területek:

Az emberi, illetve állatgyógyászati felhasználásra szánt gyógyszerkészítmények forgalomba hozatali engedélyére vonatkozó feltételek módosításainak vizsgálatáról

Jogszabály forrása:

A BIZOTTSÁG 2008. november 24-i 1234/2008/EK RENDELETE

Megjelenés:

Megjelent az Európai Unió Hivatalos Lapjának 2008. december 12-i, L 334. számában (7. o.)

Hatályba lépés:

01-01-09

Releváns paragrafus(ok) száma:

13. cikk

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

13. cikk
Koordinációs csoport és döntőbírósági eljárás
(1) Amennyiben a 10. cikk (4) bekezdésével összhangban a határozat elismerése vagy a 20. cikk (8) bekezdésének b) pontjával összhangban a vélemény jóváhagyása nem lehetséges az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek esetén a közegészségre, vagy állatgyógyászati készítmények esetén az állati vagy emberi egészségre, illetve a környezetre jelentett lehetséges súlyos kockázat miatt, az érintett hatóság kérelmezi, hogy a nézeteltérés tárgyát a koordinációs csoport elé utalják.
A kifogást emelő fél részletesen ismerteti álláspontjának indoklását valamennyi érintett tagállam és a kérelmező számára.
(2) Az (1) bekezdésben említett nézeteltérés esetében a 2001/82/EK irányelv 33. cikkének (3), (4) és (5) bekezdése, illetve a 2001/83/EK irányelv 29. cikkének (3), (4) és (5) bekezdése alkalmazandó.

Releváns honlap:

http://ec.europa.eu/health/files/eudralex/vol-1/reg_2008_1234/reg_2008_1234_hu.pdf

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

Amennyiben az engedélyezéssel kapcsolatban a rendelet alanyai valamely vitás kérdésben nem tudnak megegyezni, úgy koordinációs csoport és döntőbíróság eljárását kezdeményezhetik.

Vitarendezési formák:

Területek:

A Módosított Európai Szociális Karta kihirdetéséről

Jogszabály forrása:

2009. évi VI. törvény

Megjelenés:

2009.

Hatályba lépés:

03-14-09

Releváns paragrafus(ok) száma:

4-5. cikk

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

4. cikk
A méltányos díjazáshoz való jog
A méltányos díjazáshoz való jog tényleges gyakorlásának biztosítása érdekében a Felek vállalják, hogy
1. elismerik a dolgozók jogát olyan díjazáshoz, amely nekik és családjuknak tisztes életszínvonalat biztosít;
2. elismerik a dolgozók jogát a megnövelt díjazáshoz túlmunka esetén, ez alól csak meghatározott esetek lehetnek kivételek;
3. elismerik valamennyi férfi és nő jogát az egyenlő bérezéshez egyforma értékű munka végzése esetén;
4. elismerik valamennyi dolgozó jogát ahhoz, hogy a foglalkoztatásuk beszüntetése esetén erről ésszerű időn belül kapjanak előzetes értesítést;
5. a bérekből csak abban az esetben engednek levonni, és csak a nemzeti törvények vagy előírások által meghatározott mértékben, ha azokat rögzített kollektív megállapodások vagy döntőbírósági ítéletek írják elő.
Ezen jogok gyakorlását szabadon aláírt kollektív szerződések, törvényes bérmegállapító mechanizmus vagy az országos viszonyoknak megfelelő egyéb eszközök révén kell elérni.
5. cikk
Szervezkedési jog
Annak érdekében, hogy biztosítsák vagy elősegítsék a dolgozók és munkáltatók számára helyi, országos vagy nemzetközi szervezetek létrehozását gazdasági és szociális érdekeik védelmére, valamint hogy csatlakozhassanak ilyen szervezetekhez, a Felek vállalják, hogy nem lesz olyan nemzeti törvény, ami korlátozza, vagy végrehajtása esetén korlátozhatja ezt a szabadságot. Annak mértékét, hogy a jelen cikk biztosítékai mennyiben vonatkoznak a rendőrségre is, nemzeti törvények vagy rendeletek határozzák meg. Hasonlóképpen a nemzeti törvények és előírások határozzák meg azt, hogy ezek a garanciák milyen mértékben érvényesek a fegyveres erők tagjaira.

Releváns honlap:

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=123505.208972

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

A felek elismerik a dolgozók jogát a díjazáshoz. A méltányos díjakhoz való jog elvének keretén belül, a bérekből csak abban az esetben engednek levonni, ha azokat rögzített kollektív megállapodások vagy döntőbírósági ítéletek írják elő. A levonás mértéke csak a nemzeti törvények vagy előírások által meghatározott lehet.

Vitarendezési formák:

Területek: